Αύριο θα δημοπρατηθεί στη Ρόδο ο ρουχισμός που ανήκει στους Εβραίους

EZΗΤΗΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ

Υπό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου απεστάλη χθες προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τους Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εμπορικής Ναυτιλίας το ακόλουθον τηλεγράφημα:

«Πληροφορίας καταθέσεως νομοσχεδίου εις Επιτροπήν Εξουσιοδοτήσεως επεκτείνοντας διατάξεις Ν. 3213/55 περί προστασίας επαρχιακής βιομηχανίας και εις βιομηχανίας Κέντρου κειμένας 25 χιλιόμετρα πέραν Πλατείας Ομονοίας προεκάλεσεν ευλόγους διαμαρτυρίας και αντιδράσεις βιομηχανικών, και βιοτεχνικών τάξεων περιφερείας μας.

Τυχόν εφαρμογή μέτρο τούτου θέλει πλήξει ανεπανορθώτως φθίνουσαν βιομηχανίαν και θέλει ανατρέψει άρδην προστατευτικάς επιδιώξεις ανωτέρω Νόμου εις βάρος επαρχιακής βιομηχανίας.

Υποβάλλομεν όθεν θερμήν παράκλησιν αποσυρθή νομοσχέδιον προς ικανοποίησιν δικαίου αιτήματος Ελληνικής επαρχίας.
Εμποροβιομηχανικόν Επιμελητήριον Δωδ/νήσου.

Αντιπρόεδρος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

 

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ

Καθ’ α πληροφορούμεθα υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, ως προέδρου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, εκλήθησαν εις σύσκεψιν την προσεχή Πέμπτην εν Λέρω οι Δήμαρχοι Καλύμνου, Λέρου, Κω, Πάτμου και Αστυπαλαίας, προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων δια να ζητηθή από το Δημόσιον η προ του χειμώνος ενίσχυχις των σεισμοπλήκτων των ως άνω νήσων.

Η σύσκεψις θα λάβη χώραν επ’ ευκαιρία της διελεύσεως του Δημάρχου εκ Λέρου, όστις θα αναχωρήση εν συνεχεία εις Αθήνας ίνα παραστή και μεταφέρη τας αποφάσεις ταύτας εις το Συνέδριον Δήμων και Κοινοτήτων.

ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΑΝΗΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Αύριον θα λάβη χώραν δημοπρασία προς εκποίησιν διαφόρων ειδών ρουχισμού, φυλασσομένων υπό του Δημοσίου εις αποθήκην παρά την θέση Κόβα, και ανηκόντων εις τους αναχωρήσαντας προ ετών Εβραίους κατοίκους της Ρόδου.

Ο εν λόγω ρουχισμός είναι κατά το πλείστον κατεστραμμένος, υπάρχουν όμως και διάφορα αντικείμενα σχετικής αξίας.

ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΚ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (ιδ. ανταπόκρισις) - Μετέβη εις την νήσον Τήνον και παρήγγειλε τα μάρμαρα δια το ανακαινιζόμενον “Μοναστηριακόν προσκύνημα” εις την Χώραν μας, της Παναγίας, της Αγίας Διασωζούσης, ο ιερατικός προϊστάμενος τούτου και Αδελφός της Μονής πανοσιολογιότατος κ. Ιερεμίας Βάστας, όστις και επανέκαμψεν εις την νήσον μας.

ΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑ ΣΤΑΦΥΛΑΣ
Διεβιβάσθησαν εις την ΑΤΕ προς επεξεργασίαν, καταστάσεις α’ προκαταβολής σταφυλών 1956 των κάτωθι κοινοτήτων.
Αρχαγγέλου 240,080, Βάτι 13.380, Γεννάδι 25.500. Ελαιουργ. Μαλώνας 350.630. Δαματριάς 58.730. Γ.Π.Σ. Μαλώνας 350.980.

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Δι’ εγγράφου του το ΕΚΡ προς το Αυτοκινητιστικόν Συμβούλιον και το ΚΤΕΛ διεμαρτυρήθη διότι το ΚΤΕΛ δεν χορηγεί εργατικά εισιτήρια.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΔΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΑΣ
Δια την εξυπηρέτησιν των φιλοτελικών αναγκών η Ταχ. Διεύθυνσις Δωδεκανήσου έχει εφοδιασθή δι’ αναλόγου ποσότητος του άρτι επιβληθέντος εις την περιοχήν Μακεδονίας ειδικού γραμματοσήμου κλάσεων λεπτών 50 και μιας δραχμής.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο καθηγητής της Δερματολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου και τέως πρύτανις αυτού κ. Αλ. Μαρκιονίνι μετά της συζύγου του.
Προς τιμήν του αφιχθέντος καθηγητού, παρετέθη υπό του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου δείπνον εις το ξενοδοχείον “Θέρμαι”, εις το οποίον παρέστησαν ο Δήμαρχος και η κ. Πετρίδου, ο ιατρός και η κ. Περδικάκη, ο ιατρός και η κ. Θ. Αλεξός κ.ά.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ “ΑΙΓΑΙΟΝ”
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα το ατμόπλοιον “Αιγαίον” κατευθυνόμενον εις Αλεξάνδρειαν.  Τούτο απέπλευσεν αργότερον.