Επιστημονικό συμβούλιο για έρευνα και καινοτομία

Η περιφερειακή αρχή θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη δημιουργία περιφερειακού επιστημονικού συμβουλίου έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και εκπροσώπους επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων καθώς και από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για τη δημιουργία του θα συσταθεί επιτροπή με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου η οποία θα αναλάβει τις διαδικασίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους.

Το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που θα γίνει στην Αστυπάλαια την Παρασκευή με εισηγητή τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο δια βίου μάθησης Άγγελο Ανανία.

Η εισήγησή του έχει ως εξής:
Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ (Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας). Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά: α) Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. β) Στην από κοινού µε τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας. γ) Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές. δ) Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. ε) Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, µε μέτρα, όπως: αα) Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού. ββ) Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις. γγ) Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές. δδ) Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται.

Το ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Όλα τα µέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου µε αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά µε τη διαδικασία µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

3. Τα µέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία: α) Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται µε την έρευνα, καθηγητές Α.Ε.Ι. µε βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.

β) Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεσαι στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των µελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα µέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

γ) Μετά από το διορισμό τους τα µέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του µε τον αναπληρωτή του.
Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε ολομέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των µελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο.
Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται µε απόφαση του προέδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολομέλεια των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήματα ορίζονται µε απόφαση του ΓΓΕΤ.

Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας Περιφέρειας. Τα µέλη των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση µέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των µελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Ως συνέπεια των παραπάνω, εισηγούμαι τη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής η οποία θα προκηρύξει την ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και στη συνέχεια θα τις αξιολογήσει και θα τις υποβάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την επιλογή των μελών του ΠΣΕΚ.

Τα προτεινόμενα μέλη είναι:
Καθηγητές ΑΕΙ:
1) Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2) Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Κοσμητόρισσα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ερευνητές:
1) Σωτήρης Ιωαννίδης, Ερευνητής Α΄ Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης
2) Μανώλης Λουράκης, Ερευνητής Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης.
Εκπρόσωπος  παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας:
Μελίνα Κολιάδη, εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος.