ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω Πέμπτη 23 Αυγούστου 1956
Αριθ. Φύλλου 1608

ΤΗΝ 10ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ως ανεκοινώθη, αι εγγραφί μαθητών εις τα Δημοτικά Σχολεία θα αρχίσουν την 10ην Σεπτεμβρίου.
Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν τα μαθήματα, θα αρχίσουν την 20ήν προσεχούς μηνός.

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΝΕΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΑΙ
Εις το τέλος της παρελθούσης εβδομάδος έγιναν αι εξετάσις των μαθητών - διαιτητών εις τα γραφεία της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.  Ως γνωστόν οι εν λόγω μαθηταί παρηκολούθησαν επί ενάμισυ μήνα τα μαθήματα τα οποία εδίδαξεν ο καθηγητής της γυμναστικής του Πανεπιστημίου μας και διαιτητής της Ενώσεως Αθηνών κ. Οδ. Τσούτσος.

Εν συνεχεία αφίχθη ο καθηγητής της διαιτησίας κ. Γ. Σωτηρόπουλος, ως αντιπρόσωπος της ΚΕΔ και ενήργησε τας εξετάσεις.  Η εξεταστική επιτροπή απετελέσθη από τους κ.κ. Ιωαννίδην, Χατζησταυρίδην, Βεργωτήν, Τσούτσον και Σωτηρόπουλον.  Την εσπέραν του παρελθόντος Σαββάτου αι μαθηταί υπεβλήθησαν εις προφορικήν εξέτασιν επί των κανονισμών παιδιάς και πρωταθλήματος και την πρωίαν της Κυριακής εις γραπτάς εξετάσεις.  Εκ των ένδεκα υποψηφίων επέτυχον δια την ονομασίαν των ως επισήμων διαιτητών οι δέκα.

Τα τελικά αναλυτικά αποτελέσματα η σειρά επιτυχίας και ο γενικός βαθμός έχουν ως εξής:
1) Φρ. Αγγελής βαθ.    8,55
2) Ε. Λαχανιάτης β.    8,09
3) Γ. Τσαμπάζης β.    8,06
4) Γ. Τοδουλάκης β.    7,94
5) Μ. Μαρκακιού β.    7,88

6) Γ. Εξαδάκτυλος β.    7,50
7) Γ. Γεωργαλίδης β.    7,46
8) Στ. Γιαννέλης β.    7,39
9) Κ. Τσαλαχούρης β.    7,25
10) Μ Π”οικονόμου β.    6,77

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Σεισμική δόνησις, μετρίου εντάσεως και διαρκείας 10 περίπου δευτερολέπτων εγένετο αισθητή χθες εις Ρόδον, συνεπεία δε αυτής, πολλοί κάτοικοι της πόλεως ευρισκόμενοι εις τας οικίας των και αντιληφθέντες αυτήν, εξήλθον εις τας οδούς δια να πληροφορηθούν, τι ακριβώς συνέβη.
Η δόνησις εγένετο την 5,3’ απογευματινήν της χθες, ουδεμία όμως ζημία, εις την πόλιν ανεφέρθη.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΖΟΥΣΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΡΙΑΣ
Ως πληροφορούμεθα, υπό κυριών αι οποίαι παραθερίζουν εις τα ξενοδοχεία του Προφήτη Ηλία, προσεφέρθησαν εις κατασκηνωτρίας της Α’ Εκπαιδευτικής Περιφερείας εις Προφήτην Ηλία γλυκύσματα αξίας 500 δραχμών.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΩ
Σήμερον αναχωρεί δια του ατμοπλοίου της γραμμής εις Κω ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος, συνοδευόμενος υπό ανωτέρων υπαλλήλων προς επιτόπιον εξέτασιν ζητημάτων της νήσου.
Ο κ. Νομάρχης θα επανέλθη εις Ρόδον το Σάββατον.

ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το Υπουργείον Δημοσίων Εργων δι’ εγκυκλίου του προς τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας συνιστά όπως λαμβάνονται φωτογραφίαι των εκτελουμένων έργων και αποστέλλονται εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν αυτού προς πραγματοποίησιν διαφημίσεως.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Ενεκρίθησαν υπό της Νομαρχίας αι αποφάσεις αναμορφώσεως λόγω παρατάσεως του οικονομικού έτους των προϋπολογισμών των κοινοτήτων Ψίνθου, Τριάντα, Σιαννών και Δημηλιάς ως και του Δήμου Κάσου.

ΕΖΗΤΗΘΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Το Υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγγράφου του προς την Επιτροπήν Δήμων και Κοινοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος, ζητεί την αποστολήν τεχνικού του Ιδρύματος, προς λήψιν στοιχείων, δια την σύνταξιν μελέτης κατασκευής φράγματος, του χειμάρρου “Λουτάνη” εις θέσιν Στένη περιφερείας κοινότοτος Αφάντου.