Εγκαταλήφθηκε η ιδέα ανεγέρσεως φράγματος στην Μαλώνα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗ ΧΘΕΣ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Καθ’ α πληροφορούμεθα, η Νομαρχία ειδοποιήθη χθες ότι ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής θα αφιχθή εις Ρόδον εντός του θέρους δι’ ολιγοήμερον παραμονήν.  Η εν λόγω ειδοποίησις εγένετο επισήμως, κατά τας υπαρχούσας δε πληροφορίας η άφιξις του κ. Καραμανλή εις Ρόδον θα πραγματοποιηθή προ του τέλους Σεπτεμβρίου.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΑΠΑΝΗΣ 100.000 ΔΡΧ. ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη και αποστέλλεται εις τον Δήμον Καλύμνου, μελέτη δια την εκτέλεσιν εργασιών αντιπλημμυρικών έργων.
Η δαπάνη δια τα εν λόγω έργα προϋπολογίσθη είς 100.000 δρχ.

ΕΓΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΙΔΕΑ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΜΑΛΩΝΑΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΙΣ
Ως ανεκοινώθη εκ του Υπουργείου Γεωργίας, ειδικός γεωλόγος αφιχθείς εις Ρόδον και εξετάσας την περιοχήν Μαλώνας, συνέταξε έκθεσιν, βάσει της οποίας η δαπάνη δια την κατασκευήν του φράγματος Μαλώνας είναι τεραστία και δυσανάλογος προς την απόδοσιν του έργου.  Η ιδέα της ανεγέρσεως φράγματος, κατόπιν τούτου, εγκατελήφθη και απεφασίσθη η διενέργεια της γεωτρήσεως.
Προς τον σκοπόν αυτόν, θα μελετηθή παρ’ ειδικού το εν λόγω ζήτημα.

ΚΑΤΕΝΕΜΗΘΗ ΠΟΣΟΝ 231.982 ΔΡΧ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας κατενεμήθη μεταξύ των κοινοτήτων της νήσου Ρόδου αναλόγως του πληθυσμού των, ποσόν 231.982,85 δρχ. προερχόμενον εκ του φόρου εισαγομένων εμπορευμάτων μηνός Ιουνίου.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Δ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 18 - Κοινοποιείται προς τα Ταμεία του Κράτους απόφασις δια της οποίας παρατείνεται η χορήγησις του τεχνικού επιδόματος εις τους δικαιουμένους τοιούτου υπαλλήλους των Υπουργείων Δημοσίων Εργων και Γεωργίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ 18 (Ιδ. ανταπόκρισις) - Υπό της Ιεράς Συνόδου αποστέλλονται εις την νήσον μας προς διανομήν εις τους απόρους 2416 λίμπραι βουτύρου μαγειρικού, 4832 λίμπραι γάλακτος εις κόνιν και 7348 λίμπραι αραβοσίτου.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΝΕΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, ενεκρίθησαν υπό της Νομαρχίας αι γενόμεναι αναμορφώσεις προϋπολογισμών λόγω της παρατάσεως του οικονομικού έτους, υπό των κοινοτικών συμβουλίων Λαέρμων, Πυλώνας, Καλάθου, Παστίδας, Αρχαγγέλου και Βάτι.
Αφ’ ετέρου επεστράφησαν προς ανασύνταξιν αι αποφάσεις αναμορφώσεως των προϋπολογισμών των Δήμων Σύμης και Καστελλορίζου και των κοινοτήτων Οθους και Βωλάδος, λόγω ατελούς και πλημμελούς συντάξεως.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ “ΠΕΥΚΙΑ” ΛΙΝΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη, εντός της προσεχούς εβδομάδος αφικνείται εις Ρόδον γεωλόγος, αποσταλείς παρά του υπουργείου Γεωργίας προς εξέτασιν της περιοχής “Πεύκια” Λίνδου, δια την αξιοποίησιν αυτής.
Εν συνεχεία ο εν λόγω γεωλόγος θα εξετάση τας περιοχάς Μαλώνας και άλλων κοινοτήτων.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Αύριον αφικνείται εις Ρόδον και αρχίζει τας παραστάσεις του ο θίασος Φωτοπούλου-Ηλιοπούλου εις το Δημοτικόν Θέατρον το “Ρόδον”.
Τα έργα που θα παρουσιάση είναι: “Στραβοτιμονιές” του Φωτιάδη, “Μικροί Φαρισαίοι” του Δ. Ψαθά, “Παλληκαράκια της παντρειάς”, “Το σπίτι των 3 κοριτσιών”, “Μια τσουκνίδα στις βιολέττες”, “Ο φίλος μου ο Λευτεράκης”, “Ζητείται ψεύτης” και “Θανασάκης ο πολιτευόμενος”.