Ενώ τάιζε αγελάδες τον χτύπησε ένα εξαγριωμένο βόδι

ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΕΝ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ
Χθες την 4.30 απογευματινήν επί της οδού Περικλέους ο Γ. Θέμελης, ετών 27, υπάλληλος της ΑΗΕΡ κατέπεσεν από μίαν σκάλαν ενώ προσεπάθει να ενώση εν καλώδιον. Ούτος ετραυματίσθη ελαφρώς.

ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΖΙΝ ΛΟΝΤΟΣ
Ως πληροφορούμεθα, παρά τας καταβληθείσας προσπαθείας, δεν επετέχθη τελικώς η κάθοδος εις Ρόδον του Ελληνος παγκοσμίου πρωτοπαλαιστού Τζιμ Λόντου. Ούτως αναχωρεί συντόμως εις Αμερικήν.

ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΡΟΔΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
Ως ανεκοινώθη, αύριον πιθανόν να καταπλεύση εις Ρόδον το αναμενόμενον αμερικανικόν αεροπλανοφόρον. Εξ άλλου την 24 τρέχοντος θα καταπλεύσουν εις Ρόδον 6 αμερικανικά πολεμικά δια τριήμερον επίσκεψιν, την δε 27ην τρέχοντος θα καταπλεύση εν βοηθητικόν αμερικανικόν σκάφος.

 

 

ΕΝΩ ΕΤΑΪΖΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΗΣΕΝ ΕΞΑΓΡΙΩΜΕΝΟΣ ΒΟΥΣ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Τραγικόν ατύχημα έλαβε χώραν προ τριημέρου εις το χωρίον Αντιμάχεια. Συγκεκριμένος καθ’ ην στιγμήν ο γεωργοκτηνοτρόφος Ηλίας Διακαντώνης εις τας ευρισκόμεναν εις την περιοχήν “Αγιοι Απόστολοι” αγελάδας του επετέθη απροόπτως ένας εξαγριωμένος βους ο οποίος και τον ετραυμάτισε σοβαρώς εις την κοιλιακήν χώραν και ολλαχού. Ο Διακαντώνης μετεφέρθη εις την κλινικήν της πόλεώς μας Αγ. Παντελεήμων που και νοσηλεύεται. Η κατάστασής του δεν εμπνέει ανησυχίας.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΤΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΡΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εις Λέρον ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνοδευόμενος υπό διαφόρων υπαλλήλων προκειμένου από της σήμερον ομού με τον ειδικώς αφικνούμενον εις Λέρον υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας να πραγματοποιήσουν περιοδείαν ανά τας μικράς νήσους του Βορείου Συγκροτήματος.
Ο κ. Νομάρχης θα επιστρέψη εις Ρόδον το εσπέρας της Δευτέρας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 19- Εις το υπουργείον Παιδείας συνήλθεν η Επιτροπή Καταπολεμήσεως Αναλφαβητισμού και έλαβε διαφόρους αποφάσεις δια την ομαλήν λειτουργίαν των Περιφερειακών Επιτροπών.
Προς τούτο διετέθη ποσόν 490.000 δρχ. δι’ ενίσχυσιν του αγώνος 40 Νομαρχιακών επιτροπών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 28ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
Δι’ εγκυκλίου του ο Σύνδεσμος Ερασιτεχνών Αλιέων γνωστοποιεί προς τον ενταύθα Σύλλογον ότι την 28ην τρέχοντος θα διεξαχθούν εις την περιοχήν Πειραιώς οι α’ Πανελλήνιοι Αγώνες Ερασιτεχνικής Αλιείας.
Δια του αυτού εγγράφου καλείται όπως δηλώση συμμετοχήν δια 3 αθλητών και ο εν Ρόδω Σύλλογος.

ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΑΤΩΝ
Χθες την 11ην πρωϊνήν συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου η Επιτροπή του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας και εξήτασε διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός της.
Εν συνεχεία υπεγράφησαν υπό του κ. Νομάρχη τα εντάλματα πληρωμής των οδοστατών ολοκλήρου της Δωδεκανήσου δια τον μήνα Σεπτέμβριον. Η πληρωμή των οδοστατών Ρόδου θα αρχίση από σήμερον.