Οι Αμερικανοί ναύτες δεν ξοδεύουν πλέον τα χρήματά τους στη Ρόδο;

ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΑΙ ΒΙΟΤΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΕΦΕΤΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ - (Ιδ. ανταπόκρισις) Χάρις εις την Κυβερνητικήν μέριμνα και ιδία εις την προστασίαν του υπό την προεδρίαν του Νομάροχυ ΟΔΑΠΔΔ αι βιοτικαί συνθήκαι σήμερον εις Καστελλόριζον είναι ασυγκρίτως καλύτεραι των του παρελθόντος.  Οι κάτοικοι εκφράζονται ενθουσιωδώς επ’ αυτού.
Εξ άλλου δέον να σημειωθεή ότι πλείστιοι εκ των ανέργων ναυτικών του Καστελλορίζου, εναυτολογήθησαν εις διάφορα πλοία, χάρις εις το προσωπικόν ενδιαφέρον του Υπουργού κ. Κωτιάδη.

ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΒΩΛΑΔΟΣ
Ως πληροφορούμεθα, η προετοιμασία δια την κατασκευήν του Υδραγωγείου Βωλάδος Καρπάθου, περατούται ήδη συντόμως.  Δι’ αποφάσεως καθωρίσθη αποζημίωσις 3000 δρχ. δια την Πηγήν Αγ. Νικολάου, έχει ήδη εγκριθή υπό του Υπουργείου Εσωτερικών η απαλλοτρίωσις και διενεργήθη ο διαγωνισμός δια την προμήθειαν σωλήνων.

Εξ άλλου, δια να καλυφθούν αι δαπάναι του έργου υπάρχουν 1775 δολλάρια από δωρεάς του Συλλόγου Βωλαδιωτών “Αγ. Ανάργυροι” Αμερικής 7.100 δρχ. από δωρεάς εκ Σουδάν και άλλων χωρών, 130.000 προσφέρει η Κοινότης και 150.000 διατίθενται εξ Υπουργικού δανείου.  Υπολείπονται ήδη 100.000 δρχ. δια την συμπλήρωσιν του ποσού.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΝ ΕΞ ΩΟΥ
Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Γενναδίου, την 1ην τρέχοντος υπέστη τροφική δηλητηρίασιν εξ ωού η Αναστασία Πινίκα του Γεωργίου ετών 17 γεννηθείσα και κατοικούσα εν Αρχαγγέλω, ήτις και μετεφέρθη εις το ενταύθα Κρατικόν Νοσοκομείον.  Υπό της Υποδιοικήσεως ενεργούνται δέοντα.

ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΕΠ’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Προχθές την 10.40 εσπερινήν εις την ενταύθα οδόν Βασ. Φρειδερίκης, επί του διερχομένου εκείθεν υπ’ αρ. Δ.Χ.Ρ. 82281 επιβατικού αυτοκινήτου οδηγουμένου υπό του Σταυρούλη Παναγιώτου του Δημητρίου, ετών 30 κατοίκου Ρόδου επέπεσεν ο Τσαμπίκος Μιχαήλ του Τσαμπίκου ετών 50 κάτοικος Ρόδου-Βορ. Ηπείρου 13, όστις διετέλει εν ευθυμία.
Ούτως εμολωπίσθη ελαφρώς.

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΔΕΝ ΕΞΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ;
Απέπλευσαν χθες εκ του λιμένος τα από 8ημέρου ναυλοχούντα εις τα Ροδιακά ύδατα σκάφη της μοίρας οπλιταγωγών του 6ου Αμερικανικού στόλου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας υπό των πληρωμάτων των εν λόγω σκαφών ως και των πεζοναυτών οίτινες επέβαινον αυτών, ελάχιστα χρήματα εδαπανήθησαν, εν εντιθέσει προς το παρελθόν, δι’ αγοράν διαφόρων αντικειμένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ “ΟΡΕΣΤΗΣ”

Η αναβίωσις του αρχαίου κλέους της Ρόδου, πέραν της τουριστικής σημασίας την οποίαν έχει δια τον τόπον μας, ανατανακλά και το μεγαλείον της ιστορίας και του αρχαίου πολιτισμού της νήσου μας δια τον οποίον είμεθα υπερήφανοι.

Η αναπαράστασις της αρχαίας τραγωδίας του Ευρυπίδη “ΟΡΕΣΤΗΣ” εις το αρχαίον θέατρον της Ρόδου την 8ην και 9ην τρέχοντος υπό του ομίλου αρχαίας τραγωδίας υπό την διεύθυνσιν του κ. Κ. Λειβαδέα, αποτελεί σταθμόν της αρχαίας ιστορίας της Ρόδου και όσοι πραγματικώς αγαπούν και τιμούν την μνήμην ταύτης,. δεν δικαιούνται  να απουσιάσουν εκ των δύο τούτων περιλάμπρων παραστάσεων.

Δια πρώτην φοράν ύστερα από πολλές χιλιάδες χρόνια θα αντηχήση σήμερον εις τον ιερόν χώρον του αρχαίου μας θεάτρου η φωνή της αρχαίας τραγωδίας, δια να επανασυνδέση την λαμπρόν ιστορίαν μας με την σημερινήν Ρόδον.
Ο Δήμαρχος Ρόδου
Δρ. ΜΙΧ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ