Προκήρυξη  υποτροφιών από το Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα

Το «Χριστοδουλάκειο  Ίδρυμα-Οίκος Καλύμνιας Σπουδάστριας» προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/2013 2 (δύο) υποτροφίες με Επιλογήγια το ακαδ. έτος 2016-2017 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό, σε διακεκριμένες πτυχιούχες ελληνίδες τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι. της χώρας μας, χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο-Δωδεκάνησα.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00 ευρώ μηνιαίως και είναι διάρκειας ενός έως δύο ετών ανάλογα με τη βεβαιωμένη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

-Πτυχίο σχολής Α.Ε.Ι. με βαθμολογία άριστα ή λίαν καλώς.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Αντίγραφο εκκαθ. δήλωσης φόρου εισοδήματος και δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2016 των υποψηφίων και των γονέων.

-Βεβαίωση επιτυχίας ή αποδοχής της υποψήφιας στο τμήμα ή τη σχολή για μεταπτυχιακές σπουδές.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι η υποψήφια δεν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα ή για τον ίδιο σκοπό.

-Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Οι φάκελλοι των δικαιολογητικών θα αποσταλούν εντός 45 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην οδό Υπ. Αλεξ. Διάκου αρ.30  Τ.Κ.15452-Αθήνα.