Πυρκαγιά στα Καλαβάρδα αποτέφρωσε 100 στρέμματα δάσους

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΕΛΑΒΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ ΑΛΙΕΙΣ ΔΙΕΦΥΓΟΝ
Κατά τηλεγράφημα εκ Καστελλορίζου, την 15ην τρέχοντος συνελήφθη υπό τουρκικού καταδιωκτικού έξωθι του Καστελλορίζου, το αλιευτικόν “Αγιος Δημήτριος” νηολογίου Καστελλορίζου 39.
Οι επιβαίνοντες του αλιευτικού Νικ. Πανηγύρης και Εμμαν. Μάτσος διέφυγον την σύλληψιν κολυμβώντες δε διεπεραιώθησαν εις Καστελλόριζον.

ΤΑ ΗΛΑΤΤΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ
Δια δημοσιευθείσης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Συγκοινωνιών καθορίζονται οι όροι της καταβολής ηλαττωμένων φαρικών και αγκυροβολίας τελών πλοίων εκτελούντων τακτικήν συγκοινωνίαν.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΔΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ
Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Ταμείου Επαρχιακής Οδοποιΐας, προκειμένου να λάβη διαφόρους αποφάσεις μεταξύ των οποίων και δια την πληρωμήν των οδοσυντηρητών (οδοστατών) Δωδεκανήσου, δια τον μήνα Αύγουστον.

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΔΙ’ ΕΚΔΟΣΙΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Ως πληροφορούμεθα κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου κ. Εγγλέζος έσχε συνεργασίαν μετά του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επικισμού και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ελλάδος, επί διαφόρων κλαδικών ζητημάτων.
Μεταξύ άλλων ο κ . Εγγλέζος προέβη εις προτάσεις δια την χορήγησιν επαγγελματικών βιβλιαρίων εις όλους, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας, τους εργαζομένους εις τα ξενοδοχεία υπαλλήλους.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΚΡΑΓΕΙΣΑ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ ΕΣΒΕΣΘΗ ΜΕΤΑ 8ΩΡΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΑΣΑ 100 ΣΤΡΕΜΜ. ΔΑΣΟΥΣ
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωροφυλακής Σαλάκου την 6ην απογευματινήν προχθές, εξερράγη πυρκαϊά εξ αγνώστου αιτίας εις θέσιν “Ανανούλα” περιφερείας κοινότητος Καλαβαρδών αποτεφρώσασα 100 στρέμματα δασικής εκτάσεως.
Η πυρκαϊά κατεσβέσθη την 2αν πρωϊνήν της χθες υπό αστυνομικών οργάνων και χωρικών.
Ανακρίσεων σχετικώς επελήφθη η αρμοδία Δασική Αρχή.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ 10% ΚΑΙ 80% ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧ/ΛΗΛΟΥΣ
Την παρελθούσαν Τρίτην εξεδικάσθη ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Διαιτητικού Διοικητικού Δικαστηρίου Πειραιώς η διένεξις δια τας Συλλογικάς Συμβάσεις μεταξύ Ξενοδόχων και Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, το Δικαστήριον ενέκρινε παμψηγεί την παροχήν εις τους μεν λαμβάνοντας μέχρι 800 δρχ. μηνιαίως αύξησιν 10% εις δε τους άνω των 800 δρχ. αύξησιν 8% από 1ης Ιουλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου.
Εκπρόσωπος των ξενοδοχοϋπαλλήλων παρέστη ο κ. Εγγλέζος, των δε ξενοδόχων μέλος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ελλάδος.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ “ΑΣΤΕΡΟΣ” ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔ/ΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν της Ενώσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, ήρχισαν υπό της Ξενοδοχειακής επιχειρήσεως “Αστήρ” αι απολύσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Ως τονίζεται δε οι απολυόμενοι είναι οι επί πολλά έτη εργαζόμενοι και εφοδιασμένοι δι’ επαγγελματικών βιβλιαρίων ξενοδοχοϋπάλληλοι, ενώ αντιθέτως κρατούνται οι νεαροί και νέοι εις το επάγγελμα, των οποίων αι ατομικαί συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν την χορήγησιν εις αυτούς αυξήσεων.