Αιτήσεις για τα κενά στα σχολεία

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, Νικόλαος Ράπτης, έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ.: 128724/Δ3/3-8-2016 (ΦΕΚ 2540/τ.Γ’/18-8-2016 κοινή υπουργική απόφαση περί Ιδρύσεων, Προαγωγών, Υποβιβασμών, Συγχωνεύσεων και Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 135935/Ε1/23-08-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης».  προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε. Δωδ/νήσου, οι οποίοι  διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28  παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργικής απόφασης και επιθυμούν να καλύψουν λειτουργικά κενά σε Τμήματα Ένταξης της Δ/νσης Π.Ε. Δωδ/νήσου να υποβάλουν αίτηση στη Δ/νση Π.Ε. Δωδ/νήσου, που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 24-08-2016 μέχρι και την Παρασκευή 26-08-2016.