Προκηρύχθηκε διαγωνισμός  για την ύδρευση του Καστελλορίζου

Ανοικτό διαγωνισμό για την επεξεργασία θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης ή την προμήθεια νερού για τις ανάγκες του Kαστελλορίζου για 5 χρόνια, προκήρυξε η γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Πρόκειται συγκεκριμένα για:
επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου επεξεργασίας θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης (μ/α) ή της προμήθειας πόσιμου νερού με οποιοδήποτε τρόπο για τις ανάγκες της νήσου ΜΕΓΙΣΤΗΣ Ν. Δωδεκανήσου για πέντε (5) χρόνια (ενδεικτικά από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2021).
Το νερό θα παραδίδεται σε δεξαμενή, η οποία βρίσκεται πλησίον της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης (μ/α). Η προμήθεια πόσιμου νερού θα γίνεται από την υφιστάμενη μ/α και από μια νέα μ/α δυναμικότητας 200 κυβικών ημερησίως, που θα εγκατασταθεί με δαπάνες και μέριμνα του
Αναδόχου, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μεγίστης στο χώρο του Δημοτικού Βενζινάδικου στην περιοχή Μανδράκι.
Η ελάχιστη καθώς και η μέγιστη ποσότητα την οποία θα προμηθεύεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για καθένα από τα πέντε (5) έτη της σύμβασης αναλύονται ως εξής:

Τρίμηνο             Ποσότητες

                        ΑΠΟ                         ΕΩΣ                  από Υφιστάμενη μ/α                  Από Νέα μ/α
Α΄                   7.000 κ.μ.             12.000 κ.μ.             4.000 κ.μ.                                     11.000 κ.μ.
Β΄                   11.000 κ.μ.           21.000 κ.μ.             8.000 κ.μ.                                     13.000 κ.μ.
Γ΄                   15.000 κ.μ.           35.000 κ.μ.             11.000 κ.μ.                                    18.000 κ.μ
Δ΄                   7.000 κ.μ.             12.000 κ.μ.             4.000 κ.μ.                                     11.000 κ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ       40.000 κ.μ.             80.000 κ.μ.             27.000 κ.μ.                                   53.000 κ.μ.


Οι προς προμήθεια ποσότητες σε κάθε περίπτωση θα είναι 33,75% από την υφιστάμενη μ/α και 66,25% από τη νέα μ/α σε ετήσια βάση. Η εγγυημένη ποσότητα θα είναι 40.000 κ.μ. πόσιμου νερού ετησίως. Οι ημερήσιες ελάχιστες ποσότητες παραδιδόμενου νερού θα προκύπτουν από τη διαίρεση των αντιστοίχων τριμηνιαίων ελαχίστων ποσοτήτων με τις ημέρες του αντίστοιχου τριμήνου.
O συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ογδόντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ΕΥΡΩ (1.085.372,00 €) (συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%), και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000
«Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των ετών 2017-2021 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επίσημων Ημερομηνία αποστολής περίληψης της Διακήρυξης του Διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , 22-8-2016
Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 26-8-2016
Ημερομηνία δημοσίευσης (τελευταία) περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο,  22-8-2016
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 22-8-2016
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, 26-9-2016, ημέρα Δευτέρα
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 03-10-2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών, 10-10-2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00

Ανώτατη προσφερόμενη τιμή:
α) για την υφιστάμενη μ/α: 1,38 € ανά κυβικό μέτρο (πλέον ΦΠΑ 24%)
β) για τη νέα μ/α: 2,60 € ανά κυβικό μέτρο (πλέον ΦΠΑ 24%)
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται για τη λειτουργία των δύο (2) μ/α”.