Φλας στο παρελθόν

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ ΑΠΟΓΟΜΩΝΩΝ  ΟΒΙΔΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣ ΚΑΒΟ-ΒΩΔΙ
Κατ’ αναφοράς της Υποδιοικήσεως Ρόδου συνελήφθη προχθές την 6.40 πρωινήν παρ’ οργάνων της Φρουράς Γυναικείων Φυλακών Κοσκινού ο Διαμαντάκης Εμμανουήλ του Παναγιώτου ετών 28, κάτοικος Ρόδου Αγ. Φανουρίου 27, διότι κατελήφθη επ’ αυτοφώρω απογομώνων οβίδας πυροβολικού εις θέσιν “Κάβο Βώδι” περιφερείας της Κοινότητος Κοσκινού.  Εις χείρας του ανωτέρω κατεσχέθησαν 6 οβίδες βαρέως πυροβολικού. Ούτος συλληφθείς μετά της κατ’ αυτού δικογραφίας απεστάλη εις τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

 

2000 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας) - Συμφώνως προς επισήμους στατιστικάς η Κως φιλοξενεί τας τελευταίας ημέρας περί τας 2000 παραθεριστών Ελλήνων και ξένων.

 

Η ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ-ΣΥΜΗΣ
ΣΥΜΗ, (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Τριάκοντα πέντε εργάται απασχολούνται εις τα έργα κατασκευής της οδού από της θέσεως Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι της Σύμης, αι εργασίαι δε προχωρούν ικανοποιητικώς.

Αργότερον οι εργάται θα συνεχίσουν από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι της Μονής Πανορμίτου.

 

ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑ
Υπό του Δήμου Ρόδου ηγοράσθησαν δύο σέλλαι δια τα πόνεϋ του πάρκου Ροδίνι, αι οποίαι θα χρησιμεύουν δια την εξάσκησιν εις ιππασίαν διαφόρων παίδων.

Εξ άλλου παρηγγέλθη και αναμένεται εν αμαξίδιον, επί του οποίου θα ανέρχωνται οι παίδες προς πραγματοποίησιν περιπάτων.

ΑΜΙΕΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Νομάρχας γνωστοποιείται ότι εδόθη εντολή εις τον ΟΔΙΣΥ δια την προμήθειαν 1.470.000 μέτρων, αμιαντοτσιμεντοσωλήνων, δια τας ανάγκας της υδρεύσεως των Δήμων και Κοινοτήτων.

Η διάθεσις των εν λόγω σωλήνων θα αρχίση λίαν προσεχώς.

 

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΘΗΡΕΥΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΔΙ΄ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΑΓΟΥΣ
Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Γενναδίου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω υπό οργάνων της υπηρεσίας της ο Παπαστέργου Ιωάννης του Στέργου και της Μαρίας, γεννηθείας και κατοικών εν Ασκληπιώ, ετών 43 γεωργός διότι κατελήφθη θηρεύων παρανόμως δι’ ηλεκτρικής συσκευής.  Ούτος είχεν θηρεύσει ένα λαγόν όστις κατεσχέθη υποβληθείσης της εις βάρος του μηνύσεως αρμοδίως.

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Ο Δήμος Ρόδου τελεί την Κυριακήν 26ην τρέχοντος και ώραν 11ην π.μ. τιμής ένεκεν ετήσιον Αρχιερατικόν μνημόσυνον του αειμνήστου Γεωργίου Ηλία Κυρμιχάλη εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Λουκά Σορωνής, επ’ ευκαιρία του οποίου θέλουν γίνει τα αποκαλυπτήρια του υπό του Δήμου Ρόδου ανεγερθέντος μνημείου και παρακαλεί πάντας τους τιμώντας την μνήμην αυτού όπως συνενώσωσι μεθ’ ημών τας προς τον ύψιστον δεήσεις υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του υπέρ πίστεως και Πατρίδος θυσιασθέντος Δωδεκανησίου Ηρωος.

Σημ: Λεωφορεία του ΡΟΔΑ αναχωρούντα την 10ην π.μ. ακριβώς ώραν εκ της προ του Δημοτικού Μεγάρου πλατείαν θέλουν μεταφέρει δωρεάν τους επιθυμούντας να παραστούν εις το μνημόσυνον τούτο.

Ο Δήμαρχος
Δρ. Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

 

ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ “ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ” ΣΥΜΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, εις το ιατρείον του “Οίκου του Ναύτου” αυτής διωρίσθησαν οι ιατροί κ.κ. Νικητιάδης, Δημητρίου και Καστρουνής.

 

1345 ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ
Εις το Κέντρο Προνοίας απεστάλη ποσόν 1345 δραχμών υπό της Συνομοσπονδίας δια την Σωτηρίαν του Παιδιού, δια την ενίσχυσιν μαθητών του Β’ Δημοτικού Σχολείου Β’ Περιφερείας Ρόδου.

 

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Απέπλευσαν χθες εκ του λιμένος τα τουρκικά πετρελαιοκίνητα “Ερδογάν” και “Ονούρ” δια Μαρμαρά.