426 τόνοι τομάτας προσκομίσθηκαν στην κονσερβοποιΐα Παραδεισίου

ΕΙΣ ΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
Ως ανεκοινώθη, περί τα μέσα της προσεχούς εβδομάδος θα τελεσθούν τα εγκαίνια του πρώτου Κήπου Παιδικής Χαράς του Ροδινιού.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι θα λειτουργήσουν συντόμως παιδικοί κήποι εις τας περιοχάς Αγ. Παντελεήμονος, Αγ. Φανουρίου, 100 Χουρμαδιών και Λαϊκών, οδού Ν. Ζηλανδίας.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ 30 ΡΩΣΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ
Μεθαύριον την μεσημβρίαν δια του ατμοπλοίου “Εσπέρια” αφικνούνται εις Ρόδον 30 Ρώσοι προσκυνηταί, επιστρέφοντες εκ των Αγίων Τόπων, υπό την ηγεσίαν του Επισκόπου Καμπανίας Μεθοδίου. Η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων θα δεξιωθή αυτούς πιθανόν δε θα τελεσθή και δοξολογία.

426 ΤΟΝΝΟΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, από της 4ης Ιουλίου μέχρι της χθες είχον προσκομισθεί εις το εργοστάσιον της Ροδιακής Κονσερβοποιΐας Παραδεισίου 426 τόννοι τομάτας.

Η προσκόμισις συνεχίζεται κανονικώς υπό των παραγωγών.

ΤΗΝ 7ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΗ ΤΟ “ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ”
Πληροφορούμεθα ότι την 7ην Αυγούστου αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το εκπαιδευτικόν σκάφος του Βασ. Ναυτικού “Αρματωλός”, με μαθητάς της Σχολής Δοκίμων.

Το σκάφος επεσκέφθη διαφόρους λιμένας της Μεσογείου, μετά δε την 10ην τρέχοντος, οπότε θα αναχωρήση εκ Ρόδου, θα επισκεφθή την Κάλυμνον, Λέρον, Σάμον και Θεσσαλονίκη.

Δεν εγνώσθη εάν του “Αρματωλού” θα επιβαίνη ο Διάδοχος Κωνσταντίνος.

 

ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη υπό του Δήμου Ροδίων πρόκειται λίαν συντόμως να συγκροτηθή συνεργείον Δημοτικού Κινηματογράφου, το οποίον θα προβάλλη ταινίας μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου αποκλειστικώς δια παιδιά, εις διαφόρους συνοικίας της πόλεως.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟΝ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας) -

Πληροφορούμεθα ότι εις το δασικόν φυτώριον Κω, καλλιεργούνται εφέτος περί τας 25-30 χιλιάδας δασικά φυτά προς εξυπηρέτησιν των αναγκών όλου του Βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσου.

Επειδή, ως είναι αυτονόητον, είναι αδύνατον να δοθή ούτω σημαντική ώθησις εις την αναδασωτικήν προσπάθειαν των, στερουμένων ως επί το πλείστον πρασίνου, νήσων μας, δια τούτο καλόν θα ήτο να αυξηθή εις το διπλάσιον τουλάχιστον ο αριθμός των καλλιεργουμένων φυτών του φυτωρίου δεδομένου άλλωστε ότι η σχετική δαπάνη είναι ελαχίστη.

 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ “ΡΟΔΙΝΙ”

Ως πληροφορούμεθα ανεβλήθησαν εκ νέου τα εγκαίνια του εξοχικού κέντρου “Ροδίνι”, λόγω της μη αποπερατώσεως εισέτι των εγκαταστάσεων αυτού.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, τα εγκαίνια θα τελεσθούν περί τα μέσα της προσεχούς εβδομάδος.

 

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΓΕΦΥΡΟΚΛΙΜΑΞ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διεβιβάσθη έγγραφον προς την Λιμενικήν Επιτροπήν δια του οποίου ζητείται η κατασκευή μιας γεφυροκλίμακος δια την αποβίβασιν των επιβατών των τουριστικών πλοίων εις την προκυμαίαν του λιμένος Ρόδου.

 

ΕΚΟΜΙΣΘΗ ΣΙΤΟΣ

Δια του πετρελαιοκινήτου “Αγ. Τριάς” εκομίσθησαν εκ Πυθαγορείου Σάμου 180 τόννοι σίτου.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αρραβώνες

Εις τον αγαπητόν μας φίλον κ. Αλντο Γκαλιάνι, ευδοκίμως εγκατεστημένον εν Ιταλία, αρραβωνισθέντα με την εκλεκτήν της καρδιάς του χαριτωμένην Δίδα Δέσποινα Δ. Γενηδουνιά ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.

ΜΠΑΜΠ. ΠΑΛΙΟΓΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ, ΛΕΥΤ. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Εις τους δώσαντας αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου αγαπητούς μας Δέσποιναν Δ. Γενηδουνιά και Αλντο Γκαλιάνι, ευχόμεθα ολοψύχως ταχείαν την στέψιν.

Οικογένεια ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΗ