Ζήτημα με τα όρια των Κοινοτήτων Σαλάκου-Εμπωνας - Ζητείται παρέμβαση της Νομαρχίας

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Από πολλούς ξένους επισκέπτες του νησιού μας ακούμε συνεχώς το ίδιο ερώτημα: «Γιατί δεν έχετε εδώ στην Ρόδο ένα Μουσείο Λαϊκής Τέχνης;»  Ομολογούμε ότι κάθε φορά που μας τίθεται αυτό το ερώτημα ντρεπόμαστε να απαντήσουμε ότι υπάρχει άφθονο συγκεντρωμένο υλικό, ότι επί ΤΡΙΑ χρόνια τακτοποιήται το Μουσειό, και ότι δεν τελειώνει για ν’ ανοίξη τις πόρτες του σε επισκέπτες ελλείψει πιστώσεων! Εχουμε ξαναγράψει γι’ αυτό το ζήτημα.  Δεν νομίζουν οι τοπικοί κυρίως παράγοντες ότι κάτι πρέπει να γίνη για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας και την προβολή της Δωδεκανησιακής λαϊκής τέχνης στους ξένους;

•••

Με ευχαρίστηση πληροφορηθήκαμε ότι κατόπιν επιτοίπου εξετάσεως της περιοχής και εξακριβώσεως των δυνατοτήτων αξιοποιήσεως της, πρόκειται γρήγορα να λάβη σάρκα και οστά η κατασκευή αρδευτικών έργων στην “Μεγάλη Γη” της κοινότητος Ασκληπειού, με τα οποία άνω των 200 στρεμμάτων γης μπορεί να μετατραπή σε ποτιστική.  Ηδη υπάρχουν εκεί τρία πηγάδια με αφθονώτατα νερά, ώστε αν επιτευχθή η μεταφορά και ανύψωση του νερού κατά 5-7 μέτρα και κατασκευαστούν τσιμεντένιοι υδραύλακες, η περιοχή θα αποκτήση μια θαυμασία έκταση καλλιεργείας πρωίμων.  Και ελπίζουμε ότι γρήγορα θα ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες ώστε να πραγματοποιηθή και αυτό το έργο.

ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛ/ΡΙΖΟΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ
Δια του αναχωρούντος σήμερον την πρωίαν ΘΟΑ μεταβαίνει εις Καστελλόριζον ο ηλεκτρολόγος μηχανικός κ. Οικονομόπουλος ο οποίος θα προβή εις επιθεώρησιν του εκεί εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής και του παγοποιείου και εκτίμησιν αυτών.
Ως γνωστόν τας ανωτέρω εγκαταστάσεις πρόκειται να εξαγοράση ο Οργανισμός Ακινήτου Περιουσίας και μετά επισκευήν να παραχωρήση προς εκμετάλλευσιν εις τον Δήμο Καστελλορίζου.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΛΑΚΟΥ-ΕΜΠΩΝΑΣ
Ο διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας συνοδευόμενος υπό του προϊσταμένου της ΤΥΔΚ θα μεταβή σήμερον εις Σάλακον προς επιτόπιον εξέτασιν του υφισταμένου εκεί ζητήματος κοινοτικών ορίων Εμπωνας-Σαλάκου.

ΔΙΩΞΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ
Ο υπουργός Δικαιοσύνης δια διαταγής του προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πλημμελειοδικών του Κράτους, παραγγέλλει όπως ασκήσουν απεινή δίωξιν των αδικημάτων αισχροκερδίας και τοκογλυφίας, τα οποία εσχάτως επληθύνθησαν.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Χθες την εσπέραν ο κ. Νομάρχης εδέχθη εις συνεργασίαν τον Γεν. Διευθυντήν του Εθν. Ιδρύματος κ. Νέρην μετά του οποιόυ συνηργάσθη επί θεμάτων του Καστελλορίζου.

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου ενεκρίθη πίστωσις εκ του Νομαρχιακού προϋπολογισμού 20.000 δρχ. δι’ αποπεράτωσιν του κτιρίου διταξίου δημοτικού σχολείου Μεσοχωρίου Καρπάθου.

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Σήμερον συνέρχεται το Τεχνικόν Συμβούλιον Δημοσ. Εργων προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων αρμοδιότητός του.

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ
Χθες την εσπέραν ο κυβερνήτης του Κούριερ εδεξιώθη εις το ξενοδοχείον των Ρόδων τους αξιωματικούς της ναυλοχούσης Αμερικανικής Μοίρας.
Εις την δεξίωσιν εκλήθησαν και παρέστησαν αι τοπικαί Αρχαί.

ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ
Το υπουργείον Εσωτερικών δι’ εγκυκλίου του προς τας Νομαρχίας συνιστά όπως ασκηθή διαφώτισις του κοινού επί των θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων των σπορελαίων ίνα συνηθίση το κοινόν εις την χρησιμοποίησιν αυτών.

ΠΑΡΕΣΥΡΘΗ ΥΠΟ ΒΕΣΠΑΣ
Μετεφέρθη χθες εις το Κρατικόν Νοσοκομείον ο εκ Καλυθιών Δημήτριος Σαββάκης ετών 88, φέρων κάταγμα του δεξιού ποδός και υποστάς εγκεφαλικήν διάσεισιν.  Ως εγνώσθη, ο γέρων ετραυματίσθη παρασυρθείς υπό βέσπας.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Σήμερον την εσπέραν ο Νομάρχης ανταποδίδων γενομένην πρόκλησιν παρέθεσεν εις το Ροδίνι γεύμα προς τιμήν των Αμερικανών Αντιναυάρχου της ναυλοχούσης Μοίρας και του Υποστρατήγου διοικητού των Πεζοναυτών.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ 40.000 ΔΡΧ. ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου διετέθησαν εκ του προϋπολογισμού της Νομαρχίας 40.000 δραχμαί δι’ εκτέλεσιν έργων επισκευής και διαμορφώσεως της κοιλάδος Πεταλουδών.  Το ποσόν τούτο είναι ανεξάρτητον και πέραν των διατεθέντων προς τον αυτόν σκοπόν κονδυλίων εκ του Οργανισμού Ακινήτου Περιουσίας.