Ρόδιος εξελέγη βουλευτής Ταγκανίκας

ΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΡΟΔΙΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΑΓΚΑΝΙΚΑΣ

ΤΑΓΚΑΝΙΚΑ (ιδ. αντ.)
Ο Ελληνικής καταγωγής και γεννηθείς εν Τανγκανίκα κ. Στέφανος Εμμανουήλ ετών 27, σχοινοκτηματίας, διωρίσθη βουλευτής εις την Τανγκανίκαν της Ανατολικής Αφρικής.

Εις την χώραν αυτήν 30 βουλευταί (10 Ευρωπαίοι, 10 Ασιάται και 10 Ιθαγενείς) αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα 8 1/2 εκατομμυρίων κατοίκων εις μίαν έκτασιν 7 φοράς μεγαλυτέραν της Ελλάδος.

Προ τριών εβδομάδων ο κ. Εμμανουήλ διήλθεν των Αθηνών προεχόμενος εξ Αγγλίας όοπυ είχε μεταβή ως μέλος πολιτικής αποστολής, απαρτιζομένης εκ δύο ιθαγενών, ενός ινδού και δύο ευρωπαίων, η οποία και έσχεν συνομιλίας μετά του κ. Λένοξ Μπόυντ υπουργού των αποικιών ως και άλλων βουλευτών, υπουργών και άλλων εξοχόντων μελών της αγγλικής αντιπολιτεύσεως.

Εις την Τανγκανίκαν δημιουργείται προσπάθεια, όπω ςη χώρα αυτή αναπτυχθή εις μίαν μικτήν από φυλάς πολιταείαν και τοιουτοτρόπως θα αποδειχθή εις τον υπόλοιπον κόσμον ότι όχι μόνον άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και προελεύσεως λαλά και διαφορετικών ακόμη χρωμάτων δύνανται να διαβιώσουν ειρηνικώς και δια το συμφέρον όλων.

Εις την Τανγκανίκαν κατοικούν 2.500 Ελληνες οι οποίοι αντιθέτως των άλλων ελληνικών παροικιών του Εξωτερικού, επιδίδονται κατά 90% εις την γεωργίαν είτε ως γαιοκτήμονες είτε ως υπάλληλοι και εις κτήματα τεραστίων εκτάσεων. Θεωρουμένοι ούτως μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες της χώρας αυτής, είναι επίσης και οι πρωτοπόροι εις την από ήμισυ αιώνος πρόοδον της χώρας αυτής είναι άριστα διοργανωμένοι εις Κοινότητας και διατηρούν τέλειον Ελληνικόν Δημοτικόν Σχολείον-οικοτροφείον.

Ο ως άνω κ. Εμμανουήλ επί σειράν ετών ειργάσθη δια τα Κοινοτικά και είναι σήμερον πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Τάνγκας μιας των μεγαλυτέρων Ελληνικών Κοινοτήτων της Τανγκανίκας.
Ο κ. Εμμανουήλ έσχε το πρώτον ταξείδιόν του εκτός Τανγκανίκας και Αφρικής μόλις προ δύο μηνών.
Οι γονείς του προέρχονται εκ του χωρίου Βάτι της Ρόδου της Δωδεκανήσου. Ο δε πατήρ του Σταμάτιος Εμμανουήλ ανεχώρησε εκ Βάτι το 1908 νυμφευθείς εις Βάτι μετέφερεν εκεί και την οικογένειάν του. Εξακολουθεί δε παραμένων και εργαζόμενος ευδοκίμως εκεί, διακρινόμενος δια την δράσιν και τον πατριωτισμόν του.

Αποικος

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
Σήμερον την πρωΐαν αναχωρεί εις Σύμην ο προϊστάμενος του Πολεοδομικού Γραφείου κ. Σαρζετάκης, προκειμένου να εξετάση διάφορα πολεοδομικά θέματα και να προβλή εις καταμετρήσεις του γυμνασίου της νήσου.
Ο κ. Σαρζετάκης θα επιστρέφη αύριον.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΩΝ
Ως ανεκοινώθη, το χορηγούμενον εις τους μηχανικούς επίδομα, συμφώνως προς σχετικάς διατάξεις, δικαιούνται να λαμβάνουν και οι μηχανικοί, οι οποίοι υπηρετούν εις τους Δήμους.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Δι’ αγορανομικής διατάξεως του νομάρχου κ. ρεμπάτου, η τιμή του ελαιολάδου οξύτητος μέχρις ενός βαθμού, θα διαμορφούται επί τη βάσει τιμολογίου.
Η εν λόγω αγορανομική διάταξις ισχύει μόνον δια την νήσον Ρόδον.

Ο ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΙΣ ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΓΙΣΤΕΩΝ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Υπό του Αθλητικού Ομίλου Μεγιστέων υπεβλήθη προς τον κ. Νομάρχην το ακόλουθον έγγραφον:

Εξοχώτατε,
Αφ’ ης ημέρας αυτοπροσώπως αντελήφθητε την επελθούσαν εν τη Νήσω μας καταστροφήν ου μόνον οικονομικήν αλλά και κοινωνικήν εσπεύσατε να επέλθητε αρωγός μετά ζήλου και πατριωτικής στοργής αγωνιζόμενος δια την όσον ένεστι επούλωσιν των πληγών της μαρτυρικής ταύτης Νήσου.

Ταύτα πάντα έχοντες υπ’ όψιν λαμβάνομεν το θάρρος άμα δε και έμπλεοι ελπίδων να υποβάλωμεν ένθερμην παράκλησιν όπως η Υ.Ε. θελήση να έλθη αρωγός δι’ οιασδήποτε χρηματικής ενισχύσεως του εν τη Νήσω αρτισυστάτου ημών Αθλητικού Ομίλου Μεγιστέων (Α.Ο.Μ.) κύριςο σκοπός του οποίου είναι η οργάνωσις και προαγωγή του αθλητισμού εν τη ακριτική ταύτη Νήσω.

Με την ελπίδα ότι η προσοχή της Υ.Ε. θέλει στροφή συμπαθώς προς την αίτησίν μας ταύτην, διατελούμεν.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝΔΡΟΣ
Μεγίστη τη 24-5-1957
Πρόεδρος Α.Ο.Μ.