Σε διαβούλευση τίθεται το νέο προεδρικό διάταγμα για την καταγραφή των μικρών νησιωτικών υγρότοπων, που σκοπό θα έχει την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία τους, αφού η ανθρώπινη καταστροφική δραστηριότητα, έχει αφανίσει πολλούς από αυτούς ή τις έχει συρρικνώσει λόγω της μετατροπής τους σε άλλες χρήσεις (δόμηση, αποξηράνσεις για γεωργική χρήση).

Παράλληλα, έχει σημειωθεί χρόνια κακή διαχείριση των υδατικών πόρων από την υπεράντληση για άρδευση και ύδρευση. Πολλές δασικές εκτάσεις έχουν αποτεφρωθεί, ενώ η ρύπανση των υδάτων από τη χημική γεωργία και τα αστικά και βιομηχανικά λύματα έχουν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα . Εν τω μεταξύ, η υπεραλίευση έχει οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση και μείωση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Δυστυχώς, η ελληνική πολιτεία δεν είχε προβλέψει έως σήμερα την προστασία των μικρών υγροβιότοπων, που είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια και εκτεθειμένοι στην αδηφάγο ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης τύπων υγροτόπων Γραφείου Ραμσάρ, ως «μικροί υγρότοποι» ορίζονται οι υγροτοπικές εκτάσεις που είναι μικρότερες των 80 στρεμμάτων. Έτσι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει προς διαβούλευση το προεδρικό διάταγμα «Καταγραφή των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας και καθορισμός μέτρων για την προστασία και διατήρησή τους» με σκοπό:

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:
(α) Η καταγραφή και οριοθέτηση των μικρών νησιωτικών υγροτόπων της χώρας ως ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα μεγάλης σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και την προστασία και διαχείριση των υδάτων και
(β) ο καθορισμός των αναγκαίων μέτρων οριζόντιου χαρακτήρα και των διαδικασιών, ώστε να καθίσταται αποτελεσματική η προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων, η διατήρηση του οικολογικού τους χαρακτήρα, των αξιών – λειτουργιών τους, των υπηρεσιών και των αγαθών τους.

Ως υγρότοποι εννοούνται περιοχές τύρφης και υδάτων φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, μόνιμων ή πρόσκαιρων, όπου το νερό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, ρέει ή είναι στατικό, συμπεριλαμβανομένων και εκτάσεων που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, βάθους όχι μεγαλύτερο των έξι μέτρων στην άμπωτη (άρθρο 3 της Σύμβασης Ραμσάρ).
Στους υγροτόπους μπορεί να περιλαμβάνονται παρόχθιες και παράκτιες ζώνες, παρακείμενες των υγροτόπων και νησιά ή θαλάσσιες εκτάσεις βαθύτερες των έξι μέτρων στην άμπωτη, που βρίσκονται στα όρια του υγροτόπου, ειδικά αν αυτές είναι σημαντικές ως οικότοποι υδρόβιων πτηνών (άρθρο 2, παρ. 1 της Σύμβασης Ραμσάρ).

Τα οφέλη και οι αξίες των υγροτόπων είναι σημαντικές για τον έλεγχο των ιζημάτων και της διάβρωσης, τον έλεγχο των πλημμυρών, την διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και τη μείωση της ρύπανσης, τη διατήρηση των επιφανειακών και υπόγειων υδροφόρων, τη στήριξη της αλιείας, της βόσκησης και της γεωργίας, την αναψυχή και την εκπαίδευση της κοινωνίας και την κλιματική σταθερότητα.

Βάσει του άρθρου 3. παρ.1 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη, έχουν την υποχρέωση να διαμορφώσουν και εφαρμόσουν το σχεδιασμό τους για την προώθηση της διατήρησης των υγροτόπων διεθνούς σημασίας, αλλά και την αειφορική χρήση όλων των υγροτόπων που υπάρχουν στην επικράτειά τους. Οι μικροί νησιώτικοι υγροβιότοποι είναι στην περιοχή της Δωδεκανήσου 37 και των Κυκλάδων 67. Συνολικά στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου είναι 104. Αναλυτικά στον κατάλογο της Δωδεκανήσου περιλαμβάνονται οι εξής υγρότοποι:

Αλμυρό λιμνίο Αλιμνιάς (ν. Αλίμνια)
Αρμάθια (ν. Αρμαθιά)
Ελος Τριστόμου (ν. Κάρπαθος)
Κως
Ελος Λιμναρά
Ελος Μαρμαρίου
Ελος Μαστιχάρι
Αβδελολίμνη
Εκβολή ρύακα Μεγάλου Ποταμού

Λέρος
Ελος Αγ. Κιουράς ή Παρθενίου
Ελος Γούρνας

Πάτμος
Αλυκή Διακόφτι
Αλυκή Ψιλής ʼμμου
Ελιά
Αλυκή Γροίκου (Πέτρας)
Λίμνη Παναγίς Γεράνου

Ρόδος
Λίμνη Νάνων
Εκβολή ποταμού Κρεμαστινού
Εκβολή ποταμού Αργυρού
Εκβολή χειμάρρου Λάρδου
Χείμαρρος Ασκληπιός
Χείμαρρος Κόνταρης
Εκβολή Μάκαρη-Χα
Ποταμός Λουτάνης
Ποταμός Πελέμονης και Εκβολή
Καμαρέ
Ποταμός Παραδεισιώτης
Ρύακας Πεταλούδων
Ποταμός Πλατύς
Εκβολή Λαχανιάς
Ρέμα Σορωνής
Ελος Πλημμυρίου
Εκβολή χειμάρρου Γενναδίου
Εκβολή Μανδρικό
Εκβολή Αγίου Μηνά
Ελος Αμάρτου
Εκβολή Καλαμιά (Μανδρικό)
Εκβολή Λίρος