ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 21 Αυγούστου 1956
Αριθ. Φύλλου 1606


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
Δικηγόρος
και ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ετέλεσαν προχθές Κυριακήν τους γάμους των, εν Απερείω Καρπάθου.
Θερμά συγχαρητήρια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Αισθάνομαι την υποχρέωσιν όπως και δημοσία ευχαριστήσω τον διακεκριμένον χειρούργον της πόλεώς μας κ. ΛΑΖΑΡΟΝ ΤΗΛΙΑΚΟΝ, δια την επιτυχή χειρούργησιν της συζύγου μου της οποίας η ανάρρωσις οφείλεται εις τηνε πιστημονικήν αρτιότητα του εξαιρετικού αυτού χειρουργού και εις την προσεκτικότητα που τον διακρίνει.
Επίσης, ευχαριστώ θερμώς την προϊσταμένην αδελφήν δίδα Πόπην, τον βοηθόν χειρουργείου νοσοκόμον κ. Μικέν Γερακιόν, καθώς και άπαν το νοσηλευτικόν προσωπικόν της Κλινικής.
Ο ευχαριστών
ΒΑΣΙΛ. ΚΙΤΤΩΦ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΡΠΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Ως ανεκοινώθη, κατά το λήξαν α’ εξάμηνον 1956, εις τον Νομόν Δωδεκανήσου ο αριθμός εις δένδρα των κυριωτέρων δενδρωδών καλλιεργειών ανήλθεν εις 34.000 βερυκοκκέας, 19.084 ραδακινέας, 37.000 αχλαδέας, 8.977 κυδωνέας, 23.915 ροδέας, 100965 αμυγδαλέας, 6.677 καρυδέας, 7.000 μελσιπέας, 5.025 κορομυλέας, 437.000 συκέας και 7.860 χαρουπέας.
Ο αιρθμός των δένδρων των ανωτέρω δενδρωδών καλλιεργειών, κατά το παρελθόν έτος 1955 ανήλθεν εις 36.135 βερυκοκκέας, 18.184 ραδακινέας, 36.360 αχλαδέας, 8.282 κυδωνέας, 23.780 ροδέας, 105.561 αμυγδαλέας, 6.427 καρυδέας, 5.000 μελσπιλέας, 4.850 κορομηλέας, 187.000 συκέας και 7.740 χαρουπέας.
Η κατά την παρούσα περίοδον συντελουμένη συγκομηδή καρπών των δένδρωδών αυτών καλλιεργειών, υπολογίζεται ότι θα ανέλθη κατ’ ελάχιστον όριον εις βερύκοκκα κιλά 409.600, ραδάκινα κιλά 110.000, αχλάδια κιλά 227.800, κυδώνια κιλά 79.300, ρόδια κιλά 204.800, αμύγδαλα κιλά 186.800, καρύδια κιλά 60.100, σύκα νωπά κιλά 559.300, σύκα ξηρά κιλά  867.850, χαρούπια κιλά 96.650, μούσμουλα κιλά 371.200 και κορόμυλα κιλά 30.750.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Αφίκετπ εις Ρόδον ο αντιπρόεδρος του ΕΟΤ κ. ιωάννης Κουτσογιάννης, όστις επεσκέφθη χθες τον Νομάρχην και συνειργάσθη με’ αυτού.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
Δια του πετρελαιοκινήτου “Κλεοπάτρα” εξήχθησαν εις Πειραιά 80 τοννοι καυσόξυλα.

Ο ΓΕΩΡ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΜ. ΠΡΕΣΒΕΣΙΑΣ
ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Χθες επεσκέφθη τον Νομάρχην ο αφιχθείς εις Ρόδον Γεωργικός ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας κ. Χάνσον και συνειργάσθη μετ’ αυτού επί διαφόρων ζητημάτων.

Η ΧΕΙΡΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ
Ως ανεκοινώθη εσημειώθη μετάλη παραγωγή ειδών χειροπλεκτικής υπό του εργαστηρίου τυφλών Ρόδου.  Μέρος εξα υτών εξετέθη ήδη εις διάφορα ξενοδοχεία.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ
Μετατεθείς εις Καλλιθέαν ανεχώρησε ο Γυμνασιάρχης του Βενετοκλείου κ. Λεωνίδου.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΑΦΑΚΙ

Υπό του τμήματος Τροχαίας Ρόδου απηγορεύθη η κυκλοφορία ποδηλάτων, εις τον όπισθεν της Νομαρχίας και του Ευαγγελισμού χώρον.

Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ
Εγνώσθη ότι τας πρώτας βοηθείας, προς την τραυματισθείσα Φιλ. Τσοπανάκη, της οποίος ο πους περιεπλάκη εις οπίσθιον τροχόν κινουμένου μοτοσακό, πλησίον του Ενυδρείου προσέφερεν ο Σταθμός Α’ βοηθειών του Λιμεναρχείου.