Τα αποτελέσματα της σχολής ραδιοτηλεγραφητών «Νηρέως»

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ ΤΟΥ “ΝΗΡΕΩΣ”
Χθες εξεδόθησαν τα αποτελέσματα της Σχολής Ραδιοτηλεγραφητών του Νηρέως.  Κατά σειράν επιτυχίας αποφοιτούν:

1) Γκίκα Δ., 2) Χατζηβάσιλας Χρ., 3) Διακοσάββας Νικ., 4) Νικοδήμου Κική, 5) Θωμόγλου Πετρ., 6) Μελιδώνης Βασ., 7) Τυραδέλλης Β., 8) Ροδίτης Γεώργ., 9) Μπαντουβάκης Φ., 10) Τριαντάρη Χρ., 11) Σφαέλλου Αγ., 12) Φιλίππου Μιχ., 13) Τσαμπάζη Ευαγ., 14) Παπακαλοδούκα Δημ., 15) Λαχανιάτης Κων., 16) Μανιάς Ελευθ.,  17) Πρωτοπαπαδάκης Αντ., 18) Γκαλιανός Μαρ., 19) Φιλίππου Γ., 20) Βογιατζής Ευαγ., 21) Χατζηγεωργίου Χαρ., 22) Μιχαλαριάς Γ., 23) Ρίνος Ηλ., 25) Παπαδάκη Μαρία, 26) Σίνδος Ανασ.,27) Καραϊνδρος Ευαγ., 28) Τριανταφύλλου Ηλ., 29 Τρουλλάκος Εμμ., 30) Καρανικόλας Νικήτας, 31) Παυλής Νικ., 32) Πετροπουλέας Παν., 33) Κλειδαράς Σπύρος.

ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΝΤΟΣ ΦΡΕΑΤΟΣ
Χθες την 6.30 απογευματινήν εξ απροσεξίας κατέπεσεν εντός φρέατος πλησίον του Εθνικού Σταδίου ο Εμμαν. Σκάρος.

Ειδοποιηθείσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία τον ανέσυρεν.

Θ’ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΥΔΩΡ ΕΙΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ  ΣΥΜΗΣ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ 56 ΜΕΤΡΩΝ
ΣΥΜΗ (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Με ταχύον ρυθμόν συνεχίζονται αι εργασίαι εις την τοποθεσίαν Αγ. Μαρίνης της νήσου μας, προς ανεύρεσιν ύδατος.  Ηδη, η γεώτρησις έχει φθάσει εις τα 45 μέτρα.

Πάντως, μέχρι στιγμής, υπάρχουν ενδείξεις μόνον ότι θα ανευρεθή ύδωρ, πιστεύεται δε ότι τούτο θα επιτευχθή εις τα 55-57 μέτρα.

ΘΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗ ΤΟ “ΣΗΜΑΦΟΡΟ” Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΠΟΛΙΕΩΣ
Ως πληροφορούμεθα, υπό του Προϊσταμένου του Κέντρου Προνοίας και του διευθυντού του ΟΔΑΠΔΔ διεξάγονται συνεννοήσεις δια την εξεύρεσιν καταλλήλων οικημάτων, προς μεταστέγασιν των οικογενειών, αι οποίαι διαμένου εις τον τέως Σηματοφορικόν Σταθμόν Μόντε Σμιθ.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας το εν λόγω οίκημα πρόκειται εν καιρώ να κατεδαφισθή εν συνεχεία δε θα γίνουν ανασκαφαί και αποχωματώσεις προς πλήρη αποκάλυψιν του αρχαίου ναού του Διός Πολιέως όστις μελλοντικώς θα αναστηλωθή.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΝ
Χθες η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου συνειργάσθη με τον Νομάρχην και τον Διευθυντήν της Νομαρχίας σχετικώς με την λειτουργίαν της Οικοκυρικής Σχολής Ρόδου.

Ως εγνώσθη, η Νομαρχία είναι αποφασισμένη να εγκρίνη την χορήγησιν υποτροφιών υπό Δήμων και Κοινοτήτων δια την φοίτησιν νεανίδων εις την Οικοκυρικήν.

Σημειωτέον ότι η εγγραφή και τα δίδακτρα δι’ όλον το έτος είναι μόνον 100 δρχ. δια δε τας οικοτρόφους 250 δρχ. μηνιαίως μετά ύπνου.

Σχετικώς η Νομαρχία θα αποστείλη εις Δήμους και κοινοτήτας εγκυκλίους.

ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ  ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Υπό της ΕΠΟ απεστάλησαν εις την ΕΠΣ Δωδεκανήσου τα ένσημα όλων των ποδοσφαιρικών ομάδων, άτινα και θα διανεμηθούν εντός της σήμερον  ίνα επικολληθούν επί των πρασίνων ταυτοτήτων αυτών.

Ούτως υπό της Κυριακής ο έλεγχος επισημάνσεως θα είνε ευχερής.

Η ΕΝΩΣΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΡΟΔΑ ΚΑΙ ΚΤΕΛ
Υπό της Ενώσεως Οδηγών Αυτοκινήτων Ρόδου υπεβλήθη προς την Επιθεώρησιν Εργασίας έγγραφον, δια του οποίου αναφέρετο ότι οι Οργανισμοί ΚΤΕΛ και ΡΟΔΑ δεν χορηγούν τας κατά νόμον εδβομαδιαίας αναπαύσεις του προσωπικού των, ζητείται δε η διενέργεια ελέγχου εις τους εν λόγω Οργανισμούς.

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Υπό του Νομάρχου εζητήθη από το Υπουργείον Δικαιοσύνης, η πλήρωσις της κενής θέσεως του Ειρηνοδικείου Καστελλορίζου και η εν τω μεταξύ αναπλήρωσις του παρά του ειρηνοδίκου ή πταισματοδίκου Ρόδου, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η σύνταξις συμβολαίων, πληρεξουσίων κ.λπ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ
Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Διοικ. Συμβούλιον του Οίκου Κολυμπίων προς λήψιν διαφόρων αποφάσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
Χθες ο Νομάρχης συνειργάσθη με τον πρόεδρον της κοινότητος Λάρδου και τους Δημάρχους Νισύρου και Χάλκης και τον κοινοτάρχην Κεφάλου.