ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 11 Αυγούστου 1956
Αριθ. Φύλλου 1599

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ Η ΠΡΟΣΛΗΨΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΑΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

Χθες ο προϊστάμενος της Επιθεωρήσεως Εργασίας κ. Δημητρίου και ο πρόεδρος του ΕΚΡ κ. Λαμπριανός επεσκέφθησαν τον χώρον των ανεγειρομένων εργατικών κατοικιών και παρηκολούθησαν τας εργασίας.
Αμφότεροι εξέφρασαν την ικανοποίησίν των δια τας κατοικίας, συνέστησαν δε όπως προσληφθούν και άλλοι εργάται δια την ταχυτέραν αποπεράτωσιν των οικιών.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΗΧΗΣΟΥΝ ΠΕΝΘΙΜΩΣ ΟΙ ΚΩΔΩΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ
ΘΑ ΥΨΩΘΟΥΝ ΜΕΣΙΣΤΙΟΙ ΣΗΜΑΙΑΙ

Υπό της Εθνικής Ενώσεως “Κύπρος - Β. Ηπειρος¨" εξεδόθη χθες ανακοίνωσις προς τον Ροδιακόν λαόν, δια της οποίας καλείται ούτος, όπως υπακούων εις την έκκλησιν της Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου, αναρτήση επί τριήμερον εις οικίας και καταστήματα μεσιστίους σημαίας.
Εξ άλλου, υπό της Ι. Μητροπόλεως εδόθη εντολή να ηχήσουν οι κώδωνες όλων των εκκλησιών της πόλεως πενθίμως επί μίαν ώραν σήμερον, ήτοι από της 10ης μέχρι τις 11ης πρωινής, δια τους εκτελεσθέντας τρεις Κυπρίους ήρωας.


ΗΡΘΗ Η ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
Ηρθη χθες η επιφυλακή των ανδρών της Διοικήσεως Χωροφυλακής Ρόδου.  Εν τούτοις εφυλάσσοντο και χθες αι οικίαι των προξένων Αγγλίας και Τουρκίας.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ως πληροφορούμεθα εντός των ημερών θα συγκροτηθή δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου η Επιτροπή χορηγήσεως Επαγγελματικών Βιβλιαρίων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

ΚΑΤΕΝΕΜΗΘΗ ΠΟΣΟΝ 23.517 ΔΡΑΧΜΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας κατενεμήθη ποσοστόν 60% του εισπραχθέντος υπό του Δήμου Καρπάθου φόρου κατά τον μήνα Ιούλιον, μεταξύ των κοινοτήτων της νήσου Καρπάθου αναλόγως του πληθυσμού μιας εκάστης.
Το προς κατανομήν ποσόν ανέρχεται εις 23.517 δραχμών.

ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΔΟΣΥΝΤΗΡΗΤΑΣ

Χθες κατεβλήθησαν προς τους οδοστάτας Ρόδου, Καρπάθου, Κω και Καλύμνου τα καθυστερούμενα ημερομίσθια των αναδρομικώς εξοφλήθησαν δε δια τον μήνα Ιούλιον.

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΚ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου επετράπη η κατά μήνα εξαγωγή εκ των κοινοτήτων της Καρπάθου εις Ρόδον 15 βοοειδών και 50 αιγοπροβάτων.
Το μέτρον ελήφθη κατόπιν σχετικών αιτημάτων.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΜΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ

ΣΥΜΗ 10 (Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Ηρχισαν εις την νήσον μας αι εργασίαι κατασκευής της οδού Σύμης - Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου.  Η χάραξις της εν λόγω οδού είχε πραγματοποιηθεί προ καιρού, ήδη δε κατασκευάζεται.
Δι’ αυτής θα εξυπηρετηθή τα μέγιστα η κίνησις των προσκυνητών και των παραθεριστών.

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Προς την Νομαρχίαν εκοινοποιήθη μακρά εγκύκλιος του Υφυπουργού Συγκοινωνιών κ. Καραπιπέρη, αναφερομένη εις τους όρους κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και τρικύκλων φορτηγών Ιδιωτικής χρήσεως.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΚ ΧΙΟΥ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Πανορμίτης” εκομίσθησαν εκ Χίου 30 τόννοι καρπουζίων.

ΠΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΙΝ
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ

Απεστάλη προς θεώρησιν εις το Γραφείον Νομομηχανικού, μελέτη κατασκευής εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως της κοινότητος Παραδεισίου, δαπάνης 350.000 δρχ.

ΠΑΡΟΧΑΙ ΕΙΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΥΛΕΡΓΑΤΑΣ

Συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Ασφαλιστική Επιτροπή του Ταμείου Αρτεργατών - Μυλεργατών και ανέκρινε διαφόρους παροχάς και δαπάνας εις δικαιούχους ησφαλισμένους.