Ζωηρό επεισόδιο στο νυχτερινό κέντρο "Μπαμπούλας" μεταξύ 12 θαμώνων

ΑΦΙΚΕΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣ Ο κ. ΜΠΙΝΤΩ ΕΞΕΔΡΑΜΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ ΔΕΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ

Αφίκετο προχθές εις Ρόδον δια του ατμοπλοίου της γραμμής ο τέως πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών της Γαλλίας κ. Μπιντώ, συνοδευόμενος υπό φίλων του και υπό του κ. Τυπάλδου, όστις τον φιλοξενεί.

Ο κ. Μπιντώ κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, χθες δε εξέδραμεν εις τα αξιοθέατα της υπαίθρου της Ρόδου.

Ως εγνώσθη, ο τέως Γάλλος πρωθυπουργός ουδεμίαν αρχήν της πόλεως επεσκέφθη.
Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, ο κ. Μπιντώ θα παραμείνη ενταύθα επί τριήμερον.

ΖΩΗΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ ΔΩΔΕΚΑ ΘΑΜΩΝΕΣ

Ζωηρόν επεισόδιον έλαβε χώραν χθες την 1.30 πρωινήν εις το παρά την Ακαντιάν κέντρον “Μπαμπούλας” μεταξύ αρρένων και θηλέων θαμώνων αυτού, εξ ασημάντου αφορμής.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, συνεπλάκησαν και αλληλεκτυπήθησαν περί τα 12 άτομα, εν μάλιστα ερρίφθη εις την θάλασσα, με αποτέλεσμα να τραυματισθή εις την σπονδυλικήν στήλην.

Ο τραυματισθείς όστις μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον είναι ο Ι. Κρητικός, σχετικώς δε με τον τραυματισμόν του διενεργούνται υπό του Λιμεναρχέιου ανακρίσεις.

Εξ άλλου, οι συμπλακέντες παρεπέμφθησαν εις το Πταισματοδικείον επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.

 

 

ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ως ανεκοινώθη, το έργον της Επιτροπής Εκδόσεως και Αναθεωρήσεως των επαγγελματικών βιβλιαρίων των ξενοδοχοϋπαλλήλων θα αρχίσει περί τα τέλη του έτους.
Σχετικώς, η ΓΣΕΕ δι’ εγγράφου της προς την Επιθεώρησιν Εργασίας υποδεικνύει ως εκπροσώπους των εργαζομένων, τακτικόν μεν τον κ. Στ. Εγγλέζον, αναπληρωματικόν δε τον κ. Ησαΐαν Παπανθίμου.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Προχθές την πρωΐαν διεξήχθησαν αι εγκλογαί προς ανάδειξιν νέου Διοικ. Συμβουλίου του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Δήμου Ρόδου. Εξελέγησαν πρόεδρος Νικόλαος Πολιάς, αντιπρόεδρος Ιωάν. Ζαχαρίας, γραμματεύς Νικ. Μαυρικάκης, ταμίας Αντ. Καββάδας, σύμβουλοι Ελευθ. Βολονάκης, Παντ. Μαϊόγλου και Χαρ. Σταύρας.
Εξελεγκτική επιτροπή:Εμμ. Κουφού, Μάρκος Ζουρίδης και Δημήτριος Γαμβιαράκης.

ΔΙ’ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
Εκοινοποιήθη εγκύκλιος του Υπουργείου Εμπορίου εις την Ενωσιν Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δια της οποίας παρέχονται οδηγίαι εν σχέσει με καταγγελίας εις βάρος μερικών σερβιτόρων, οι οποίοι δεν φέρονται μετά της προσηκούσης συμπεριφοράς εις τους ξένους.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ ΠΑΡΗΜΠΟΔΙΖΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
Κατά πληροφορίας εκ Παραδεισίου, την νύκτα του παρελθόντος Σαββάτου εσημειώθη εκεί ζωηρόν επεισόδιον μεταξύ ατόμων ευρισκομένων εν καταστάσει μέθης και επιβατών λεωφορείου.
Οι προαναφερθέντες μεθυσμένοι παρημπόδιζον το λεωφορείον να προχωρήση, αντηλλάγησαν δε ύβρεις και απειλαί μεταξύ αυτών και των επιβατών. Το επεισόδιον δεν έλαβε διαστάσεις, αφού επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη με το Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην και τον πρόεδρον της κοινότητος Μαριτσών.

ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Χθες επεσκέφθησαν τον Νομάρχην ο αναχωρών λόγω μεταθέσεως τέως διευθυντής του ΙΚΑ κ. Πετρόγκωνας και ο νέος διευθυντής κ. Λειβαδάς.