ΦΛΑΣ στο παρελθόν

ΝΑΤΡΟΧΛΩΡΙΟΥΧΑ ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ηρχισαν λειτουργούντα από σήμερον-Γνωστά δια τας θεραπευτικάς αυτών ιδιότητας.
θεραπεύονται: Στειρώσεις-χρονία ωοθηκίτις-Κατάρρους στομάχου και εντέρων-Οξείς και χρόνιοι ρευματισμοί-Νευροαρθρίτις-Ουρικαί διαθέσεις-Ψαμμίασις-Χολοκυστίτις-Αιμοροΐδες-Δερματικά νοσήματα (εγκξεμα, ψωρίασις)-βροχικόν άσθμα-Καθ’ έξιν δυσκοιλιότης-Τραυματικαί αγκυλώσεις κ.λπ.
Τιμαί υπνοδωματίων:                           Α’ ΘΕΣΙΣ
Μονόκλινον προς την θάλασσαν       δρχ. 20.00
Δίκλινον προς την θάλασσαν             δρχ. 32.00
Μονόκλινον προς την ξηράν              δρχ. 18.00
Δίκλινον προς την ξηράν                    δρχ. 30.00


Β’ ΘΕΣΙΣ
Μονόκλινον προς την θάλασσαν       δρχ. 16.00
Δίκλινον προς την θάλασσαν            δρχ. 22.00
Μονόκλινον προς την ξηράν             δρχ. 14.00
Δίκλινον προς την ξηράν                  δρχ. 18.00

Γ’ ΘΕΣΙΣ
Μονόκλινον                                     δρχ.   6.00
Δίκλινον                                           δρχ. 10.00
Λουτρικά δικαιώματα: Θέσεις Α’ δρχ. 7.00, θέσεις β’ δρχ. 5.00 φυσικά δρχ. 6.00.
Εντός των καταστημάτων υπάρχουν, λουτήρες, εστιατόριον και καφενείον.
Τακτική συγκοινωνία με α/π “ΑΝΔΡΟΣ”, Μ/Σ “ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ”, Π/Κ “ΣΠΗΛΙΑΝΗ”.


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αδελφοί Γιαννίδη, Ξενοδοχείον “ΓΑΛΛΙΑ” Φίλωνος 117, τηλ. 43975 και Καραϊσκάκη 11 Νέον Φάληρον.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΡΟΔΟΥ: Μιχαήλ Τσατσαρώνης, ιατρός, τηλ. 365, Βασίλειος Ευτυχιάδης φαρμακοποιός τηλ. 393.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΩ: Αντώνιος Πληθίδης, δικηγόρος. Εν Μανδρακίω-Νισύρου τη 3 Ιουνίου 1955.
Ο Δήμαρχος
Γ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

ΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ
Υπό του κ. Νομάρχου παρεκλήθη ο κ. Πρόεδρος των εν Ρόδω Πρωτοδικών όπως μετατρέψη την καθ’ εβδομάδαν ημέραν συνεδριάσεως του τριμελλούς πλημμελειοδικείου Ρόδου, εις τρόπον ώστε οι εκ Κάσου και Καρπάθου κλητευόμενοι να παραστώσι κατά δικασίμους αυτού μάρτυρες μη υποχρεούντες να παραμείνωσιν εις Ρόδον πλέον της εβδομάδος.

Η ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ-”ΦΑΛΗΡΑΚΙ”
Ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος διέταξε τον Νομομηχανικόν Ρόδου να εξετάση και εισηγηθή τον χαρακτηρισμόν ως Επαρχιακής οδού της Κοινοτικής τοιαύτης της συνδεούσης την Κοινότητα Καλυθιών με τοποθεσίαν “Φαληράκι”.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
Υπό του Υπουργείου Οικονομικών εκοινοποιήθη απόφασις εις τας Τελωνειακάς Αρχάς δι’ ης επιτρέπεται εις τους εργοστασιάρχας κατασκευής ύδατος κολωνίας ή επί παρακαταθήκη των αναλογούντων εισαγωγικών δεσμών και λοιπών φόρων ή επί τη λήψει τραπεζιτικής εγγυήσεως δι’ αυτούς εισαγωγή εκ της αλλοδαπής οινοπνεύματος καθαρού δια παραγωγήν ύδατος κολωνίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Το Υπουργείον Γεωργίας δι’ εγγράφου του γνωρίζει εις το Υπουργείον Εμπορίου ότι επιτρέπει την εισαγωγήν σφαγίων εκ Τουρκίας προς άμεσον σφαγήν άνευ προηγουμένης εξετάσεως των εν Τουρκία υπό Ελληνος κτηνιάτρου τροποποιουμένης ούτω προηγουμένης αποφάσεως.
Οσον αφορά την επί 8ήμερον διατήρησιν των εν ζωή των εισαγωμένων αύτη δεν δύναται να πραγματοποιηθή προ της παραλαβής 3-4 φορτίων ζώων εκ Τουρκάις εκ της υγιεινής καταστάσεως των οποίων θα διαπιστωθή η καλή πίστις των Τούρκων.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Ο κ. Νομάρχης διέταξε τον Προϊστάμενον του τομέως Μηχανικής Καλλιεργείας να μεταβή εις Αφάντου και Κρεμαστήν προκειμένου να εξετάση και ρυθμίση επιτοπίως μετά των οικείων Προέδρων Κοινοτήτων και Γεωργικών Συνεταιρισμών τα απασχολούντα αυτάς θέματα από πλευράς μηχανοκαλλιεργείας.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Προς επίλυσιν διαφόρων ζητημάτων ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος, προσήλθεν εις την έγγραφον ενέργειαν των κάτωθι:
Παρά τη ΑΗΕΡ δια την επέκτασιν του ηλεκτροφωτισμού εις Κοινότητας Κοσκινού και Παστίδας.
Παρά τη Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου δια την εκ μέρους αυτής διάθεσιν ενός γερανού προς εξυπηρέτησιν της φορτοεκφωρτώσεως εμπορευμάτων εις λιμένα Καρπάθου, μέχρι της κατασκευής λιμενοβραχίονος εν τη νήσω ταύτη.
Παρά τη Διοικήσει του ΙΚΑ δια την επέκτασιν της ασφαλιστικής νομοθεσίας “Περί ΙΚΑ” εις νήσον Κάρπαθον.
Διέταξε το ενταύθα Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας δια την εφαρμογήν της εργατικής νομοθεσίας εις νήσον Κάρπαθον.

Η ΤΗΛ/ΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΑΘΗΝΩΝ
Ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος παρεκάλεσε τον ΟΤΕ (Αθήνας) να προέλθη εις την τηλεφωνικήν σύνδεσιν της νήσου Καρπάθου μετά των Αθηνών προς εξυπηρέτησιν των κατοίκων αυτής, λόγω του απομεμακρυσμένου της εξ Αθηνών και εκ Ρόδου.