Επετράπη η παράταση του ανοίγματος των τουριστικών καταστημάτων

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου, κατόπιν αιτήσεως των καταστηματαρχών τουριστικών ειδών επετράπη όπως η ώρα λειτουργίας των καταστημάτων των καθ’ εσπέραν παραταθή μέχρι της 9ης εσπερινής, προς εξυπηρέτησιν των τουριστών.

ΟΙ ΛΕΜΒΟΥΧΟΙ ΣΥΜΗΣ ΕΖΗΤΗΣΑΝ
ΛΕΜΒΟΥΧΙΚΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ

Ως πληροφορούμεθα, δι’ υπομνήματός του το Σωματείον Λεμβούχων, Αχθοφόρων και Φορτοεκφορτωτών Σύμης, ζητεί όπως καταβάλλεται παρά των ατμοπλοίων, πετρελαιοκινήτων και λοιπών σκαφών, εφ’ όσον ταύτα πλευρίζουν δικαίωμα λεμβουχικών, το οποίον οι λεμβούχοι κ.λπ. λαμβάνουν όταν δεν πλευρίζουν τα σκάφη.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ
ΥΠΟΣΤΑΝ ΒΛΑΒΗΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ

Αργά προχθές την νύκτα κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα υποστάν βλάβην εις τας μηχανάς του το Γιουγκοσλαβικόν φορτηγόν ατμόπλοιον ΣΟΥΤΛΑ, το οποίον κατηυθύνετο εις Λατάκοαν Συρίας.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ

Υπό του Διοικ. Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ κατετέθησαν εις την Τράπεζαν της Ελλάδος 20.000 δρχ. επ’ ονόματι της ΑΗΕΡ δια την παρ’ αυτής επέκτασιν του ηλεκτροφωτισμού εις Ξηρόκαμπον Λέρου.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΕΝ ΑΤΟΜΟΝ
ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ

Ως εγνώσθη, την 6ην τρέχοντος και ώραν 5.55 απογευματινήν παρά τον Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Ρόδου, αυτοκίνητον οδηγούμενον υπ’ αγνώστου, παρέσυρε και ετραυμάτισε ελαφρώς εις τον πόδα τον Μπακάκην ή Χατζηπαναγιώτου Σταύρον του Σπυρίδωνος ετών 16.
Το εν λόγω αυτοκίνητον εξηφανίσθη απομακρυνθέν τάχιστα.
Υπό του Β’ Αστυνομικού Τμήματος ενεργούνται αναζητήσεις δια την ανεύρεσιν του αγνώστου οδηγού.

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Από ημερών ευρίσκεται εις Ρόδον ο αρχιτέκτων κ. Τάκης Κυριακίδης, διακεκριμμένος ερασιτέχνης φωτογράφος, τιμηθείς εις διαφόρους εκθέσεις φωτογραφίας εις Παρίσι, Λονδίνον και Κάιρον με πρώτα βραβεία, δια πορτραίτα, νεκράς φύσεις και αγροτικά.
Ο κ. Κυριακίδης έλαβε πολλάς φωτογραφίας εις Ρόδον, θα αναχωρήση δε την 20ην τρέχοντος.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Την προσεχή Κυριακήν θα λάβη χώραν εις Κρεμαστήν, ο εορτασμός της Τριακονταετηρίδος του Γ.Σ. “Φοίβου”.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 10.30 π.μ. ανάρτησις πινακίδος ιδρυτών, απονομή διπλωμάτων, 4.45 μ.μ. παρέλασις, παράταξις, επάρσις, όρκος, δρόμος 100 μέτρων, άλμα εις ύψος ανδρών, ακόντιον, δρόμος 3000 μ., άλμα εις μήκος.  Συναντήσεις σιξ - α - σάιντ ανά 15 λεπτά εκάστη.

ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Προχθές την 10ην νυκτερινήν υπό την διαιτησίαν των κ.κ. Δοξοπούλου και Υψηλάντη, εγένετο η πρώτη συνάντησις του β’ γύρου μεταξύ των ομάδων ΑΟΝ και Δωριέων δια το κύπελλον Μανούσου.
Επεβλήθη η ομάς του Δωριέων με 46-45.  Εκ των αναπληρωματικών επεβλήθη η ομάς του ΑΟΝ με 18-14.

Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ
Κατά χθεσινήν απόφασιν του Δ. Συμβουλίου του Διαγόρα ούτος θα συμμετάσχη ενεργώς εις την 30ετηρίδα του Φοίβου.  Ενετάλη να εκπροσωπήση τον Γ.Σ. Διαγόρα, ο αντιπρόεδρος αυτού κ. Γ. Σαρζετάκης όστις και θα προσωνήση τον Φοίβον εν τω Γηπέδω του.  Εις περίπτωσιν μη συμμετοχής πολλών ομάδων εις το σιξ - α - σάιντ ο Διαγόρας απεφάσισε να αποστείλη 3 ομάδας του, δια την πλήρη επιτυχίαν των αγώνων αυτών.
Εις τους άνω αγώνας εδήλωσαν συμμετοχήν επίσης οι Ολυμπιακός και Ατρόμητος.

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΥΙΛΙΑΣ

Μεθαύριον Σάββατον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον δια του αεροπλάνου της γραμμής ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης.
Ο κ. υπουργός θα εξετάση διάφορα ζητήματα, θα αναχωρήση δε επιστρέφων εις Αθήνας το εσπέρας της Κυριακής.