Τι λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης  για τα δικαστήρια της Ρόδου

Κανένα αίτημα σχετικό με εργασίες επισκευής στα δικαστήρια της Ρόδου δεν εκκρεμεί στις Τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείο Δικαιοσύνης,το οποίο παρά ταύτα έχει ζητήσει να του σταλεί πρόσφατη μελέτη των εργασιών που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση τους!

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων, στην απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σταύρος Κοντονής στην ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιώργος Γερμενής με θέμα «υπό κατάρρευση το Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου».

Στην ίδια απάντηση ξεκαθαρίζονται οι διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται από τις κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες για να ικανοποιούνται τα αιτήματα επισκευής των κτιρίων.

Όπως είναι γνωστό, η κατάσταση στο Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου όπως έχει γράψει «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» σε σχετικά φωτορεπορτάζ της, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο!

Εκτός από τα … κομμάτια που πέφτουν εξωτερικά του Μεγάρου των δικαστηρίων της Ρόδου με κίνδυνο να βρεθούν στο κεφάλι κάποιου άτυχου περαστικού (!), σε αρκετά σημεία έχουν αρχίσει να φαίνονται και τα εσωτερικά υλικά των τοίχων (σίδερα κ.α) γεγονός που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ασφαλές το ίδιο το κτίριο!

Άλλωστε και με «γυμνό μάτι» ο οποιοσδήποτε μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις ρωγμές σε κολώνες του κτιρίου αλλά και σε αρκετά σημεία των τοίχων, καθώς και τις διαβρωμένες σιδεριές!

Τα δημοσιεύματα αυτά, στάθηκαν η αφορμή για να παραγγελθεί από την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου κ. Μαρία Αγγελούδη προκαταρκτική εξέταση αναφορικά με την κατάσταση του δικαστικού Μεγάρου και κυρίως σε ότι αφορά την στατικότητα του, ενώ κατατέθηκε και η σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Γερμενή.

Σε απάντηση αυτής της ερώτησης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής έδωσε απάντηση σύμφωνα με την οποία ουδείς έχει καταθέσει αίτημα συντήρησης ή επισκευής για το Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου.

Η απάντηση του κ. Υπουργού έχει ως εξής:

«Σε απάντηση της υπ. αριθ. 2630/17-01-2016 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γ. Γερμενής με θέμα: «Υπό κατάρρευση το Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδους» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την 924/27-2-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας με θέμα «Τεχνικές εργασίες στα κτίρια αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθ. Δικαιωμάτων» η οποία απεστάλη μεταξύ άλλων και στους προϊσταμένους όλων των δικαστικών υπηρεσιών, εδόθησαν σαφείς οδηγίες για την ακολουθούμενη διαδικασία αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τα αιτήματα επισκευής κτιρίων.

Συγκεκριμένα με τις παραγράφους 3,4,4.1 και 4.3 της εν λόγω εγκυκλίου προβλέονται τα ακόλουθα:

«3. Μετά από το π.δ. 425/76, με το οποίο μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων η αρμοδιότητα εκτελέσεως των έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σύμφωνα με το ΑΠ27958-17/7/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο θα συντάσσονται από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων (Δ.Τ.Ε.), της Περιφερειακής Ενότητας, και θα υποβάλλονται με τη φροντίδα της Στεγαζόμενης υπηρεσίας στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4. Για την προώθηση των αιτημάτων στο ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ και την έγκριση της σχετικής πίστωσης, πρέπει τα αιτήματα να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

4.1. Για τεχνικές εργασίες επισκευών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων θα υποβάλλονται:

α) πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την καλή λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητο να εκτελεστούν. Θα συντάσσεται και θα υπογράφεται με ευθύνη της στεγαζόμενης υπηρεσίας, η δε αναγκαιότητα θα βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο αυτής.

β) τεχνική περιγραφή των εργασιών, στην οποία θα αναφέρεται εάν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με το αρθ. 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Θα συντάσσεται από τη ΔΤΕ της Περιφ. Ενότητας με βάση το παραπάνω πρακτικό γ) ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης, των εργασιών που θα εκτελεστούν. Θα συντάσσεται από τη ΔΤΕ της Περιφ. Ενότητας με βάση τα παραπάνω

δ) βεβαίωση της ΔΤΕ της Περιφ. Ενότητας για την καλή λειτουργία των υδραυλικών, ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν περιλαμβάνονται τέτοιες εργασίες.

4.2. (   )

4.3. Για απλές και περιορισμένες σε έκταση εργασίες που είναι απαραίτητες για μια στοιχειώδη συντήρηση του κτιρίου, πρέπει να υποβάλλονται:

α) περιγραφική και αιτιολογική έκθεση εργασιών, που θα συντάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία καθώς και πρακτικό αναγκαιότητας των εργασιών

β) προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που θα συντάσσεται από τη στεγαζόμενη υπηρεσία με βάση έγγραφες προσφορές ειδικών τεχνιτών (ή μηχανικών κατά περίπτωση) οι οποίες θα επισυνάπτονται

γ) σε περίπτωση επέμβασης σε δομικά στοιχεία του κτιρίου, απαιτείται γνωμάτευση της ΔΤΕ της Περιφ. Ενότητας, ότι πρόκειται για αναγκαίες μεν αλλά απλές εργασίες και ότι μπορούν να εκτελεστούν από τη στεγαζόμενη υπηρεσία (με την καθοδήγηση ή όχι της ΔΤΕ της ΠΕ) χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι για τους εργαζόμενους ή τρίτους (πχ εργασίες σε σκαλωσιές), ή το κτίριο».

Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι προϋπόθεση για άμεση προώθηση των αιτημάτων προς χρηματοδότηση αποτελεί η συμμόρφωση των εμπλεκομένων με τις διαδικασίες που υποδεικνύονται και η αποστολή πλήρους φακέλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, «δεν εκκρεμεί κανένα αίτημα σχετικό με εργασίες επισκευής.. Παρά ταύτα η ως άνω Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη ζητήσει από τη Στεγαζόμενη Υπηρεσία να μας αποστείλει πρόσφατη μελέτη αναγκαίων εργασιών επισκευής (συνταχθείσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο) προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση των εργασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ