Ειδήσεις από το παρελθόν...

Γράφει ο
Αντώνης Ν. Βενέτης


Οι δημοσιευόμενες “ειδήσεις” έχουν αλιευθεί από την επίσημο εφημερίδα του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, το οποίο τελούσε υπό την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας και ενσωματώθηκε στο μικρό Ελληνικό Βασίλειο το 1864.

Έτσι απ’ αυτή πληροφορούμεθα το προνόμιο που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία επί του Παναγίου Τάφου, στα Ιεροσόλυμα.
Ακόμα, πληροφορούμεθα, την ανάρρηση στο Βρετανικό θρόνο της νεαρής Βασίλισσας Βικτωρίας, τον οποίον διετήρησε μέχρι το 1901, ότε και απεβίωσε.
Ακόμα παρατίθενται δύο “ειδήσεις” από την ανταρσία του διαβόητου Αλβανού φύλαρχου Γκιουλέκα, κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1847, και ακόμα μια “είδηση” ύμνος στη ναυτοσύνη των Ελλήνων, κατά την οποία στο λιμάνι της Μασσαλίας ευρίσκοντο 200 ελληνικά πλοία.
Το “λοιμωρείον της Ρόδου” της “είδησης” του 1836, πρέπει να είναι λοιμοκαθαρτήριον.
Οι υπόλοιπες “ειδήσεις” αναφέρονται σε πολιτογραφήσεις, ως Ιονίων πολιτών, διαφόρων Ηπειρωτών, οι οποίοι διέμενον εις τα Επτάνησα.
Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει τις “ειδήσεις” της επισήμου εφημερίδος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων νήσων, η οποία ευρίσκεται εις την φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ.
Κορφούς, 12.12.1836

Οι Αρμένιοι είχαν λάβει ένα φιρμάνι, διά του οποίου εσυγχωρείτο εις αυτούς να επισκευάζουν μ’ έξοδά των το μέρος της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, όπου ιεροπράττουν την Θείαν Λειτουργίαν των. Ο Έλλην Πατριάρχης όστις θεωρεί τον Ναόν εκείνον ως ιδιοκτησίαν των Ορθοδόξων, λέγων ότι οι Αρμένιοι και οι Καθολικοί χαίρουν μόνον την ανοχήν εις εκείνην την Εκκλησίαν, διεμαρτυρήθη κατά του φιρμανίου, το οποίον τείνει να δώση ένα δικαίωμα εις τους Αρμενίους, διά του οποίου ακολούθως θα θεωρούνται ως νόμιμοι ιδιοκτήται. Η διαφορά καθυπεβλήθη παρά του Πατριάρχου εις την κρίσιν του Ρώσσου πρέσβεως κυρίου Βουτενέφ, μετά τας υποδείξεις του οποίου η Πόρτα απετράβηξεν το ειρημένον φιρμάνι.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Κορφούς, 3.4.1837

Ο Άγιος Τάφος παρεχωρήθη από τον Σουλτάνον εις τους Έλληνας, οίτινες έχουν εις το εξής την άδειαν να κτίσουν εκκλησίας. Η απόφασις αύτη του Σουλτάνου εκοινοποιήθη εις τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως διά Χάτι Σεριφίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Κορφούς, 31.10.1836

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ - ΑΠΟΦΑΣΙΣ
[...]
Αποφασίζεται
Αρθ. 1ον. Ο Ιάκωβος Ιορδάνος του Αντωνίου γεννηθείς εις Βολωνίαν. Ο Ιερομόναχος Σιμεών Καλογιάννης ποτέ Νικολάου, γεννημένος εις Ιωάννινα - και ο Δημήτριος Γαγάκης του Γεωργίου γεννημένος εις την Αγιάν της Ηπείρου, πολιτογραφούνται υπήκοοι Ιόνιοι με την πολιτικήν διαμονήν τους εις την Κέρκυραν, [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Κορφούς, 22.5.1837

ΠΡΑΞΙΣ της Γερουσίας πολιτογραφούσα ένα ξένον υπήκοον [...]
Αρθ. 1. Ο Κυρ. Κυριακός Δ. Μπούμπας ποτέ Δημητρίου, γεννημένος εις Ιωάννινα, πολιτογράφεται Ιόνιος με πολιτικήν διαμονήν εις Κέρκυραν [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
ΚΕΡΚΥΡΑ, 21.6.1847
ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ [...]
Αποφασίζεται
Άρθ. 1ον. Αγγελήνος Κολιού του ποτέ Κολιού γεννηθείς εις Πλησίβιτζαν, βυρσοδέψης, πολιτογραφείται υπήκοος Ιόνιος με πολιτικήν κατοικίαν εν Κερκύρα [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα, 3.7.1837

[...] ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ - ΑΠΟΦΑΣΙΣ
[...] Αποφασίζεται:
Άρθ. 1. Ο Γαετάνος Αλταβέλης ποτέ Λουδοβίκου γεννημένος εις Ρώμην, και ο Ιωάννης Παρασιάδης ποτέ Παναγιώτου γεννημένος εις Ιωάννινα πολιτογραφούνται Ιόνιοι υπάλληλοι, [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα, 1.7.1837

Επειδή το αγγλικόν ατμόπλοιον έφθασεν ενταύθα τας 19 του ισταμένου μηνός και έφερεν επισήμως την θλιβεράν είδησιν της αποβιώσεως της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως Γουλιέλμου Δ’και την επί του θρόνου ανάβασιν της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασιλίσσης Βικτωρίας Α’, η περίστασις αύτη ανηγγέλθη εις τον Ιόνιον λαόν και εις τους Βρεττανούς υπηκόους τους διατρίβοντας εις το κράτος μας διά των εις το παρόν φύλλον της εφημερίδος μας καταχωρισμένων προκηρύξεων της Αυτού Εξοχότητος του Λόρδ Μεγάλου Αρμοστού και της εκλαμπροτάτης Βουλής [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα 12 Ιουλίου 1847

Την παρελθούσαν Κυριακήν έλαβε χώραν εις Επισκοπήν, πλησίον Αργυροκάστρου μάχη μεταξύ των Βασιλικών στρατευμάτων και των επαναστατών.  Εκ των τελευταίων τούτων 44 εφονεύθησαν και  29 επληγώθησαν και 13 ηχμαλωτίσθησαν. Εκ των Βασιλικών 9 εφονεύθησαν και 4 επληγώθησαν. Ο Ζελέκας (Γκιουλέκας) έφυγε και δεν ηξεύρει τις που διευθύνθη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα 12 Ιουλίου 1847

-ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
[...] Αποφασίζεται
Αρθ. 1. Νικόλαος Κωτσάκης του Θεοδώρου και Χρήστος Κωτσάκης του Ιωάννου, θείος και ανεψιός, γεννηθέντες εις Κόνιτζαν κτίσται πολιτογραφούνται υπήκοοι Ιόνιοι με την πολιτικήν κατοικίαν εν Κερκύρα [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα, 23.8.1847

Δέκα οκτώ μίλια μακράν των Ιωαννίνων σύγκρουσις έλαβε χώραν μετά βασιλικών Οθωμανικών στρατευμάτων και των επαναστατών. Εκ τούτων των τελευταίων εχάθησαν πολλοί, τα βασιλικά όμως στρατεύματα ηναγκάσθησαν να αφήσουν το πεδίον της μάχης και να οπισθοδρομήσωσι προς τα μέρη των Ιωαννίνων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα, 13.9.1847

ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
[...] Αποφασίζεται
Άρθ. 1. Ο κύριος Ιωάννης Ποντίκας του ποτέ Δημητρίου, γεννηθείς εις Ιωάννινα, ιατρός και ο υιός του Δημήτριος-Χριστόδουλος και Ιωάννης αδελφοί Παππά Κύρκου, ποτέ Παππά Κύρκου, γεννηθέντες εις Ζαγόρι των Ιωαννίνων, αρτοποιοί, πολιτογραφούνται υπήκοοι Ιόνιοι, με την πολιτικήν κατοικίαν των εν Κερκύρα. [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
4.1.1847

-Διορισμός, Ιωάννινα, 29 Νοεμβρίου, 11 Δεκεμβρίου 1846
Απόδειξις του ζήλου του Σερασκιέρου της Ρουμελίας Μεσίτ Μεχμέτ Πασά διά την πρόοδον του πολιτισμού είναι ο υπ‘ αυτού γενόμενος διορισμός του Τζαφέρ Αγά Δέμη, ως Διοικητού της επαρχίας Φιλιατών [...]

25.1.1847
ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κέρκυρα, 3 Φεβρουαρίου 1847

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
[...] Αποφασίζεται
Άρθ. 1. Οι κύριοι Ιάκωβος Δουνκάν ποτέ Ιωάννου, ιθαγενής της Αγγλίας, ναυτικός και Μιχαήλ Ματσίκας ποτέ Κωνσταντίνου, ιθαγενής του Ζαγορίου, αρτοποιός, πολιτογραφούνται υπήκοοι Ιόνιοι με την πολιτικήν κατοικίαν της Κερκύρας. [...]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
21.12.1846 -
Τρεις χιλιάδες Ελλήνων εν Μασσαλία. Γράφουν εκ Μασσαλίας τη 2 Δεκεμβρίου.
“Είναι κατά το παρόν αγκυροβολημένα εις τον Λιμένα μας πλέον των διακοσίων ελληνικών πλοίων με φόρτον σίτου της Μαύρης Θαλάσσης. Κατά συνέπειαν των αφίξεων αυτών, είναι εύκολον να υπολογίση τις εις 3.000 τους Έλληνας ναύτας, οίτινες ευρίσκονται αναμεμιγμένοι με τον λαόν μας, όθεν, από ενός ήδη μηνός, αι οδοί μας, αι εγγύς του λιμένος πλατείαι μας, και αι ακροθαλάσσιαι μας γέμουν κατά γράμμα από έλληνες· φαίνεται ότι ευρίσκεταί τις εις πόλιν του αρχιπελάγους”

- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΚΟΡΦΟΥΣ, 7-11-1836
- Κωνσταντινούπολις, Σεπτέμβριος, [...]
- Εσυστήθη λοιμωρείον εις την νήσον της Ρόδου. Αυτό είναι το πρώτον όπου εφάνη εις την Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν.