Παραιτήσεις στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΜΕΤΑΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ
Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ

Ο κ. Πρωθυπουργός θα επισκεφθή κοινότητας της Ρόδου
Σήμερον κατά τας πρώτας μεταμεσημβρινάς ώρας αφικνείται εις Ρόδον δια του ατμοπλοίου της γραμμής ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής, μετά της συζύγου του, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη και διαφόρων ανωτέρων υπαλλήλων. Τον κ. Πρωθυπουργόν θα υποδεχθούν εις την προκυμαίαν του Τελωνείου ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, εκπρόσωποι του ιερού Κλήρου και των λοιπών αρχών και πλήθη κόσμου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του θα επισκεφθή τας κοινότητας της Ρόδου, θα παραστή δε και εις διαφόρους εορταστικάς εκδηλώσεις,
Ο κ. Καραμανλής θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας την προσεχή Τρίτην.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ρ.
Χθες υπέβαλε παραίτησιν ο κ. Σταύρος Ρούσσος εκ της Διοικήσεως του ΕΚΡ, δια τους αυτούς λόγους, δια τους οποίους παρητήθησαν και οι κ.κ. Θέμελης και Ζερβός. Εν τω μεταξύ, χθες ο πρόεδρος του ΕΚΡ κ. Λαμπριανός εδήλωσεν ότι θα παραμείνη πρόεδρος εις πείσμα θεών και δαιμόνων.

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ
Υπό της Ενώσεως Πολυτέκνων Δωδεκανήσου απεστάλη χθες προς τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην τηλεγράφημα, δια του οποίου εκφράζονται αι θερμαί ευχαριστίαι των μελών, δια το παρασχεθέν ευεργέτημα εκπτώσεως κατά 50% του ναύλου, των ταξιδευόντων δια πλοίων των αγόνων γραμμών πολυτέκνων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΙ
Ως ανεκοινώθη η Α.Τ.Ε. δέχεται προσφοράς μέχρι 4ης Μαΐου δια το αλιευτικόν “Αγ. Δημήτριος” τύπου “γρι-γρι” ευρισκόμενον εις Βόλον δια αγοράν αυτού, της μετρητοίς ή δια δόσεων.
Υπάρχουν επίσης μηχανότραται ως αι “Ευαγγελία” και “Αγ. Δημήτριος” ευρισκόμενα εις τον λιμένα της Ρόδου, καθώς και η “Αγ. Τριάς” εις Χίον, αι οποίαι πωλούνται.

ΔΙΕΝΗΡΓΟΥΝ ΕΡΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
Την 4ην Απριλίου συνελήφθησαν εις Κάρπαθον και παραπέμφθησαν εις το Μονομελές Πλημμελειοδικείον διότι διενήργουν παράνομον έρανον υπό το πρόσχημα της συνδρομής των Τυφλών οι Ανδρέας Αθανασόπουλος ετών 32 και Βασιλική Τσαγκάρη ετών 22. Ούτοι κατεδικάσθησαν εις φυλάκισιν 15 ημερών έκαστος.

ΥΠΕΡΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Υπηρεσίας Εποπτείας Εμπορίου Δωδεκανήσου, κατά τας ημέρας του Πάσχα θα υπάρξη υπερεπάρκεια όλων των ειδών τροφίμων και ειδικώτερον του κρέατος. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, μέχρι της χθες εσφάχθησαν εις τα Δημοτικά Σφαγεία Ρόδου, αμνοί και ερίφια, καθαρού βάρους 10.000 κιλών. Αναλυτικώς προχθές εσφάγησαν 292 ερίφια και 297 αμνοί, χθες δε 203 ερίφια και 223 αμνοί.

ΑΡΓΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Σήμερον άπαντα τα δημόσια καταστήματα ως και τα δημοτικά τοιαύτα, θα αργήσουν. Επίσης άπασοι αι υπηρεσίαι θα αργήσουν κατά την Δευτέραν του Πάσχα, 22αν τρ.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΗΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, λόγω των εορτών του Πάσχα, επέρχονται οι εξής μεταβολαί εις τα δρομολόγια του πετρελαιοκινήτου “Καλλιόπη”. 1ον) Το δρομολόγιον Σύμης-Ρόδου της Μεγάλης Παρασκευής θα εκτελεσθή το Μέγα Σάββατον και ώραν 6ην πρωινήν, 2ον) Κατά το δρομολόγιον της Δευτέρας του Πάσχα το “Καλλιόπη” θα αποπλεύση αυθημερόν εκ Ρόδου δια Σύμην την 2αν μεταμεσημβρινήν και 3ον) Κατά το δρομολόγιον της Τετάρτης, θα αναχωρήση εκ Σύμης την 6ην πρωινήν και εκ Ρόδου την 2αν μεταμεσημβρινήν.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, αύριον Σάββατον, αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον το ιταλικόν ατμόπλοιον “Καμπιτόλιο” και το ελληνικόν τουριστικόν “Ερμής” με ξένους και Ελληνας περιηγητάς. Την Κυριακήν επίσης, θα καταπλεύση το ιταλικόν “Εσπέρια”, την προσεχή δε Τετάρτην το ελληνικόν “Σεμίραμις”.