Αλλαγές στην προκήρυξη της «Aegean Regatta»

Τη νέα προκήρυξη με την τροποποίηση όπως θα ισχύει φέτος, έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές της Aegean Regatta, που θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σάββατο από το Πόρτο Καρράς. Τα σκάφη του ιστιοπλοϊκού αγώνα θα δέσουν στα λιμάνια της Μύρινας, του Αγίου Ευστρατίου, του Μόλυβου και της Μυτιλήνης, όπου θα γίνει η τελετή λήξης στις 27 Αυγούστου.

Αναλυτικά:
Κανονισμοί
Ο αγώνας "AEGEAN REGATTA" θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών (RRS).
-Επιπρόσθετα θα ισχύουν και οι παρακάτω κανόνες: a. Ο κανόνας IMS. b. Ο κανόνας ORC Rating Systems. c. Ο κανόνας IRC Rating System 2016. d. Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. e. Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης World Sailing Offshore Special Regulations.  Όλες οι ιστιοδρομίες κατατάσσονται στην κατηγορία 3 του κανονισμού.•  Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16• & 72.
-Τα σκάφη επιτρέπεται να μεταφέρουν, κατά την διάρκεια του αγώνα, και δεύτερη μεγίστη, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που υπάρχουν στο πιστοποιητικό τους.
-Σκάφη της κλάσης IRC, επιτρέπεται να αλλάζουν πανιά, πάνω στο σκάφος, μεταξύ των ιστιοδρομιών. Αυτό αλλάζει τον κανόνα IRC.
-Σκάφη της κλάσης IRC,επιτρέπεται να φέρουν κατά την διάρκεια του αγώνα ένα επιπλέον μπαλόνι από το σύνολο που φαίνεται στο πιστοποιητικό τους, με τον περιορισμό το SPA του να είναι μικρότερο του αντίστοιχου που φαίνεται στο πιστοποιητικό τους, χωρίς αυτό να μεταβάλει τον βαθμό ικανότητας τους.Αυτό αλλάζει τον κανόνα IRC.
- Σε περίπτωση ασυμφωνίας των κειμένων, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει.

Διαφήμιση
-Θα ισχύει ο Κώδικας Διαφημίσεων της World Sailing. (World Sailing Advertising Code).
-Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει για την διαφήμιση του αγώνα, τα σκάφη να φέρουν τα παρακάτω: a. αριθμούς πλώρης με διαφήμιση, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται και στις δύο πλευρές του σκάφους, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πλώρη. b. σημαία του χορηγού της διοργάνωσης, η οποία θα πρέπει να επιδεικνύεται στον επίτονο καθόλη την διάρκεια του αγώνα.
-Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

Δικαίωμα Συμμετοχής
- Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Διεθνούς Κώδικα Καταλληλότητας (World Sailing Eligibility Code)
Στον αγώνα γίνονται δεκτά όλα τα σκάφη τα οποία έχουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης για το 2016, σε μία από τις παρακάτω κλάσεις: a. ORC International (ORCi) b. ORC Club c. IRC 4.
 Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία από τις παραπάνω κλάσεις. 5 Συμμετοχές
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία της Επιτροπής Αγώνων το αργότερο μέχρι το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00, στο ειδικό έντυπο συμμετοχής του αγώνα.
Δεν απαιτείται παράβολο συμμετοχής.
Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την μη αποδοχή της συμμετοχής ενός σκάφους. Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Η δήλωση συμμετοχής κάθε σκάφους θα πρέπει να κατατεθεί προσωπικά από τον ιδιοκτήτη του ή τον κυβερνήτη του, στα γραφεία της γραμματείας του αγώνα από την Παρασκευή 19 Αυγούστου (10:00 ώρα Ελλάδος) έως το Σάββατο 20 Αυγούστου (17:00 ώρα Ελλάδος). Τα παρακάτω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής: a. Έγκυρο για το 2016 πιστοποιητικό καταμέτρησης. b. Έγκυρη ασφάλεια έναντι τρίτων. c. Η γραπτή άδεια της εθνικής του αρχής, αν το σκάφος φέρει διαφήμιση. d. Κατάσταση πληρώματος με Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Αθλητή και Όμιλο στον οποίο αυτός ανήκει. e. Τηλέφωνο και πρόσωπο επικοινωνίας τόσο στο σκάφος όσο και στην στεριά. Αυτά αλλάζουν τον RRS 78.2. Δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή στα πιστοποιητικά καταμέτρησης, μετά το Σάββατο 20 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδος), εκτός και αν καθορίζεται από την Επιτροπή Καταμέτρησης και έχει την έγκριση της Διεθνούς Επιτροπής Ενστάσεων. Ενστάσεις για θέματα καταμέτρησης γίνονται αποδεκτές μέχρι δύο ώρες από την τελική ανακοίνωση των συμμετοχών. Αυτό αλλάζει τον RRS 62.2.

Τόπος Διεξαγωγής
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην θαλάσσια περιοχή του Βόρειου και ΒορειοΑνατολικού Αιγαίου. Το λιμάνι εκκίνησης είναι η Μαρίνα Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική.

Πρόγραμμα
Έχουν προγραμματιστεί πέντε (5) ιστιοδρομίες για όλα τα σκάφη, που περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας και μία (1) ιστιοδρομία Όρτσα – Πρίμα ή Παράκτια.
 Έλεγχος Καταμετρήσεων και Επιθεωρήσεις Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου Καταμετρήσεων και Επιθεωρήσεως σκαφών, για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, από 19/08/2016 (10:00) έως 20/08/2016 (18:00). Μετρήσεις και έλεγχοι συμμόρφωσης με τους κανόνες θα γίνονται καθόλη την διάρκεια της διοργάνωσης, πριν ή/και μετά από κάθε ιστιοδρομία, με έμφαση στα σκάφη που προηγούνται στις βαθμολογίες.

Οδηγίες Πλου
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών κατά την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής.

Βαθμολογία και Υπολογισμός Αποτελεσμάτων
 Για τα σκάφη ORCi: a. Για τις ιστιοδρομίες Όρτσα – Πρίμα ή τις Παράκτιες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Performance Curve Scoring”. b. Για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Offshore Scoring”.
Για τα σκάφη ORC Club: a. Για τις ιστιοδρομίες Όρτσα – Πρίμα ή τις Παράκτιες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Inshore Scoring”. b. Για τις ιστιοδρομίες Ανοικτής Θάλασσας θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Offshore Scoring”.
 Για τα σκάφη IRC: Για όλες τις ιστιοδρομίες θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα “Time on Time Scoring”. Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής βαθμολογίας (RRS Παράρτημα A). Οι βαθμοί ποινής θα πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας κάθε ιστιοδρομίας. Ο συντελεστής βαρύτητας για τις όλες τις ιστιοδρομίες είναι 1,0.
Οι νικητές του αγώνα "AEGEAN REGATTA" θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών όλων των ιστιοδρομιών. 11.7 Η διοργάνωση θεωρείται έγκυρη αν ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο (2) ιστιοδρομίες.

Διεθνής Επιτροπή Ενστάσεων
Μια Διεθνής Επιτροπή Ενστάσεων θα ορισθεί για τον αγώνα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ν των κανονισμών RRS (RRS, Appendix N). Δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης στις αποφάσεις της σύμφωνα με τον RRS 70.5. 13 Ναυτικοί Χάρτες Συνιστάται η χρήση των παρακάτω χαρτών: 4, 47, 331, 3312, 3111, 32, 3321, 332/2, 28A, 28Γ. (Αρίθμηση σύμφωνα με Ε.Υ.Υ. www.hnhs.gr) 14 Ελλιμενισμός Ο ελλιμενισμός των σκαφών θα γίνει στα λιμάνια των νησιών του αγώνα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την Διοργανώτρια Αρχή, δωρεάν για όλα τα συμμετέχοντα σκάφη.

Δικαίωμα Φωτογράφησης / Βιντεοσκόπησης
Όλοι οι συμμετέχοντες στην AEGEAN REGATTA 2016 αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα για κείμενο φωτογραφία η βίντεο είτε των ιδίων ή του σκάφους με το οποίο αγωνίζονται, για να δημοσιευτούν η να μεταδοθούν από ΜΜΕ ή για μελλοντική χρήση σαν διαφημιστικό υλικό, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων και γενικά το βιογραφικό υλικό τους μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν η αναπαραχθούν με οποιονδήποτε γνωστό τρόπο. Η χρησιμοποίηση στοιχείων της AEGEAN REGATTA επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας από την Διοργανώτρια Αρχή.

 Έπαθλα
Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1o , 2o & 3o νικητή της Συνολικής Γενικής Κατάταξης κάθε κλάσης. 16.2 Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1 o , 2o & 3o νικητή κάθε κατηγορίας ανά κλάση (αν είναι πάνω από μία ανά κλάση). Θα απονεμηθεί έπαθλο στον 1ο νικητή κάθε κατηγορίας ανά κλάση, σε κάθε ιστιοδρομία.

Αποποίηση Ευθύνης
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα "AEGEAN REGATTA", αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Αρχή και οι ορισμένες απ’ αυτήν επιτροπές, που σχετίζονται με την διοργάνωση του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του αποδέχεται αυτούς του όρους υπογράφοντας την Δήλωση Συμμετοχής στον αγώνα. Προσοχή από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να δοθεί στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Η απόφαση για την συμμετοχή ή όχι σε μια ιστιοδρομία ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του κάθε σκάφους».

Ασφάλιση
 Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα "AEGEAN REGATTA", οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, με ποσό τουλάχιστον το ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ελληνική Νομοθεσία.

Η τροποποίηση
Πρόσθεσε το 2.7: «Τα σκάφη επιτρέπεται να μεταφέρουν, κατά την διάρκεια του αγώνα, και πανιά περισσότερα από τα αναγραφόμενα στο πιστοποιητικό τους, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα όρια που υπάρχουν στο πιστοποιητικό τους. Τα πανιά αυτά θα πρέπει να τα δηλώσουν στην Επιτροπή Αγώνων πριν την έναρξη της 1ης ιστιοδρομίας του αγώνα και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν καθόλη την διάρκεια του αγώνα. Αυτό αλλάζει τους κανόνες ORC, IMS και IRC. » 10/08/2016 Η Οργανωτική Επιτροπή