Η κυβέρνηση και η Αμερικανική πρεσβεία ζητούν οικίες για Αμερικανούς στη Ρόδο

ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙ’ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Θα έλθουν 500 περίπου οικογένειαι
Επεβεβαιώθη χθες εκ μέρους του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη η πληροφορία συμφώνως προς την οποίαν 500 περίπου οικογένειαι Αμερικανών και άλλων Ευρωπαίων, προερχόμεναι από την Μέσην Ανατολήν, θα εγκατασταθούν προσωρινώς εις Ρόδον.

Ο κ. Δήμαρχος προσέθεσεν ότι επεφορτίσθη υπό της Κυβερνήσεως και της Αμερικανικής Πρεσβείας Αθηνών, να αποστείλη εις Αθήνας πίνακα των οικιών που δύναται να διατεθούν προς τον σκοπόν αυτόν εις Ρόδον.

Εν τω μεταξύ η Τουριστική Αστυνομία εργάζεται πυρετωδώς δια την εξεύρεσιν τοιούτων οικιών.
Εξ άλλου, υπαρχούσης πιθανότητος εγκαταστάσεως των Αμερικανών εις ξενοδοχεία, καταβάλλεται φροντίς όπως μη δοθούν εις ξενοδοχεία δωμάτια πέραν της 15ης Απριλίου, διότι άλλως ο Τουρισμός της Ρόδου θα πληγή ανεπανορθώτως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Ως ανεκοινώθη, εις συνεργασίας του Δημάρχου κ. Πετρίδη μετά του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή και των υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορίου. απεφασίσθη η όσον το δυνατόν μεγαλυτέρα ενίσχυσις των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών Ρόδου “Νηρεύς”.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, του χρόνου πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των Σχολών και Παραρτήματα Μικρού Πολυτεχνείου δια Εργοδηγούς και Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1957

Ως ανεκοινώθη κατηρτίσθη ο Οργανισμός του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Ρόδου, μερίμνη του Δήμου Ρόδου.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού θα είναι ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, το Φεστιβάλ θα γίνη εις Ρόδονα πό της 15-25 Ιουνίου 1957.

ΗΥΞΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

Δι’ Υπουργικής αποφάσεως ηυξήθη το ημερομίσθιον των εργαζομένων εις Μικρά Κοινωφελή Εργα, εκτελούμενα δια δωρεάς πιστώσεων του Κράτους, δια μεν τους άνδρας εις 25 δρ. αντί των 18 που ελάμβαναν μέχρι τούδε, δια δε τας γυναίκας εις 20 αντί των 16 δρχ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗ ΑΠΟΔΟΧΗΝ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΔΙ’ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος εισηγήθη προς το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας την αποδοχήν του αιτήματος των Πολυτένων Δωδεκανήσου, δια την χορήγησιν μειωμένων εισιτηρίων εις τα μέλη της Ενώσεως Πολυτέκνων.

ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗ ΕΝΑ ΕΡΓΟΝ ΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Δι’ εγγράφου του ο Νομάρχης προς το Διοικ. Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ παρακαλεί όπως κατά την σύνταξιν του προϋπολογισμού και τον προγραμματισμόν των εκτελεσθησομένων κατά το 1957 έργων δια των πόρων του ΟΔΑΠΔΔ, προκρίνει τούτο την εκτέλεσιν ανά ενός έργου Κοινής Ωφελείας ή Τουριστικής Σκοπιμότητος κατά Δήμον και κοινότητα του Νομού, ώστε εντός των ορίων των υφισταμένων οικονομικών δυνατοτήτων να θεραπευθούν δια των διατηθησομένων πιστώσεων αι ανάγκαι ολοκλήρου του Νομού.
Δια του αυτού εγγράφου διευκρινίζεται ότι τα έργα ταύτα δέον να επιλεγούν μεταξύ των υπό Δήμων και Κοινοτήτων προταθέντων του 4ετούς Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως του Νομού.

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΕΝΑ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΝ
Η Ε.Γ.Σ.Δ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ;

Δι’ εγγράφου του Νομάρχου παρεκλήθη η ΕΓΣΔ όπως αναλάβη την λειτουργίαν Ταπητουργείου εις Κάλυμνον, όπου υφίσταται κατάλληλον κτίριον, αργαλείοι και ειδικευμένον προσωπικόν.

ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Δια τηλεγραφήματός του ο Νομάρχης προς το Υπουργείον Γεωργίας εζήτησε την μετάβασιν γεωλόγου εις Κάλυμνον, προς γεωλογικήν εξέτασιν των τοποθεσιών “Μπροστά”, “Βαθύ” και “Στημένια” και την υπόδειξιν χώρου δια την εκτέλεσιν γεωτρήσεων δαπάναις του ΟΔΑΠΔΔ.

ΕΜΗΝΥΘΗ ΔΙΟΤΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Υπό του Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου, εσχηματίσθη δικογραφία κατά της Χουριέτ Τεφίκ Ευζάτ του Μπραχάμ και της Αϊχέ κατοίκου Ρόδου Αλεξάνδρου Διάκου 27, επαγγέλαμτος οικιακά, επί διευκολύνσει αλλοτρίας ακολασίας.
Αύτη, ως αναφέρεται παρείχε δωμάτια εις Αμερικανούς ναύτας και διαφόρους γυναίκας.