Φλας στο παρελθόν

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ως ανεκοινώθη, περατωθείσης της Β’ Ιεράς Συνάξεως των Αρχιερέων Δωδεκανήσου, εντός των ημερών οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου θα αναχωρήσουν εις Αθήνας, δια την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του κλήρου της Δωδεκανήσου.

 

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ
Δι’ εγγράφου της η Νομαρχία εζήτησεν από τον Δήμον Ρόδου να αναφέρη εάν η Πρωτοβάθμιος Επιτροπή καταρτίσεως Κτηματολογίου επελήφθη του έργου της και εις ποίον σημείον έχει τούτο προωθηθή.

 

ΑΓΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, εντός του προσεχούς μηνός θα διεξαχθή εις Ρόδον ποδοσφαιρικός αγών εις το Εθνικόν Στάδιον μεταξύ παλαιμάχων, ο οποίος προβλέπεται ότι θα έχη εξαιρετικόν ενδιαφέρον.

Το προϊόν του εν λόγω αγώνος θα διατεθή υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού.

 

ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΚ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Κατ’ αναφοράν εκ Κω, καθ’ ον χρόνον ο Λεωνίδας Διακογιάννης, ετών 37, ειργάζετο εις τα έργα της Εταιρείας ΛΑΒΑ εις Γυαλί της Νισύρου, ενώ επέβαινε κλίμακος δι’ επίχρισιν τοίχου, αύτη ωλίσθησε με αποτέλεσμα να πέση ούτος εις το έδαφος και να υποστή κάταγμα του αριστερού ποδός.

Ο Διακογιάννης μετεφέρθη εις Κω.

 

ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  25 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΡΑΠΕΖΗΣ
Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικής Τραπέζης ενεκρίθη η πρόσληψις 25 Γεωπόνων.

Κατόπιν τούτου προεκηρύχθη διαγωνισμός ενεργηθησόμενος την 15/12/56 εις το Κεντρικόν Κατάστημα δια την κατάληψιν 25 θέσεων υπολογιστών Γεωπόνων.

Των όρων και προϋποθέσεων εις τον ως άνω διαγωνισμόν δύναντι να λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι εις τα Γραφεία του Υποκαταστήματος Ρόδου και κατά τας εργασίμους ώρας.

Αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνωνται δεκταί μέχρι της 6/12/1956.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η Ε.Π.Σ.Δ. ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σήμερον συνέρχεται εις την τακτικήν συνεδρίασιν του το Διοικ. Συμβούλιον της ΕΠΣΔ το οποίον θα λάβη αποφάσεις επί τρεχουσών υποθέσεων και επί ωρισμένων ενστάσεων.  Θα ορισθώσιν επίσης οι διαιτηταί, επόπται και γυμνασίαρχοι των μεθαυριανών αγώνων.

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
Σήμερον αρχίζουν εις Μελβούρνην οι 16οι Ολυμπιακοί αγώνες, με συμμετοχήν αθλητών εκ των περισσοτέρων χωρών του Κόσμου.  Υπάρχουν βάσιμοι ελπίδες ότι η Ελλάς θα αποσπάση Ολυμπιακάς νίκας εις την κωπηλασίαν κ.ά.

 

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ ΚΑΣΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Κάσου, υπό του εκεί Σταθμού Χωροφυλακής εμηνύθη ο Αθανάσιος Καραμανώλης, ετών 42μ, εστιάτωρ διότι εξύβρισε εις την αποβάθραν Κάσου αστυνομικόν όργανον δια των φράσεων “Αντε βρε πήγαινε από κει που θα μου πης εμένα πως δεν επιτρέπεται.  Πολύ ψηλά πήρες τον αμανέ και θα σε κανονίσω στον ανώτερό σου».

Το αστυνομικόν όργανον είχεν επέμβει δια να παρεμποδίση την σύζυγόν του Καραμανώλη να εξέλθη του Τελωνειακού χώρου.

 

ΠΕΡΙΕΡΓΑΖΕΤΟ ΚΑΨΥΛΙΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΚΑΖΙΕΡΑΣ ΑΛΛΑ ΕΚΡΑΓΕΝ  ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΡΙΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, προ ημερών, ο 8ετής μαθητής Ιωάννης Σβορώνος εύρεν εις την θέσιν “Κούμπουρνο” παλαιόν καψύλιον δυναμίτιδος, το οποίον μετέφερε εις την οικίαν του και απουσία των γονέων του, ήρχισε να το περιεργάζεται πλησίον αναμμένης γκαρζιέρας.

Αιφνιδίως όμως το καψύλιον εξερράγη με αποτέλεσμα την αποκοπήν εκ του μέσου των τριών δακτύλων της δεξιάς του χειρός.  Ο μικρός νοσηλεύεται εις κλινικήν.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙ’ ΕΡΓΑ
Προχθές ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας συνοδευόμενος υπό των μηχανικών της ΤΥΔΚ, επεσκέφθη τας Κοινότητας Κρητηνίας, Μονολίθου, Αγίου Ισιδώρου, Σιαννών, Αρνίθας, Γενναδίου και Αρχαγγέλου και προέβη εις συλλογήν διαφόρων στοιχείων δια την εκτέλεσιν έργων.