Ο Χ. Κόκκινος συγκαλεί στις 26 Απριλίου σε συνεδρίαση  το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου 2017 σ υ γ κ α λ ε ί  το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου στις 26 Απριλίου 2017, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου στη Ρόδο.

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς και «ευπαθών» περιοχών ανά νησί της ΠΕ ∆ωδεκανήσου µε βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών.

2. ∆ράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας που έχουν γίνει.

3. Καθαρισµοί βλάστησης για τη µείωση του κινδύνου, πρόοδος εργασιών. Συντήρηση δικτύων διανοµής ∆Ε∆∆ΗΕ (πρόοδος εργασιών)

4. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριµµάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α’.

5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισµένης έκτασης στην ύπαιθρο. Ενεργοποίηση επιτροπών βόσκησης, Επιτροπών ανεπιτήρητων ζώων.

6. Επιτήρηση «ευπαθών περιοχών» – Μικτές Περιπολίες. Επάνδρωση πυροφυλακείων της πρώην ∆ασικής Υπηρεσίας.

7. Συνεργασία φορέων µε το Πυροσβεστικό Σώµα και Π.Ν.Αι. για τη διάθεση υλικών και µέσων.

8. Οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς. ∆ασικοι δρόµοι, Τουριστικές περιοχές σε δάσος χωρίς εναλλακτικές εξόδους διαφυγής σε Ρόδο και Κω

9. Κινητοποίηση και συντονισµός Εθελοντικών Οργανώσεων. Κατάσταση εθελοντικών οµάδων ανά νησί.