Άρχισε η κατεδάφιση ετοιμόρροπων σπιτιών στην Αστυπάλαια

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αστυπαλαίας, μονάς Μηχανικού έφθασε το παρελθόν Σάββατον εις την νήσον δια της ακταιωρού “Πλωτάρχης” Μπλέσσας”, και ήρχισε την κατεδάφισιν των ετοιμορρόπων κτιρίων.
Λόγω διαφωνιών μετά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εκκρεμεί εισέτι το θέμα της κατεδαφίσεως του ετοιμορρόπου Κάστρου.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 7-Κατά την διάρκειαν του τρέχοντος μηνός παρατηρείται μεγάλη έλλειψις ύδατος. Η έλλειψις αύτη αποδίδεται αφ’ ενός μεν εις το ισχύον σύστημα υδρεύσεως αφ’ ετέρου δε εις το συνεχιζόμενον παρά τας σχετικάς απαγορευτικάς αποφάσεις του Δήμου πότισμα κήπων και περιβολίων.

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΛΗ Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 7- Το συσταθέν συνεργείον δια την καταπολέμησιν του δάκου των ελαιών, υπό την διεύθυνσιν γεωπόνου αποσταλλέντος προς τούτο εκ Ρόδου, επεράτωσε τον ψεκασμόν των ελαιοδένδρων της περιοχής Οθους-Πυλών. Ηδη ενεργούνται και άλλοι ψεκασμοί. Η ελαιοπαραγωγή εφέτος προβλέπεται καλή.
 

ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑΙ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ
Δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως των μελών του Συνεδρίου Ερασιτεχνών Αλιέων Καρπάθου (ΣΕΑΚ) το Σωματείον μετωνομάσθη εις “Ναυτικός Ομιλος Καρπάθου” εγένοντο δε αι σχετικαί τροποποιήσεις διαφόρων άρθρων του Καταστατικού και απεφασίσθη η ίδρυσις Παραρτημάτων του Ναυτικού Ομίλου Καρπάθου εις Βολάδα και Απέρειον, εκλεγέντων ως Προέδρων των παραρτημάτων τούτων των κ.κ. Εμμανουήλ Γ. Μακρή Απερείου και Μιχαήλ Αναγνωστοπούλου εις Βολάδα.

ΤΑΞΙ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΑΝ ΑΞΙΑΣ 5000 ΔΡΧ.
Καθ’ ον χρόνον χθες την 1.30 μεταμεσημβρινήν το υπ’ αριθ. 82194 αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως, οδηγούμενον υπό του Δημητρίου Κοσκινιάτη, εξήρχετο εκ της οδού Στεφάνου Καζούλλη, συνεκρούσθη με λεωφορείον του ΡΟΔΑ, εκτελούν την συγκοινωνίαν της πόλεως.
Εκ της συγκρούσεως το ταξί υπέστη σοβαράς ζημίας υπολογισθείσας εις αξίαν 5.000 δραχμών, ενώ το λεωφορείον υπέστη ελαφράς. Τραυματισμοί δεν εσημειώθησαν.


ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΟΣ ΕΝΕΣΚΗΨΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Κύμα καύσωνος ενέσκηψε και πάλιν χθες εις την πόλιν της Ρόδου, η σημειωθείσα δε την μεσημβρίαν θερμοκρασία ήτο 35 βαθμοί υπό σκιάν.
Τας εσπερινάς ώρας όμως εσημειώθη ύφεσις της θερμοκρασίας, συνεπεία πνοής μετρίων ανέμων εκ Β.Δ. διευθύνσεως.

ΔΥΟ ΕΛΑΦΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΦΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, υπό χωρικών συνελήφθησαν δια λογαριασμόν του Δήμου Ρόδου δύο μικρά ελάφια, πλησίον εις την Σάλακον.
Ταύτα, ως εγνώσθη θα τοποθετηθούν εις την παρά την Πύλην Ελευθερίας τάφρον.

Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ “ΠΕΥΚΙΑ”
Υπό της Νομαρχίας εζητήθη η επίσπευσις της αποστολής γεωπόνου προς καθορισμόν της θέσεως διενεργείας γεωτρήσεως εις θέσιν “Πευκιά” Λίνδου.

ΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΙΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ
Διετάχθη μηχανικός Δημοσίων Εργων όπως μεταβή εις Αστυπάλαιαν, προς σύνταξιν μελέτης διανοίξεως αγροτικής οδού από προβλήτος εις “Π¨ερα Γιαλόν”.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ “ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ”
Αύριον αναμένεται να καταπλεύση εις τον λιμένα το τουριστικόν ατμόπλοιον Σεμίραμις με ξένους περιηγητάς. Τούτο θα αποπλεύση τας εσπερινάς ώρας.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΙΧΘΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Δια του καταπλεύσαντος πετρελαιοκινήτου “Αντνάν” εκομίσθησαν εκ Ταλιανού 1 1/2 τόννος ιχθείς δια τας ανάγκας της Ροδιακής αγοράς.