Η κεντρικότερη οδός της Λέρου μετονομάσθηκε σε «Τασοπούλου»

ΠΡΟΧΘΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΩΤΕΡΑ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΘΗ ΕΙΣ ΟΔΟΝ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΝ
ΛΕΡΟΣ, 19 (Ιδ. ανταπόκρισις)- Χθες εις Λέρον έλαβεν χώραν μνημόσυνον, παρουσία του Δημάρχου κ. Καρανικόλα και του Δημαρχιακού Συμβουλίου Λέρου, του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής κ. Ρωματζή, του Διοικητού Χωροφυλακής Καλύμνου ταγματάρχου κ. Σταματίου, των λοιπών τοπικών Αρχών και πλήθους κόσμου, δια τον αυτοθυσιασθέντα υπομοίραρχον Αναστάσιον Τασόπουλον.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΟΔΟΥ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Την πρωΐαν εγένετο δέησις, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου κ. Ισιδώρου.
Μετά την δέησιν εγένοντο παρουσία του λαού τα αποκαλυπτήρια, υπό του κ. Ρωματζή, πλακός εις την κεντρικωτέραν οδόν της πόλεως, η οποία μετωνομάσθη εις οδόν υπομοιράρχου Αναστασίου Τασοπούλου.
Το όνομα της κεντρικωτέρας οδού, εδόθη εις μνήμην του υπομοιράρχου κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, δια την αυτοθυσίαν του, προς σωτηρίαν συνανθρώπων του. Ως γνωστόν δια την πράξιν αυτήν απενεμήθη δια Β. Διατάγματος εις την οικογένειάν του το μετάλλιον Αυτοθυσίας.

 

25095 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙ’ ΑΜΠΕΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Συμφώνως προς επίσημα στοιχεία, η συνολική έκτασις την οποίαν καταλαμβάνουν αι διάφοροι ποικιλίαι αμπέλων εις Δωδεκάνησον, εμφανίζεται ως ακολούθως. Αμουργιανό στρέμματα 5.000. Αθήρι στρέμματα 5.000. Ροζακί στρέμματα 7.500. Σουλτανίνα στρέμματα 2.060. Διάφοροι ποικιλίαι επιτραπέζιοι στρέμματα 4.041. Η συνολική έκτασις, η οποία καλλιεργείται σήμερον δι’ αμπέλων, φθάνει τα 25095 στρέμματα.
Αξιοσημείωτον είναι ότι ενώ εις τας περιφερείας Ρόδου και Κω, η παραχθείσα ποσότης λευκών και ερυθρών σταφυλών κατά το 1949 ανήρχετο εις 3.067.586 κιλά, εις τας ιδίας περιφερείας κατά το 1956 παρήχθησαν 6.013.705 κιλά. Ηδη καταβάλλονται προσπάθειαι δια την διάδοσιν διαφόρων αμπελουργικών βελτιώσεων, ήτοι των κανονικών κλαδευμάτων, της λελογισμένης λιπάνσεως της συστηματικής καταπολεμήσεως των ασθενειών και της ανορθώσεως των κλημάτων από του εδάφους.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τον Αγαπητόν μου εξάδελφον Γεώργιον Χαρτερόν δώσαντα αμοιβέα υπόσχεσιν γάμου μετά της χαριτοβρήτου της καρδίας του δίδος Ειρήνης Καουράκη εύχομαι ταχείαν την στέψην και πάσαν ευτυχίαν.
Γρ. ΠΕΛΛΟΣ

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΑΘΛΗΤ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, διετέθησαν εκ του Νομαρχιακού προϋπολογισμού προς ενίσχυσιν των σκοπών της Νυκτερινής Σχολής Χειροτεχνίας Θηλέων Ρόδου 3.000 δρχ. Επίσης διετέθησαν εκ του Νομαρχιακού προϋπολογισμού ως οικονομική ενίσχυσις διαφόρων σωματείων τα ακόλουθα ποσά;
Εις Γυμναστικόν Σύλλογον “Διαγόρας” 3.000 δρχ. εις τον Δωριέα 3.000 εις την Αθλητικήν Ενωσιν Πανωγιαννιών 2.000 εις Αθλητικόν Τουριστικόν Ομιλον Λέρου 2.000 εις τον Ιάλυσον Τριαντών 1.000, εις τον Φοίβον Κρεμαστής 1.000, εις τον Ατρόμητον Ρόδου 1.000, εις τον Ολυμπιακόν Ρόδου 1.000, εις Αθλητικόν Ομιλον Νεοχωρίου “Πεισίροδος” 1.000. Επίσης ανά 1.000 δραχμαί διετέθησαν εις τους Συλλόγους Αρην Αρχαγγέλου, Ανταγόραν Κω, Κλεάνθην Παραδεισίου, Διγενή Κοσκινού, Απόλλωνα Καλυθιών, ΑΕΡ Αφάντου, Ομόνοιαν Γενναδίου και Ασπίδα Σαλάκου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Παρουσία πλήθους κόσμου εδόθη προχθες την πρωΐαν εις την Ροδιακήν Λέσχην η προαγγελθείσα διάλεξις του Διευθυντού Νομαρχίας κ. Ευσταθίου Βόνδα, με θέμα “Θεόδωρος ο Πτωχοπρόδρομος”. Η εν λόγω διάλεξις εδόθη πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ροδιακής Λέσχης, ενώ τω πλαισίω γενικωτέρου προγράμματός της, προς ανύψωσιν του πολιτιστικού επιπέδου του λαού της Ρόδου.
Επίσης εις ετέραν αίθουσαν της Ροδιακής Λέσχης εγένετο προχθές την πρωΐαν το “βερνισάζ” της εκθέσεως ζωγραφικής και γλυπτικής, των γνωστών καλλιτεχνών κ.κ. Μιχαήλ Τηλιακού και Γεωργίου Ζηδιανάκη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του βουλευτού κ. Χαρίτου, των Νομαρχιακών συμβούλων κ. Εμμανουήλ και Χιωτάκη, των προέδρων κοινοτήτων Τριαντών και Αρνίθας και του προέδρου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου κ. Γ. Μπάρδου, επί διαφόρων θεμάτων της αρμοδιότητός των.