Φλας στο παρελθόν

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (του ανταπ.) - Η συμμετοχή των Δωδεκανησίων εις τας προσεχείς Δημοτικάς εκλογάς προβλέπεται σημαντική.  Ολοι οι συνδυασμοί επιδίωξαν να συμπεριλάβουν εις τα ψηφοδέλτια των εκπροσώπων της Δωδεκανησιακής Παρουσίας του Πειραιώς.

Εις τον συνδυασμόν του κ. Π. Ντεντιδάκη συμμετέχουν οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Καραϊτιανός χειρουργός ως αντιπρόσωπος των Καρπαθίων Διονύσιος Ευσταθίου ως αντιπρόσωπος των Συμαίων και ο κ. Α. Μαχαίρας.

Εις τον Συνδυασμόν του νυν Δημάρχου κ. Γ. Ανδριανοπούλου συμμετέχει ο Λυκειάρχης κ. Μιχ. Σιβρής εκ μέρους των Συμαίων.

Εις τον Συνδυασμόν του κ. Μαντουβάλου συμμετέχει ο κ. Γ. Χατζημιχάλης, έμπορος εκ Καρπάθου.
Εις τας εκλογάς του Δήμου Νικαίας κατέρχεται ως υποψήφιος Σύμβουλος ο κ. Περικλής Χρυσοχέρης, ιατρός - τέως βουλευτής του τέως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίαυ Νικαίας.

- Κατά την Γενικήν Συνέλευσιν του Μορφωτικού και Ψυχαγωγικού Ομίλου Καρπαθίων Νέων της 7-11-54 απεφασίσθη παμψηφεί η εκ μέρους του Ομίλου αποστολή προς την Επιτροπήν Ανεγέρσεως του Ανδριάντος του ήρωος υπολοχαγού Αλ. Διάκου δραχμών διακοσίων ως συμβολική συμμετοχή της Καρπαθιακής Νεολαίας δια τον έρανον.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ
(Του ανταπ.) - Η προεκλογική κίνησις εις την νήσον μας διεξάγεαι με μεγάλην νευρικότητα όσον δε πλησιάζομεν προς την ημέραν της διεξαγωγής των εκλογών, αύτη εντείνεται περισσότερον.

Εις το Πρωτοδικείον Κω κατετέθησαν δύο συνδυασμοί του κ. Γ. Γιαλλούρη με έμβλημα τον χάρτην της Νισύρου και ονομασίαν Νίσυρος - Εεργα με τους κάτωθι συμβου΄λους: Βογιαζήν Ν., Διακομιχάλην Ν., Καραβόλιαν Ν., Καρβαϊνην Π., Μαστογιάννη Α. Κασιματίδην Ν., Θεοδώρου Ζ., Μίχλαος Μ., Πολίτην Ν., Μαύραν Γ., Ορφανόν Γ., Παριανόν . και Φραζήν Π.

Επίσης του νυν δημάροχυ κ. Π. Χριστοφόρου με έμβλημα δυό δελφίνια και ονομασίαν Μανδράκι - Εργα, με τους κάτωθι συμβούλους: Καλαπαλίκην Ι., Κέντρην Γ., Φιλίππου Φ. Μάρτην Μ., Καμπανήν Ν., Μανιουδάκην Κ., Χαρίτον Σ., Φραζή Ν., Παυλάκην Γ. και Τσουλάτον Κ.

Την Κυριακήν 7ην τρέχ. έγιναν τα εγκαίνια και ετελέσθη αγιασμός εις το εκλογικόν Κέντρον του υποψηφίου Δημάρχου κ. Γ. Γιαλλούρη όστις μετά το πέρας του αγιασμού ωμίλησεν εις τους συγκεντρωθέντας φίλους του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
και ΑΜΙΡΑΝΤΗ ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ετεέλεσαν τους γάμους των εις Σορωνήν.
Θερμότατα  συγχαρητήρια.

Ευχετήριον
Εις τους αγαπητούς μας αδελφούς ΚΥΡΙΑΚΟΝ Σ. ΣΑΡΡΗΝ και ΑΡΓΥΡΩ Κ. ΣΚΟΥΡΜΑΛΛΑ τελέσαντας τους γάμους των εν τω Ι. Ναώ Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, ευχόμεθα βίον πανευτυχή και πολλάς κληρονόμους.

ΚΩΣΤΑΣ και ΛΑΥΡΑ