Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αυστραλίας

Εγκρίθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Ν. Θεοδωρίδη, η απόφαση του δήμου Ρόδου που αφορά την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και οχημάτων στην οδό Αυστραλίας.

Στην απόφαση έγκρισης αναφέρονται τα εξής:
«Εγκρίνουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την θερινή περίοδο, που αφορούν στο Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα:
• Τη χωροθέτηση πέντε (5) θέσεων στάθμευσης και (1) μια θέση στάθμευσης mini bus τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή Σφαγεία και συγκεκριμένα νότια από τα κτίρια των σφαγείων, καθώς και (30) τριάντα θέσεων στάθμευσης Ι.Χ και
• Την οριζόντια σήμανση των εισόδων-εξόδων στους προτεινόμενους χώρους προσωρινής στάθμευσης, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην εισήγηση – τεχνική περιγραφή με απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

Φωτογραφία αρχείόυ