Έπεσε από σκαλωσιά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γάμοι

Την Κυριακήν τελούνται εν Σύμη οι γάμοι των ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΦΑΤΑ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ.  Ευχόμεθα πάσαν ευτυχίαν.

Δεν εορτάζουν
Ο κ. Σταύρος Βαφείδης (γεωπόνος) επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει και ούτε δέχεται.
Ο κ. Σταύρος Μοσχής επί τη ονομαστική του εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΕΠΕΣΕΝ ΑΠΟ ΣΚΑΛΩΣΙΑ
Μετεφέρθη εις το Νοσοκομείον χθες ο Ρ. Τσουκαλιός ετών 62 υποστάς κάταγμα της αριστεράς πλευράς εκ πτώσεως από “σκαλωσιάν” οικοδομής.

 

 

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μεθαύριον Σάββατον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου να παραστή εις τας Ναυτικάς Εορτάς.
Ο κ. υπουργός θα παραμείνη ενταύθα μέχρι του απογεύματος της Κυριακής, οπότε θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤ/ΛΗΛΩΝ
Υπό του Υπουργείου Εσωτερικών παρεσχέθη η έγκρισις δια την λειτουργίαν συνεργείων εργατοϋπαλλήλων εις τους Δήμους Ρόδου και Καλύμνου, προς αντιμετώπισιν εκτάκτων εργασιών υπηρεσιακών των Δήμων, ως και δια την εκτέλεσιν έργων.

ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ 105 ΤΟΝΝΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
Ως πληροφορούμεθα, υπό του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης απεστάλησαν εις Κω δια του μότορσιπ “Επτάνησος” 105 τόννοι λιπασμάτων.  Τα εν λόγω λιπάσματα  θα διατεθούν εις Κω δια τας ανάγκας των παραγωγών.

ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΙΕΡΕΩΝ
Δι’ αποφάσεως της Α.Σ. του Μητροπολίτου ο μέχρι τούδε υπηρετών εν τη Νήσω Χάλκη, εφημέριος Ιερεύς Εμμανουήλ Κάκιαλος, μετατίθεται εις Λίνδον, αντ’ αυτού δε διορίζεται εν Χάλκη ο εκ των εφημερίων Λίνδου ιερεύς Μελέτιος Παρασκευάς.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟ ‘ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ”
Κατέπλευσε χθες εκτάκτως εις τον λιμένα το τουριστικόν α)π “Σεμίραμις” με 24 ξένους περιηγητάς.  Τούτο θα αποπλεύση τας πρωινάς ώρας δια Κω και Πάτμον.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ
Κατέπλευσε προερχόμενον εκ Μαρμαρά το τουρκικόν πετρελαιοκίνητον “Ονούρ”.

ΔΩΡΕΑ
Η εν Περθ της Αυστραλίας διαμένουσα κ. Μαρία Σταμάτογλου απέστειλε προς την Α.Σ. επιταγήν εκ λιρών Αγγλίας 25, δια την ανέγερσιν του νέου Ιερού Ναού της Παναγίας Κρεμαστής.  Το εν λόγω ποσόν προέρχεται εξ εράνου διενεργηθέντος μερίμνη της κ. Σταμάτογλου, μεταξύ γνωστών αυτής κυριών.
Η επιταγή παρεδόθη εις την επί της ανοικοδομήσεως Επιτροπήν.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Κατέπλευσε εις τον λιμένα το πετρελαιοκίνητον “Καλλιόπην” προερχόμενον εκ Μαρμαρά.  Εξ άλλου απέπλευσε το ίδιον σκάφος αργότερον δια Σύμην.

ΥΠΕΣΤΗ ΕΜΒΟΛΗΝ
Ως εγνώσθη, επεδεινώθη η κατάστασις του τραυματισθέντος εξ ανατροπής μοτοσακό διόπου του “Αρματωλού”.  Ούτος υπέστη εμβολήν της καρδίας, η κατάστασίς του δε είναι κρίσιμος.

ΚΑΤΑΝΟΜΑΙ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας κατενεμήθη το ποσόν των 15.712 δρχ. μεταξύ των κοινοτήτων της Καρπάθου, προερχόμεναι εκ του φόρου εισαγωμένων εμπορευμάτων μηνός Αυγούστου, αναλόγως του πληθυσμού των.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σήμερον θα συνέλθουν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον Δήμων και Κοινοτήτων, το Συμβούλιον Μηχανικής Καλλιεργείας και το Τοπικόν Αυτοκινητιστικόν.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αφίκετο εις Ρόδον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Φίλιππος δι’ ολιγοήμερον επίσκεψιν.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν οι αναμορφωθέντες προϋπολογισμοί των κοινοτήτων Λειβαδίων Τήλου, Οθουςκαι Ολύμπου, λόγω της παρατάσεως του οικονομικού έτους.