Ζητήθηκε πίστωση για την επισκευή Μουσουλμανικού τεμένους και του λιμενίσκου Μονολίθου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΛΕΡΟΥ
Δι’ υπομνήματός της η Ένωσις Εργατοϋπαλλήλων Λέρου προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, τους βουλευτάς κλπ, καταγγέλλει την καταστρατήγησιν της Εργατικής Νομοθεσίας εις Λέρον και ζητεί την τοποθέτησιν Επόπτου Εργασίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Η κα Αγγελική Εμμανουήλ Βαληνάκη σύζυγος του προέδρου της κοινότητος Καρδαμαίνης έτεκεν αισίως χαριτωμένον αγοράκι.
Εις τους ευτυχείς γονείς ευχόμεθα να τους ζήση.
Κ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Χθες το απόγευμα αφίκετο δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης.
Ο κ. Υπουργός θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας σήμερον το εσπέρας.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σήμερον την 10.30 πρωινήν αρχίζει τας εργασίας του εις το Εθνικόν Θέατρον το Συνέδριον της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, παρουσία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα εγκριθή ψήφισμα σχετικώς με το Κυπριακόν.
Την Δευτέραν το Συνέδριον θα συνεχισθή εις τον Δημαρχείον.

2.500 ΛΙΒΡΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Υπό του εν Χιούστον Τέξας εγκατεστημένου Πατμίου κ. Χριστόδουλου Καρύδα, όστις συμμετέχει εις τον αγώνα διαφωτίσεως της κοινής γνώμης εν Αμερική σχετικώς με το Κυπριακόν, επετεύχθη δια προσωπικών του ενεργειών η συγκέντρωσις εκ των Αμερικανικών Κολλεγίων 2500 περίπου λιβρών ιματισμού.
Ο εν λόγω ιματισμός απεστάλη εις Πειραιά δωρεάν εκείθεν δε θα κομισθή ατελώς ενταύθα προς διανομήν εις μνήμην των γονέων του κ. Καρύδα.

ΕΖΗΤΗΘΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
Υπό του κ. Νομάρχου εζητήθησαν δι’ εγγράφου παρά του ΟΔΑΠΔΔ α) η διάθεσις της αναγκαιούντως πιστώσεως δια την επισκευήν του τεμένους Μουράτ Ρεΐς έναντι του Εθνικού Θεάτρου και β) η διάθεσις πιστώσεως δια την επισκευήν του λιμενίσκου Κεραμιανής, κοινότητος Μονολίθου.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Ρ.
Αφίκετο εις Ρόδον ο Γεν. Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στρατηγός Αποκορίτης όστις θα παραμείνη ενταύθα επί τινας ημέρας, προς επιθεώρησιν του Ραδιοσταθμού και ρύθμισιν διαφόρων ζητημάτων αυτού.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΑΙ ΠΑΤΜΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Πάτμου, η τουριστική σαιζόν εις την εν λόγω νήσον βαίνει προς το τέλος της, ανεχώρησαν δε εκείθεν εντός του τελευταίου 15νθημέρου άνω των 200 παραθεριστών.

ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας)- Αφίκετο εις την νήσον μας δια της ακταιωρού “Πλωτάρχης Μπλέσσας”, το συνεργείον κατεδαφίσεως των ετοιμόρροπων.
Τούτο ήρχισεν αμέσως τας εργασίας του εις διάφορα σημεία, υποστάντα ζημίας κατά τον τελευταίον σεισμόν.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΩΝ ΕΙΣ ΧΑΛΚΗΝ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩΝ
ΧΑΛΚΗ (Ιδ. ανταπόκρισις). Έφθασαν εις την νήσον μας τα μηχανήματα του παγοποιείου ήρχισαν δε και αι εργασίαι εγκαταστάσεώς των, προκειμένου συντόμως να ρχίση λειτουργούν το παγοποιείον.

ΕΙΣ ΛΕΙΨΩ
ΛΕΙΨΟΙ (Ιδ. ανταπόκρισις)- Έφθασαν εις Λειψώ τα μηχανήματα του Παγοποιείου, το οποίον θα εγκατασταθή συντόμως, δι’ αυτού δε θα ανανεωθή η αλιεία της νήσου μας.