Πόσο κόστιζε ένας λευκός άρτος στη Ρόδο το 1955

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βαπτίσεις

Χθες εις την Ιεράν Μονήν Σκιάδι, ο βουλευτής κ. Στ. Κωτιάδης ανεδέξατο εκ της ιεράς κολυμβήθρας το αγοράκι του κ. Νικ. Ηρωνία.
Να τοις ζήση.

Αρραβώνες
Στην αγαπημένη μας ΝΙΝΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ εγκάρδιες ευχές για τον αρραβώνα της
Ρίτσα-Τάκης

Αφίξεις

Παρεπιδημεί από τινων ημερών εις την πόλιν μας δια γαμήλιον ταξείδι ο κ. Φίλιππος Χατζήμπεης, αριστερός φιλελεύθερος, πρώην βουλευτής της ΕΔΑ και νυν στέλεχος εις την Φ.Δ.Ε.

ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ
Το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Δωδεκανήσου ευγνωμονεί και ευχαριστεί τον Υπουργόν Βιομηχανίας κ. Πρωτοπαπαδάκην χάρις εις τας ενεργείας και επιμονήν του οποίου ελήφθη απόφασις υπό του Υπουργού Εμπορίου επί της προτάσεως του Επιμελητηρίου μας περί ιδρύσεως εις Ρόδον Μεσογειακής Εκθέσεως, συνιστώσα Επιτροπήν δια την μελέτην του θέματος.
Δεν αμφιβάλλει ότι με την συμπαράστασιν του κ. Υπουρογύ όστις τοσάκις συνέβαλε με την διακρίνουσαν αυτόν αγάπην και ενδιαφέρον προς την Δωδεκάνησον εις την ευνοϊκήν επίλυσιν αφορώντων αυτήν ζητημάτων το σπουδαίον τούτο έργον του οποίου αι συνέπειαι, εμπορικαί κ.λπ. θα είναι μεγάλης σημασίας, θέλει συντόμως πραγματοποιηθεί.
Εν Ρόδο τη 17/9/1955
Ο πρόεδρος ΕΜΜ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ

ΤΟ 11ον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
Χθες εις την μεγάλην αίθουσαν του Θεάτρου Ρόδου εγένετο η έναρξις των εργασιών του 11ου Πανελληνίου Ιατροχειρουργικού Συνεδρίου.
Το απόγευμα οι Σύνεδροι εξέδραμον εις Φιλέρημον Πεταλούδες και Προφήτην Ηλίαν. Εξ άλλου την 7ην μ.μ. οι Σύνεδροι παρέστησαν εις δεξίωσιν δοθείσαν υπό του Δημάρχου Ροδίων προς τιμήν των εις τον Δημοτικόν ανθόκηπον.

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ
Προχθές Κυριακήν το απόγευμα ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου εδεξιώθη τα μελη του Συνεδρίου Ιατροχειρουργικής, εις το Υδροθεραπευτήριον Καλλιθέας.

Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο βουλευτής κ. Γεωργαντάς, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος, ο Εισαγγελεύς Εφετών κ. Βασιλόπουλος και ο Αν. Διοικητής Χωροφυλακής κ. Ρωμαντζής.

Τους συνέδρους προσεφώνησεν ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Σήμερον αναχωρεί δια τας νήσους Χάλκην, Τήλον, Νίσυρον και Κω ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος προκειμένου να εξετάση επιτοπίως τα θέματα τα απασχολούντα τους κατοίκους των νήσων.
Ο κ. Ρεμπάκος θα επιστρέψη εις Ρόδον τας μεταμεσημβρινάς ώρας της προσεχούς Πέμπτης.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Δι’ αποφάσεως της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου αι τιμαί άρτου καθωρίσθησαν ως εξής:
α) άρτος λευκός δραχ. 4,70 κατά χιλιόγραμμον.
β) άρτος πιτυρούχος δρχ. 2,80 κατά χιλιόγραμμον.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΠΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Κατά πληροφορίας μας υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών απεστάλησαν, εις την εν Αθήναις αντιπροσωπείαν της, περί τα 271 περίπου τετραγωνικά μέτρα ταπήτων.

185 ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
Πληροφορούμεθα ότι το Υπουργείον Εργασίας δι’ εγκυκλίου του προς το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας αναφέρει την έγκρισιν μεταναστεύσεως εις τα ανθρακωρυχεία Βελγίου δια 50 εισέτι εργάτας. Εκ Ρόδου δηλαδή θα αναχωρήσουν δια Βέλγιον εν συνόλω 185 εργάται.

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας προερχόμενον εκ Νισύρου το πετρελαιοκίνητον “Κονυτσά” με 400 τον. ελαφρόπετρες.