Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον εκτελεστικό γραμματέα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 484 της 15ης Σεπτεμβρίου η απόφαση του περιφερειάρχη νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, για το διορισμό του Μιχάλη Τσουβαλά στη θέση του εκτελεστικού γραμματέα της περιφέρειας.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Με την αριθ. 101799/10618/24-8-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242  του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 απόφασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειαε Νοτίου Αιγαίου” (ΦΕΚ 1666/τ.Β’/10-8-2015) διορίζεται ο Μιχαήλ Τσουβαλάς του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΙ432149) ως Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(Η δαπάνη για την πλήρωση της θέσης βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Φορέας 072-ΚΑΕ 0285 και υπάρχει πίστωση σύμφωνα με την από 23-8-21016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9361193329/23-8-2016).

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ»