Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα του δήμου Ρόδου

Καθορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα του δήμου κ. Ευγένιου Κορναρόπουλου.

 

Οι αρμοδιότητες αυτές όπως αναφέρονται στην απόφαση του δήμου έχουν ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο Ευγένιος Κορναρόπουλος του Ιωάννη υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα και στο έργο του ως Προϊσταμένου των Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και ευθύνες:

1. Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημάρχου, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

2. Μεριμνά για α) την οργάνωση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή των δημοτικών υπηρεσιών, β) τη συνεχή βελτίωση της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού σύμφωναμε τους στόχους που έχουν τεθεί και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γ) τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για τη νόμιμη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και δ) την εύρυθμη, ταχεία επικοινωνία και συνεργασία των δημοτικών υπηρσιών μεταξύ τους καθώς και με τα όργανα διοίκησης του Δήμου.

3. Εχει την ευθύνη για την εύρυθμη εγκατάσταση των διαφόρων υπηρεσιών στα δημοτικά ακίνητα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα) και γαι τη φύλαξη, την εμφάνιση, τάξη και καθαριότητα αυτών.

4. Εχει την ευθύνη για τις σχέσεις του Δήμου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, το Ελεγκτικό ΣΥνέδριο, τις Δικαστικές και άλλες Κρατικές και Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, καθώς και για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Νόμος για την εποπτεία της νόμιμης δράσης των υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου κατά τις ισχύουσες διατάξεις (βλ. λ.χ. άρθρο 214επ. Ν. 3852/2010) και τις οδηγίες της Κεντρικής κυβέρνσηης, εφόσον είναι δεσμευτικές για το Δήμο, παρέχοντας τις αναγκαίες κατά περίπτωση εξηγήσεις επ’ αυτών σε συνεργασία με τους Προέδρους των συλλογικών οργάνων του Δήμου και τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών.

5. Eπιμελείται και συντονίζει την πλήρη, αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή και υλοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου και κάθε τυχόν αναγκαίας τροποποίησης αυτού καθώς και την επεξεργασία και ολοκλήρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εισηγήσεων προς τα όργανα Διοίκησης του δήμου επί θεμάτων που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό του δήμουκαι την υποστήριξη των εισηγήσεων αυτών ενώπιον των ανωτέρω οργάνων.

6. Παρακολουθεί τις εργασίες των Ομάδων Εργασίας και Διοίκησης Έργου, μεριμνά για τη σύνθεση του έργου τους, ενημερώνει τακτικά το δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή για τα αποτελέσματα των εργασιών τους και εισηγείται στο δήμαρχο τη συγκρότηση παρόμοιων Ομάδων για ζητήματα αρμοδιοτήτων του.

7. Μεριμνά για την έκδοση και αποστολή Εγκυκλίων και Υπηρεσιακών Εγγράφων του δημάρχου για θέματα που αφορούν τη νόμιμη, ταχεία, αποτελεσματική και καλή λειτουργία των Υπηρεσιών και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία, ιδίως σε ζητήματα συναρμοδιότητας, καθώς και για την εξωτερική αλληλογραφία του δήμου που δεν ανήκει στις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.

8. Μεριμνά για την έγκαιρη συλλογή και κατάλληλη επεξεργασία και παράδοση από τις Υπηρεσίες των στοιχείων που απαιτούνται για τους περιοδικούς απολογισμούς δράσης του δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα και σχετικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

9. Έχει την ευθύνη της απάντησης σε αιτήματα οιουδήποτε για χορήγηση αντιγράφων, εφόσον αυτά αφορούν έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως «διαβαθμισένα» ή περιλαμβάνουν «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

Β. Εξουσιοδοτείται να υπογράφει ή και να εκδίδει κατ’ εντολή του δημάρχου:

Πράξεις και υπηρεσιακά έγγραφα, η έκδοση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δημάρχου ως διοικητικού προϊσταμένου και αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού του δήμου, εφόσον η εξουσία υπογραφής τους δεν έχει ανατεθεί σε άλλο αρμόδιο όργανο και ειδικότερα:

Αποφάσεις ή πράξεις για:

α) τη χορήγηση αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους πάσης φύσεως υπαλλήλους και εργαζομένους του δήμου,

β) τη μετακίνηση μονίμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΙΔΑΧ, περιλαμβανομένων και των αποφάσεων μετακίνησης/ αναπλήρωσης προϊσταμένου,

γ) τη βαθμολογική προαγωγή μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ καθώς και τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη αυτών,

δ) τη μετακίνηση μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε ανώτερη κατηγορία ή σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας,

ε) τη χορήγηση επιδόματος θέσης σε μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ

στ) τον καθορισμό των θέσεων που αναλογούν σε προστατευόμενα άτομα κατά την έννοια του Ν. 2643/1998 καθώς και τα αιτήματα προς το ΑΣΕΠ για την έγκριση προσλήψεων προστατευομένων ατόμων,

ζ) τη σύσταση θέσεων καθώς και την τοποθέτηση του προσωπικού αυτού και την κατάταξή του σε βαθμό και κλιμάκιο,

η) την κύρωση πινάκων κατάταξης-επιλογής εποχιακού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης,

ι) την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε κατηγορία του υπαλληλικού προσωπικού όλων των υπηρεσιών του δήμου καθώς και τη βεβαίωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού υπηρεσιακών μονάδων που, κατά τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση,

ια) σύμφωνης γνώμης προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή ΙΔΑΧ από το δήμο σε Δημοτικό ΝΠΔΔ ή σε Δημοτικό Ίδρυμα ή σε σύνδεσμο ΟΤΑ και του διαβιβαστικού εγγράφου αυτής,

ιβ) τις περιλήψεις και τις σχετικές ανακοινώσεις αυτών στον τύπο για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης,

ιγ) την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης

ιδ) τις περιλήψεις για τη μετάταξη μονίμων υπαλλήλων προς το Δήμο, προς ανάρτηση στο Διαύγεια και τα πρωτόκολλα ανάληψης υπηρεσίας εκ μέρους των υπαλλήλων αυτών,

ιε) τα έγγραφα διαβίβασης εκθέσεων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. προς την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

ιστ) Την υπογραφή των εντύπων που υποχρεούνται ο Δήμος Ρόδου να αποστέλλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως Ε3 Ενιαίο έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης Ε5 Οικειοθελής Αποχώρησης Ε7 Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Εργου και άλλα σχετικά έγγραφα.

Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφασή του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή να εκχωρεί κι άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα.

Αποδέκτες για ενέργεια: Γενικό Γραμματέα Δήμου μας

Ο δήμαρχος

Φώτης Χατζηδιάκος