ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω Σάββατο 25 Αυγούστου 1956
Αριθ. Φύλλου 1610

 


ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΑΒΟ-ΒΩΔΙ ΕΝ
ΣΚΥΛΟΨΑΡΟΝ ΜΗΚΟΥΣ 1,30 ΜΕΤΡΟΥ

Ως πληροφορούμεθα προχθές την 9.30 πρωινήν συνελήφθη παρά τον Κάβο-Βώδι, εν σκυλόψαρον μεγέθους 1,30 μέτρου δια παραγαδίων, υπό ερασιτεχνών αλιέων και του λιμενοφύλακος Κωνστ. Μουράτη.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ 50 ΔΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΣ ΧΑΛΚΗΝ

Χθες δια του μότορσιπ “Επτάνησος” ανεχώρησαν εις Χάλκην, προκειμένου να επισκεφθούν, και να παρακολουθήσουν την πανήγυριν του Αγ. Ιωάννου Χάλκης,  50  προσκυνηταί.
Η εφετεινή κίνησις προσκυνητών προβλέπεται μεγαλυτέρα της περισυνής, από της Δευτέρας δε θα πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια πετρελαιοκινήτων εκ Καμείρου Σκάλας προς Χάλκην.

ΠΑΡΕΚΛΗΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ Ο ΟΤΕ
ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ;

Το Υπουργείον Συγκοινωνιών εκοινοποίησε προς την Νομαρχίαν έγγραφόν του προς την Γεν. Διεύθυνσιν του ΟΤΕ, δια του οποίου παρακαλεί όπως το τιμολόγιον, μετά διατιμημένων συνδιαλέξεξων του Αστικού Τηλεφωνικού Κέντρου Ρόδου, εφαρμοσθή αυτοδικαίως από 1ης Οκτωβρίου και άνευ ουδεμιάς ετέρας αποφάσεως.
Τονίζεται δε ότι κατ’ απόλυτον εξαίρεσιν, δέον να συνεχισθή η μέχρι της ημερομηνίας ταύτης εφαρμογή του κατ’ αποκοπήν τιμολογίου.

ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ
ΑΝΕΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ

Εις το φύλλον υμών της 10.8.56 παρατηρείτε ότι δεν ερρυθμίσθη ακόμη το ζήτημα της άνευ εξετάσεων εγγραφής των Δωδεκανησίων εις τας Ανωτάτας Σχολάς.
Σας πληροφορώ ότι εις το Υπουργείον Παιδείας κατηρτίσθη το σχετικόν νομοσχέδιον το οποίον πρόκειται να κατατεθή κατ’ αυτάς εις την ειδικήν επιτροπήν του άρθρου 35 του Συντάγματος (επιτροπήν εξουσιοδοτήσεως) προς επιψήφισιν.
Ο Υπουργός
Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ

Κατόπιν αθρόων καταγγελιών περί εντατικής αμμοληψίας εκ της περιοχής παρά τας εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών παρ’ αγνώστων, το Κεντρικόν Λιμεναρχείον  Ρόδου απεφάσισεν και προέβη ήδη εις την λήψιν διαφόρων μέτρων προς παρεμπόδισιν της παρανόμου αμμοληψίας και καταστολήν αυτής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ
ΚΥΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Χθες την 1ην μεταμεσημβρινήν συνήλθε το Διοικητικόν Συμβούλιον της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου και εξήτασε διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως μεταξύ των οποίων και το της προκηρύξεως δημοπρασίας δια την προμήθειαν χάρτου δια την κατασκευήν κυτίων προς συσκευασίαν των σιγαρέττων επί εν έτος.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ 4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΠΙ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΝ

Ως ανεκοινώθη την προσεχή Τρίτην 28ην τρέχοντος αναμένονται να καταπλεύουν εις τα ροδιακά ύδατα 4 σκάφη, του 6ου Αμερικανικού Στόλου της Μεοσγείου, μεταξύ των οποίων και οπλιταγωγά με αγήματα πεζοναυτών.
Τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν εις Ρόδον επί 8ήμερον.

ΑΝΑΤΥΠΟΥΤΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΟΤ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 24-

Υπό του ΕΟΤ ανεκοινώθη ότι ήρχισεν ήδη η ανατύπωσις εις 10.000 αντίτυπα, του χάρτου των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδος, κατόπιν της διαπιστωθείσης επανειλημμένως ανάγκης εκτυπώσεώς του.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΟΙΚΙΑΝ
ΕΝ ΠΑΤΜΩ ΕΞ ΑΝΗΜΜΕΝΟΥ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΥ

Κατ’ αναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καλύμνου πυρκαϊά εκραγείσα εις την εν Πάτμω οικίαν του Αλεξάνδρου Δρίβα, λόγω απορρίψεως ανημμένου σιγαρέττου εξ αμελείας, εγένετο τάχιστα αντιληπτή υπό περιοίκων, κατεσβέσθη δε προκαλέσασα ελαχίστας μόνον ζημίας.