Απεβίωσε 75χρονη στην Πάτμο ενώ καθόταν στον καναπέ της οικίας της - Άφησε 1.580 δολλάρια

75ΕΤΙΣ ΓΡΑΙΑ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΕΝΩ ΕΚΑΘΗΤΟ ΕΙΣ ΚΑΝΑΠΕ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ - ΑΦΗΣΕ 1580 ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας) - Την παρελθούσαν Δευτέραν και ώραν 5ην μ.μ. η Δικαστική και Αστυνομική Αρχή της Πάτμου, κατόπιν ειδοποιήσεως γειτόνων της 75έτιδος Αγγελικής Ράλλη, ότι αύτη δεν εξήλθεν από διημέρου εκ της οικίας της παρεβίασαν την οικίαν της και την εύρον νεκράν καθημένην εις τον καναπέ της. Ο θάνατός της προήλθεν εξ εγκεφαλικής συμφορήσεως. Γενομένης ερεύνης, ανευρέθησαν 1580 δολλάρια, λίγαι δραχμαί και τυμαλφή, τα οποία παρελήφθησαν υπό του κ. Ειρηνοδίκου, διότι αύτη δεν καθώρισε κληρονόμους.

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΝ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Υπό του Δημάρχου Κω κ. Παρθενιάδη, απεστάλη προς τον Νομάρχην το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Είμεθα οφειλέται μιας αξεχάστου βραδυάς.  Το μουσικόν συγκρότημα του Κουιντέττου, απέδωσε πλήρως, υπερβάν τας προσδοκίας μας. Ευγνωμονούμεν δια την αποστολήν του εις την Κω προς ψυχαγωγίαν του λαού, η αποστολή του δε μαρτυρεί το Νομαρχιακόν ενδιαφέρον δια την προαγωγήν του πολιτιστικού επιπέδου των Δωδεκανησίων». Χθες την 6ην απογευματινήν, το Κουιντέττο εγχόρδων Ρόδου, επανακάμψαν εκ των νήσων του Βορείου συγκροτήματος, έδωσε συναυλίαν εις την κοινότητα Μαριτσών, σήμερον δε την 11ην πρωινήν θα δώση συναυλίαν εις την κοινότητα Παραδεισίου και την 3ην απογευματινήν εις την κοινότητα Κρεμαστής, προς ψυχαγωγίαν των κατοίκων.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Υπό του Διδασκαλικού Συλλόγου Ρόδου «Ο Απόλλων» απεστάλη προς τον υπουργόν Οικονομικών κ. Θηβαίον και Αλιμπράντην τηλεγραφικόν υπόμνημα, δια του οποίου παρακαλείται όπως σπεύσουν την επιψήφισιν του σχεδίου νόμου περί αναγνωρίσεως των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών Δωδεκανήσου.

Δι’ ετέρου τηλεγραφήματος του ο εν λόγω Σύλλογος προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν και τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην, παρακαλεί αυτούς όπως επέμβουν προσωπικώς δια την ρύθμισιν του αιτήματος τούτου των Δωδεκανησίων Εκπαιδευτικών.  Επίσης το Συμβούλιον του Συλλόγου προέβη και εις προσωπικάς παραστάσεις προς τον βουλευτήν Δωδεκανήσου κ. Χαρίτον, όστις επέδειξε ενδιαφέρον και κατανόησιν, υποσχεθείς ότι θα ενδιαφερθή προσωπικώς.

Εξ άλλου, δι’ ετέρου τηλεγραφήματός του ο Σύλλογος, απευθύνεται προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Παιδείας και Προεδρείας Κυβερνήσεως και παρακαλεί αυτούς, όπως λάβουν μέτρα υπέρ ανεγέρσεως διδακτηρίων, όπως συνηγορήσουν υπερ της αυξήσεως του επιδόματος βιβλιοθήκης και όπως διευρύνουν τας οργανικάς θέσεις του βαθμού διευθυντού β’.

 

 

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου, ενεκρίθη ο νέος κανονισμός του λιμένος Καλύμνου, δια του οποίου καθορίζονται διάφοροι λεπτομέρειαι, σχετικώς με την επιβίβασιν και αποβίβασιν των ταξειδιωτών, τα λεμβουχικά δικαιώματα, τα σημεία τελειωνειακού ελέγχου και λοιπά.

Ο “ΝΗΡΕΥΣ” ΘΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗ
Δια διαταγής της Νομαρχίας, παρέχονται προς τας Δημοτικάς Τεχνικάς Σχολάς Ρόδου «ο Νηρεύς” οδηγίαι, δια την αναδιοργάνωσιν αυτών, την σύνταξιν Νέου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, συμφώνως προς τας διατάξεις περί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ ΑΠΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΧΙΟΥ
Υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καθωρίσθησαν οι ναύλοι των εκτελούντων τας εσωτερικάς γραμμάς Δωδεκανήσου μότορσιπς “Δωδεκάνησος” και “Επτάνησος”, ως ακολούθως: Από Ρόδου μέχρι Σύμης δραχμαί 17.  Μέχρι Κω δραχμαί 42. Μέχρι Καλύμνου δραχμαί 55. Μέχρι Λέρου δραχμαί 60. Μέχρι Λειψών δραχμαί 65. Μέχρι Πάτμου δραχμαί 70. Μέχρι Αρκιών δραχμαί 75. Μέχρις Αγαθονησίου δραχμαί 80. Μέχρι Βαθέως Σάμου δραχμαί 84.  Και από Ρόδου μέχρι Χίου δραχμαί 90.