Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη στη Σύρο και στη Ρόδο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 π.µ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Υφιστάµενος Σταθµός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδική ονοµασία “1001216-ΠΡΟΦΙΛΙΑ” στη θέση “ΓΕΡΑΚΑΣ” T.K. Προφύλιας, ∆.Ε. Νότιας Ρόδου, του ∆ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νοµού ∆ωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ (ΑΝΩΝΥΜΗ Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών ),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη µε αρ. πρωτ. 2857/ 10-12-2010 Απόφαση Γ.Γ.Π.Ν.Α, µε σκοπό : α) την τροποποίηση του κεραιοσυστήµατος και β) την ανανέωση της χρονικής ισχύος».

2. Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου: «Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή µονάδα, Β κατηγορίας , τριών (3*) αστέρων, µε ∆ιακριτικό τίτλο “BEL MARE”, εγκεκριµένης δυναµικότητας 96 κλινών, και µετά την αναβάθµιση τελικής δυναµικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 7.908.98 τ µ. στην περιοχή “Λοθιάρικα” εκτός οικισµού, ∆ηµοτικής Κοινότητας Λάρδου, ∆ηµοτικής Ενότητας Λινδίων, ∆ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νοµού ∆ωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασµό της εταιρείας “Γ.ΘΑΡΡΕΝΟΣ- ΖΗΝ.ΘΑΡΡΕΝΟΥ Α.Ε.”».

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Μετεγκατάσταση Πλωτής Μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας από τη νησίδα Σαφονήδι στη νησίδα Καλόλιµνο, ∆ήµου Καλυµνίων, Π.Ε. Καλύµνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του φορέα “∆ΡΟΣΟΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”».

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Νέα ξενοδοχειακή µονάδα, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*) δυναµικότητας 400 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 50.120 τ. µ. στην περιοχή “ΦΑΛΗΡΑΚΙ” εκτός του οικισµού Καλυθιών, ∆.Κ. Καλυθιών, ∆.Ε. Καλλιθέας, ∆ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας του “ΠΑΤΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ”».

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου : Υφιστάµενος Σταθµός Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας µε κωδ ονοµασία ΚΩΣ “Π/Κ -0110157” στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κω,∆. Ε. Κω, ∆ήµου Κω, Νήσου Κω, Νοµού ∆ωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε”».

6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. του έργου : «Έγκριση Π. Ο. για το έργο Σταθµός Ξηράς Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδ. Ονοµασία “ΜΕΓΙΣΤΗ X- 140 6228 “, στο ύψωµα “ΒΙΓΛΑ” ∆ήµου Μεγίστης, Νήσος Καστελλόριζο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.”».

7. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Υφιστάµενος σταθµός Ξηράς Σταθερής τηλεφωνίας µε κωδικό και ονοµασία “0110140 – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ Τ/Κ “ ο οποίος βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί ανώνυµου οδού πλησίον του οικισµού Πανορµίτη του ∆ήµου Σύµης, Νήσου Σύµης, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΕ”».

8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : «Υφιστάµενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου " ΝΑXOS PALACE HOTEL " κατηγορίας 4 * , δυναµικότητας 150 κλινών , που βρίσκεται εγκατεστηµένη στη θέση " Αφεντικά " , Τ.Κ Αγίου Αρσενίου , ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , Νήσου Νάξου , Νοµού Κυκλάδων , της Εταιρείας " ΑΦΟΙ ΣΕΡΓΗ Α.Ε "» .

9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: “Λιµενικά έργα (Νέα και υφιστάµενα) Αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Πάρου ,Νήσου Πάρου Νοµού Κυκλάδων".

10. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου: «Λειτουργία -Βελτίωση- Επέκταση υφιστάµενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή ( Αγκαιριά ), ∆ήµου Πάρου , Νήσου Πάρου Νοµού Κυκλάδων».

11. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την µεταφορά µαθητών Ροµά, σχολικού έτους 2016-2017, Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

12. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών του πρόχειρου διαγωνισµού «Έκδοση λευκώµατος για την προώθηση της ενότητας των δυο Εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής και για την επαφή της ∆υτικής και Ανατολικής Χριστιανοσύνης».

13. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης του 6ου συνεδρίου διαχείρισης θυµάτων καταστροφών.