Το δ.σ.  του συλλόγου  των Φυσικών

Στη Ρό́δο, την 4η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, συνήλθαν τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού́ Συμβουλίου (ΔΣ) του Συλλόγου Διάδοσης Φυσικών Επιστημώ́ν (ΣΥ.ΔΙ.Φ.Ε.), προκειμέ́νου -σύ́μφωνα με τις διατά́ξεις του καταστατικού́ του- να συγκροτηθού́ν σε σώ́μα εκλέ́γοντας τον Πρό́εδρο, τον Αντιπρό́εδρο, το Γενικό́ Γραμματέα, τον Ειδικό́ Γραμματέα και τον Ταμί́α αυτού́, με μυστική́ ψηφοφορία.

Μετά́ τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ως ά́νω μυστική́ ψηφοφορία το ΔΣ του ΣΥ.ΔΙ.Φ.Ε συγκροτεί́ται σε σώ́μα ως εξή́ς:
Πρό́εδρος: Χατζηνικόλας Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος: Γραμματικός Γεώ́ργιος
Γενική́ Γραμματέ́ας: Μαστή Χριστίνα
Ειδικό́ς Γραμματέ́ας:  Σκουλλής Βασίλειος
Ταμί́ας: Ματζαβίνου θεοχαρώ
Μέλος:  Χατζηχρήστου Ελένη-Θωμαή
Μέ́λος: Δαφνή Ελένη