Εν Ρόδω Πέμπτη 18 Μαρτίου 1954
Αριθ. Φύλλου 939

ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Την προσεχή Κυριακήν 21ην Μαρτίου, τελείται εν Λίνδω τεσσακονθήμερον Αρχιερατικόν μνημόσυνον, προς αιωνίαν ανάπαυσιν της ψυχής του εν Λονδίνω θανόντος Βελισσαρίου Βελισσαρίου, γαμβρού επ’ αδελφή του κ. Εμμ. Γανωτάκη, Προέδρου της Κοινότητς Λίνδου.
Επί τη ευκαιρία ταύτη χαράττω τας πενιχράς αυτάς γραμμάς, αντί μνημοσύνου, δια τον αείμνηστον φίλον Βελισσαρίου.

Γεννηθείς εν Κύμη της Ευβοίας, μετανάστευσε νεώτατος ων, εις την Αιθιοπίαν, όπου και ήρχισε βιοπαλαίων σκληρότατα δια τον επιούσιον άρτον του. Ο αείμνηστος Βελισσαρίου δεν ήργησε να επιδοθή εις το εμπόριον, όπου και διέπρεψε δια της εργατικότητός του και της τιμιότητός του και κατέστη ο οικονομικός κολοσσός των εν Αντίς - Αμπέμπα ομογενών μας.
Φύσει φιλόθρησκος και φιλόπατρις, ο μακαρίτης Βελισσαρίου ελάμβανε πάντοτε ενεργόν μέρος εις τα Κοινοτικά και τα γενικά πατριωτικά ζητήματα του εν Αβησσυνία Ελληνισμού.  Οι μη ευνοηθέντες υπό της τύχης συμπατριώταί μας εύρισκον πάντοτε ένα ειλικρινή φίλον εν τω προσώπω του αειμνήστου Βελισσαρίου.

Και είχεν ο μακαρίτης καρδίαν αμόλυντον, ως ο καθαρός χρυσός. Κατά την εν Αιθιοπία πολυετή διαμονήν μου, ουδέποε ήκουσα ένα ψυχρόν λόγον εναντίον του ανδρός τον οποίον Ελληνες και ξένοι και επίσημοι Αιθίοπες είχον το ευτύχημα να γνωρίσουν, να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν!
Ας είνε αιωνία η μνήμη του καλού μου φίλου και αειμνήστου Βέλισ. Βελισσαρίου!
Εν Αρχαγγέλω 17-3-1954
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΕΦ. ΠΟΜΠΟΥ

Δωδεκανησιακά Γράμματα από την Αίγυπτον
ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Φεβρουάριος (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Η εν Αιγύπτω Δωδεκανησιακή παροικία ησθάνθη κατ’ αυτάς βαρυτάτην και ανεπανόρθωτον συμφοράν. Ο εκ Λέρου επιφανής Ιεράρχης του Αλεξανδρινού Θρόνου, Μητροπολίτης Τριπόλεως Θεοφάνης, απεδήμησε προς Κύριον κατόπιν ολιγοημέρου ασθενείας.

Ο εκλιπών Ιεράρχης εγεννήθη εν Λέρω τω 1867. Δεκαοκταετής, εχειροτονήθη Διάκονος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και κληρικός ων εφοίτησεν εις το Πανεπιστήμιον ΑΘηνών, εκ του οποιόυ έλαβε δίπλωμα της Θεολογίας. Κατά το 1899 εξελέγη εν Αλεξανδρεία Μητροπολίτης Τριπόλεως και εχειροτονήθη Αρχιερεύς εν τω Πατριαρχικώ Ναώ της Κωνσταντινουπόλεως.

Επί πενήντα πέντε ολόκληρα έτη, ως Αρχιερεύς ο αοίδιμος Θεοφάνης υπηρέτησε ευόρκως τον Θρόνο της Αλεξανδρείας, του οποίου διετέλεσε και Τοποτηρητής πολλάκις. Ο αοίδιμος Ιεράρχης εξετέλεσε πάντοτε τα υψηλά καθήκοντά του μετά πολλής συνέσεως και μεγάλης δεξιότητος. Εις τον κατά των άλλοτε τυράννων μας πατριωτικότατον αγώνα των φλογερών Δωδεκανησίων Αιγύπτου, ο αείμνηστος Μητροπολίτης υπήρξεν ένθερμος υπερασπιστής και πολύτιμος σύμβουλος. Δι’ όλας αυτάς τας προς το Εθνος και την Ορθοδοξίαν υπηρεσίας του, ο Μητροπολίτης Θεοφάνης ετιμήθη δια πολλών παρασήμων.

Η κηδεία του αειμνήστου Δωδεκανησίου Ιεράρχου ετελέσθη εν τω Πατριαρχικώ Ναώ Αλεξανδρείας υπό πολλών Μητροπολιτών και άλλων ανωτέρων κληρικών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχη κ. Χριστοφόρου.
Εις την κηδείαν παρέστησαν ό,τι εκλεκτόν έχει να επιδείξη η εν Αιγύπτω Ομογένεια, πολλοί διπλωμάταικαι αντιπρόσωποι της Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως. Του αειμνήστου Δωδεκανησίου Μητροπολίτου Θεοφάνους, ας είναι αιωνία και αγήρως η μνήμη!

ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ

ΑΘΗΝΑ (Π.Ε.Τ.) - Το Συμβουλίον Βιομηχανίας ενέκρινε την αίτησιν του Ι. Σκουμπουρδή δι’ ίδρυσιν πριστηρίου και του Δ. Μάρκογλου δια την ίδρυσιν πριστηρίου εν Πυλίω της Κω.