Ελάβομεν και δημοσιεύομεν:

Φίλε κ. Διευθυντά,
Εις το φύλλον της Κυριακής 15)9)63 της έγκριτου εφημερίδος σας ανέγνωσα δηλώσεις του Προέδρου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βιοτεχνών Ρόδου κ. Τριάντου επί τη υπογραφή του συμβολαίου αγοράς παρά του εν λόγω Συνεταιρισμού της εκτάσεως του τέως δασικού φυτωρίου ανηκούσης εις τον ΟΔΑΠΔΔ.

Εις τας δηλώσεις αυτάς ο κ. Τριάντος φέρεται ειπών ότι η πλατεία του διαμορφωθησομένου χώρου των καταστημάτων θα ονομασθή «Πλατεία Στυλ. Κωτιάδη» και ότι απεφασίσθη η τοποθετήσις εν αυτή προτομής μου. Λυπούμαι διότι δεν είναι δυνατόν επ’ ούδενι λόγο να αποδεχθώ τας ως άνω τιμητικάς εκδηλώσεις του Συνεταιρισμού της καθ’ όλα συμπαθούς τάξεως των Βιοτεχνών Ρόδου.

Ως εκ του χαρακτήρος μου έχω ως αρχήν να μην αποδέχωμαι τοιαύτας τιμητικάς διακρίσεις.
Κατά την περίοδον της δεκατετραετούς περίπου πολιτικής σταδιοδρομίας μου κατά καιρούς τα Δημοτικά Συμβούλια Καρπάθου, Καλύμνου, Λέρου, Αστυπάλαιας, ως και το Κοινοτικόν Συμβούλιον Νέας Κουτάλεως Λήμνου, εις ένδειξιν τιμής και ευγνωμοσύνης και εις αναγνώρισιν προσφερθεισών υπηρεσιών με ανεκήρυξαν επίτιμον δημότην των.

Εις πάντας ευγενώς αλλ’ απεριφράστως απήντησα ότι δεν αποδέχομαι την προσφερομένην μου τιμήν, διότι πάν ό,τι υπέρ αυτών έπραξα δεν απετέλεσεν είμη μόνον εκπλήρωσιν καθήκοντος εναντί των εν τη συναισθήσει της ευθύνης μου ως εκπροσώπου του Δωδεκανησιακού λαού και του Έθνους. Τα αυτά θα επαναλάβω και εις τους φίλους βιοτέχνας της Ρόδου τους οποίους ευχαριστώ διά την ευγενή σκέψιν αλλά πάντως δεν δύναμαι να παρεκκλίνω μιάς αρχής την οποίαν ετήρησα και επιθυμώ να τηρήσω εν των πολιτικώ μου βίω.

Εάν ο Συνεταιρισμός επιθυμεί να με τιμήση διά τάς πράγματι μακράς και επιμόνους προσπάθειας αι οποίαι κατεβλήθησαν μέχρις ολοκληρώσεως της εξαγοράς της εν λόγω εκτάσεως τον παρακαλώ να στρέψη το ενδιαφέρον του προς άλλους φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Φιλικώτατα
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Βουλευτής Δωδεκανήσου