Συγκρούσθηκε αυτοκίνητο με ποδήλατο και τραυματίστηκε ο οδηγός του δεύτερου

Ο ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΑΝΤ/ΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατά τηλεγράφημα της Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου προς τον Πρόεδρον της Εθνικής Ενώσεως Δωδεκανησίων κ. Παπαϊωάννου, την προσεχή Τετάρτην αφικνείται εξ Αθηνών ενταύθα, ο εν Λονδίνω αντιπρόσωπος της Εθναρχίας κ. Σπυρίδων Κυπριανού.

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΝ ΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Προς την Νομαρχίαν εκοινοπιήθη εγκύκλιος του Υπουργείου Προνοίας δια της οποία καθορίζοντια οι όροι ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως εις τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Δημοσίου, όλων των κατηγοριών πολιτών, αίτινες δικαιούνται δωρεάν νοσηλευτικής περιθάλψεως.

ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
Προχθές την 12ην μεσημβρινήν εις την διασταύρωσιν των οδών Βενετοκλέων και Βύρωνος, το υπ’ αριθμόν 992 ποδήλατον οδηγούμενον υπό του Παπαεμμανουήλ Αναστασίου του Κυριάκου, ετών 19, κατοίκου Ρόδου, συνεκρούσθη μετ’ επιβατικού αυτοκινήτου οδηγουμένου υπό αμερικανικού εργαζομένου εις το “Κούριερ”. Αποτέλεσμα της συγκρούσεως υπήρξεν ο ελαφρός τραυματισμός του οδηγού του ποδηλάτου εις τον αριστερόν μηρόν. Ούτος μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου.

Υπό του Α’ αστυνομικού τμήματος, ενεργούνται τα δέοντα.

ΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΜΩΝΟΣ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ;
Ως πληροφορούμεθα, την προσεχή Τετάρτην θα συνέλθη το Τεχνικόν Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Δημοσίων Έργων προς έγκρισιν διαφόρων μελετών.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, μεταξύ των εν λόγω μελετών είναι και η τοιαύτη δια την επισκευήν των υδραυλικών εγκαταστάσεων της κοιλάδος Καλαμώνος. Προς τούτο έχουν διατεθή υπό της Νομαρχίας 40.000 δραχμών.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΚΑΣ/ΛΟΡΙΖΟΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ
Αύριον την 9ην πρωινήν αναχωρεί εις Καστελλόριζον δια σκάφους της ΘΟΑ ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, προκειμένου να εξετάση επιτοπίως την προεργασίαν των υπό εκτέλεσιν έργων, τα οποία θα γίνουν δια της διατεθείσης πιστώσεως 200.000 δρχ. εκ του κονδυλίου Παραμεθορίων Περιοχών.

Ο κ. Νομάρχης θα επιστρέψη εις Ρόδον το μεσονύκτιον της Τρίτης.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
Δια Διατάγματος αυξάνονται αι συνδρομαί των μελών των Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων κατά 50% δια την κάλυψιν του εξαμήνου επί πλέον χρονικού διαστήματος κατόπιν της παρατάσεως του οικονομικού έτους.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Συνήλθε χθες το Συμβούλιον Επαρχιακής Οδοποιΐας και έλαβε διαφόρους αποφάσεις της αρμοδιότητός του.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΤΟΣΑΚΟ
Σήμερον την 5ην απογευματινήν θα διεξαχθή εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου ο αγών της Αεροπορίας με τον “Διαγόραν”. Συγχρόνως θα διεξαχθούν αγώνες μοτοσακό και ποδηλασίας, διοργανωθέντες υπό του “Διαγόρα”.

Η ΑΝΤΛΗΣΙΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ
Ως εγνώσθη, δια της παραχωρήσεως μοτέρ υπό της Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, επετεύχθη η άντλησις ύδατος εις την περιοχήν του Αεροδρομίου Μαριτσών. Εξ άλλου συνεχίζονται αι εργασίαι διαρρυθμίσεως των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

ΦΩΚΗ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΕΙΣ ΑΚΑΝΤΙΑΝ
Χθες την πρωΐαν, ενεφανίσθη πλησίον του χώρου κολυμβήσεως του όρμου Ακαντιάς, μεγάλη φώκη, συνεπεία τούτου δε εσημειώθη αναστάτωσις μεταξύ των κολυμβητριών ιδίως. Η φώκη εξηφανίσθη μετά 10 λεπτά.

ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ
Δια του καταπλεύσαντος πετρελαιοκινήτου “Μαρία” εξήχθησαν εκ Νισύρου 13 κυβώτια ελαφρόπετρας.

Η ΓΣΕΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Υπό της ΓΣΕΕ απεστάλη προς τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον ευχαριστήριον έγγραφον, διότι, κατά τας πληροφορίας των αρμοδίων εργατοϋπαλληλικών οργανώσεων Ρόδου, αι προσπάθειαι δια την οργάνωσιν των εργατοϋπαλλήλων εις τας νήσους, έτυχαν και τυγχάνουν της ενθέρμου συμπαραστάσεώς του.