Άμεσα ο διαγωνισμός για το συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας

Άμεσα και συγκεκριμένα μέσα στις προσεχείς μέρες θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την κατάθεση υποψηφιοτήτων αναφορικά με τη δημιουργία περιφερειακού επιστημονικού συμβουλίου έρευνας και καινοτομίας στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανακοίνωσε χτες ο περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα δια βίου μάθησης Άγγελος Ανανίας το περιφερειακό συμβούλιο που συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα έδωσε το πράσινο φως ( το θέμα εισηγήθηκε ο ίδιος) και έτσι ξεκινά η διαδικασία την οποία θα υλοποιήσει ειδική επιτροπή.

Η επιτροπή αυτή καταρτίστηκε επίσης με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και αποτελείται από τους εξής:

Καθηγητές ΑΕΙ:
1) Σπυρίδων Συρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου.
2) Έλενα Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Κοσμητόρισσα Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ερευνητές:
1) Σωτήρης Ιωαννίδης, Ερευνητής Α΄ Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης
2) Μανώλης Λουράκης, Ερευνητής Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης.
Εκπρόσωπος  παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας:
Μελίνα Κολιάδη, εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Σημειώνεται ότι το συμβούλιο θα απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς, ερευνητές και εκπροσώπους επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων καθώς και από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα λειτουργεί ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ (Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας).

Η υποστήριξη παρέχεται µε εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Το ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) µέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

Όλα τα µέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου µε αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των µελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται µία µόνο φορά µε τη διαδικασία µε την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

Τα µέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται µε την ακόλουθη διαδικασία:  Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται µε την έρευνα, καθηγητές Α.Ε.Ι. µε βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων.

Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των µελών του ΠΣΕΚ.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα µέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.