“Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου και Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου» προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν αιτήσεις για την χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Eτος 2013-2014.

Περιεχόμενο των υποτροφιών: Οι υποτροφίες είναι ετήσιες, καλύπτουν την 9μηνη σπουδαστική περίοδο, και έχουν ως περιεχόμενο, την παροχή ποσού, εντός επιτρεπόμενου ποσού από την νομοθεσία ετησίως, σε κάθε ένα ή μία υπότροφο για την φοίτησή του/της σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, που θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος .

Αντικείμενο των σπουδών: Η φοίτηση σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές της Ελλάδος, και για παιδιά Α.ΜΕ.Α (ικανά όμως για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά σχολεία) στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Δεν συμπεριλαμβάνονται φοιτητές/τριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Για νέους και παλαιούς υποτρόφους

α) Συμπλήρωση έντυπης αίτησης που διατίθεται από τα γραφεία του Ιδρύματος στην οποία επισυνάπτεται μία φωτογραφία,

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.του παρελθόντος οικονομικού έτους (2012) για το εισόδημα των γονέων του/της

γ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Ροδίων

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψεως υποτροφίας από άλλο Ίδρυμα. (κατατίθεται μετά την τυχόν λήψη της υποτροφίας).

Για νέους υποτρόφους:
1) Φωτοτυπία της ταυτότητός τους,

2) Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου, με γενικό βαθμό από δέκα πέντε (15) και άνω.

3) Βεβαίωση εγγραφής τους, στην σχολή, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής τους και η διάρκεια φοίτησης τους

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου, και ότι ένας τουλάχιστον από τους γονείς να είναι Ρόδιος στην καταγωγή .

Για υποτρόφους της παρελθούσης ακαδημαϊκής περιόδου (παλαιούς):
1) Βεβαίωση επανεγγραφής τους στην σχολή στην οποία θα αναγράφεται η ανελλιπής και τακτική φοίτησής τους, ως και η διάρκεια της φοίτησή τους, και

2) Αναλυτική βαθμολογία της φοίτησης τους
Θα πριμοδοτηθούν πολύτεκνοι (4τεκνοι) που έχουν ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή αν σπουδάζουν έως 24 ετών ή άνεργα τέκνα, πιστοποιημένα από επίσημο φορέα, οι ορφανοί, τα τέκνα γονέων διαζευγμένοι, με αναπηρία, ανίατη ασθένεια, ανεργία και οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στον αθλητικό μας σύλλογο ή έχουν πανελλήνιες επιδόσεις.

Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους και οι αιτήσεις, θα πρέπει απαραι-τήτως, να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά μόνο από την αστυνομική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. (ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή δίχως την νόμιμη θεώρηση).

Δικαιούχοι υποτροφίας: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου και ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Ρόδιος στην καταγωγή.
Οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την αποφοίτησή τους από το λύκειο να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον πάνω από δέκα πέντε (15)

Να είναι ήδη φοιτητές κάποιου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να έχουν εισαχθεί σε κάποιο από αυτά.
Να είναι επιμελείς φοιτητές, τακτικοί στην φοίτησή τους και να χρειάζονται οικονομική συνδρομή για την φοίτησή τους.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΜΑΡΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΖΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
Πέραν των τακτικών ετήσιων υποτροφιών αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγείται κάθε χρόνο: α) μία (1) υποτροφία στη μνήμη, Μαρίκας Σταματίου–Ζήφια, μητέρα των ιδρυτών, σε φοιτητή/τρια που να φοιτά σε Πανεπιστήμιο Εσωτερικού ή Εξωτερικού, και β) μία (1) υποτροφία στη μνήμη Αλεξάνδρας Στεφανίδη τέως μέλος του Δ.Σ. σε φοιτητή/τρια που να φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου και θα αφορούν προ-πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα καλύπτουν τα έξοδα της φοίτησής τους.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ
Επίσης από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, δύο (2) θα αφορούν σπουδαστές της Aνώτατης ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό την ενάτη (9η) Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα έως και την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (30/9).
Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων: Στα γραφεία του Ιδρύματος στο ισόγειο του κτηρίου της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12 (δίπλα από το κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά και θα λαμβάνονται από ώρα 10.00 έως 13.00 πρωινή και από ώρας 19.00 έως 21.00 απογευματινή, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και οι οποίες, θα συνοδεύονται απαραιτήτως, με όλα τα παραστατικά δικαιολογητικά.