Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη

Στις δημοσιευόμενες “ειδήσεις” του παρελθόντος παρελαύνουν μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέτες, αυτοί οι υπέροχοι Έλληνες του 19ου αιώνα, οι οποίοι δικαίως θεωρούνται “ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο”.

Έτσι ο κόμης Ιωάννης Δ. Αναστάσης (περίπου 1785-1860) σταδιοδρόμησε στην Αλεξάνδρεια του ιδρυτή της σύγχρονης Αιγύπτου, του δαιμόνιου αρβανίτη από την Καβάλα, Μωχάμετ Άλη (+1849), τραπεζίτης και ο μεγαλύτερος πλοιοκτήτης της Αιγύπτου. Χορηγός της Ελληνικής επανάστασης του 1821. Εξαγόρασε πάνω από 1000 αιχμαλώτους Έλληνες και υιοθέτησε μία νεαρή Πελοποννήσια, η οποία ήταν μία από τους αιχμαλώτους του Ιμπραήμ Πασά.
Ο “κατακτητής της Αλεξάνδρειας”, ο Εθνικός Ευεργέτης από το Μέτσοβο Μιχαήλ Τοσίτσας (1878-1856).
Ο Χιώτης Ζαννής Στεφανόβικ-Σκυλίτσης, τραπεζίτης στην Κωνσταντινούπολη.
Στην αυτοκρατορική Βιέννη ο βλαχόφωνος Έλληνας Στέργιος Δούμπας (1794-1870), πιστό τέκνο της Ορθοδοξίας και πατέρας του μαικήνα του αυστριακού πολιτισμού, Νικολάου Δούμπα (1830-1870). Αμφότεροι μεγάλοι ευεργέτες του Ελληνισμού.
Ακόμα ο αμφιλεγόμενος ύπατος αρμοστής της Ελλάδος στη Σμύρνη, Αριστείδης Στεργιάδης, γεν. διοικητής Ηπείρου (1917-1919).

Η ελληνική κοινότητα Ταϊγανίου της Νότιας Ρωσίας.
Μία αθηναία αρχόντισα, ηπειρωτικής καταγωγής.
Ο ένθερμος Γάλλος φιλέλληνας, Στρατάρχης Ρενώ Ανζελύ.
Ένας λόγιος Ιουδαίος από την Κέρκυρα και ένας άγνωστος Ευεργέτης του “Ευαγγελισμού”.
ΑΙΩΝ 5.9.1866. Ο ψιθυρισθείς ως διάδοχος του κ.Μουτιέ (πρέσβυς της Γαλλίας παρά τη Υψ. Πύλη) κ. Βενεδέτης είναι νυμφευμένος με Ελληνίδα, θετήν θυγατέραν του βαθυπλούτου εν Αιγύπτω Έλληνος Ηπειρώτου Δ. Αναστάση.

Αθηνά, 6.11.1856. Μετά βραχείαν ασθένειαν απεβίωσε την εσπέραν της Κυριακής ο βαθύπλουτος ομογενής μας Μιχαήλ Τοσίτσας, πρώην Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Αλεξανδρεία. Η κηδεία του εγένετο σήμερον διά πολλής μεγαλοπρεπείας και επισημότητος, συνοδευθέντος του νεκρού του μέχρι του τάφου υπό αναριθμήτου πλήθους πολιτών. Ο καθηγητής της Θεολογίας κ. Κοντογόνης απήγγειλε τον επιτάφιόν του, ενώ εξύμνησε τον βιόν και την πολιτείαν του φιλογενεστάτου τούτου ανδρός, ούτινος ο θάνατός του θεωρείται εθνικόν δυστύχημα, διότι ο βίος του μακαρίτου υπήρχε σειρά ευεργεσιών...

ΑΛΗΘΕΙΑ, 30.1.1870-Εν Βιέννη απεβίωσεν εις των εν τη αλλοδαπή βαθυπλούτων ομογενών, ο Στέργιος Δούμπας άγων το 77ο έτος της ηλικίας του. Ο μακαρίτης Δούμβας εφημίζετο υπό πάντων ως ανήρ τιμιώτατος και νουνεχέστατος. Την κηδείαν του, γενομένην μετά πρωτοφανούς εν τοις χρονικοίς της εν Βιέννη ελληνικής κοινότητος πομπής και μεγαλοπρεπείας, παρηκολούθησαν πάντες οι εν τέλει, το άνθος της βιενναίας αριστοκρατίας και το προσωπικόν της εν Βιέννη ελληνικής και τουρκικής πρεσβείας.

ΑΙΩΝ, 5.2.1870. Απεβίωσεν εν Κάναις της Ιταλίας ο γάλλος στρατάρχης κόμης Renault de Saint jean d’ Angely, συνεπεία ύδρωπος... Μνημονεύομεν του θανάτου αυτού, διότι οφείλομεν, ως έλληνες, ευγνωμοσύνης φόρον να ποτίσωμεν εις την μνήμην αυτού. Ο στρατάρχης μετέσχε της γαλλικής εκστρατείας της Πελοποννήσου, ήτις συνεπλήρωσε την εκδίωξιν του Ιμβραχήμ Πασά. Τότε είχε τον βαθμόν του Ιλάρχου.

ΑΙΩΝ, 18.3.1882. Ως γινώσκει ο αναγνώστης ο επιφανής ομογενής κ. Ζαννής Στεφανόβικ ωρίσατο το ποσόν των φράγκων ομοναστικών 300.000, προς επίρρωσιν της εθνικής παιδεύσεως και αγωγής. Ευχαρίστως δε σημειούμεν ότι, προχθές κατετέθησαν παρά του κ. Στεφανόβικ... φράγκα εννεκισχίλια, άτινα, προστιθέμενα εις τους τόκους των 300.000, θέλουσι χρησιμεύσει φέτος, εις πληρωμήν διδασκάλων των εν ταις δούλαις επαρχίαις σχολείων... ο κ. Στεφανόβικ, σημειούμεν ότι ηρνήθη να δεχθή το παράσημον, όπερ ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κουμουνδούρος, ευπρεπώς φερόμενος, ηθέλησε ν’ απονείμη αυτώ, εις ανάμνησιν του ευεργετήματος του. Ο νοήμων Χίος κατενόησεν, ότι της ηθικής αξίας του έργου αυτού θ’ αφαιρείται μέρος, εάν αυθωρεί διεδέχετο παρ’ αυτού η αποδοχή παρασήμου.

 

ΑΙΩΝ, 8.11.1886. Eν Κερκύρα, απέθανεν ο κ. Ιωσήφ Ναχουμούλης λόγιος Ιουδαίος, όστις επιστάμενος την ελληνικήν είχε μεταφέρει ιουδαϊκά τινά συγγράματα εις το ελληνικόν, ην δε και εταίρος της ενταύθα “προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων Συλλόγου”.

ΑΙΩΝ, 13.11.1886. Η σύζυγος και τα τέκνα του εν Βουκουρεστίω αποβιώσαντος ομογενούς Μιχαήλ Ξανθού απέστειλαν φράγκα ρουμανικά δέκα χιλιάδας εις θεραπευτήριον του “Ευαγγελισμού”, εκτελούντες την τελευταίαν θέλησιν του μεταστάντος.

ΠΑΤΡΙΣ, 11.7.1914. ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΑΪΓΑΝΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΟΣ.
Ούτω οι αδελφοί Σιφναίοι ενεγράφησαν διά ποσόν 25 χιλ. δρ. ο κ. Π. Συνοδινός, 15 χιλ, αδελφοί Σκαραμαγκά 7.500, οι κ.κ. Κανάκης και Αντωνιάδης 6.000, οι κ.κ. Π. Καμπάς και Μαρής 2000, η κυρία Βιργινία Μαγουλά 1300, οι κ.κ. Κορέσσης, Μαρινάκης, Κούμπας, Παναγιωτάτος και Κωστάλας ανά 1000 φράγκα, Π. Αντύπας 500 φρ. και έτεροι διά μικρότερα ποσά. Σημειωτέον, ότι η μικρά κοινότης Ταϊγανίου, απέστειλεν εις Αθήνας περί τας 130.000 φρ., δεν εδίστασεν ποσώς... να προσέλθη και πάλιν αρωγός.

Ριζοσπάστης, 23.7.191. Πληροφορούμεθα ότι ο διορισθείς υπό της ελληνικής κυβερνήσεως, εις Ήπειρον κυβερνητικός επίτροπος θα εγκατασταθή εις Ιωάννινα. Η οριστική έδρα αυτού δεν καθορίσθη ακόμη. Τον κ. Σιγούρον όστις θα συνοδεύη τον κ. Στεργιάδην ως διπλωματικός σύμβουλος θα αντικαταστήση εις το Υπουργείον των Εξωτερικών ο κ. Ρέντης.

Ριζοσπάστης, 23.11.1919. Διαρκούσης της συνεδριάσεως της Βουλής ο εξ Ιωαννίνων βουλευτής Ν. Βλοχείδης ετών 45, ενώ συνομίλει εις τον διάδρομον μετά του εξ Ηπείρου βουλευτή κ. Βότσαρη, προσβληθείς υπό κεραυνοβόλου αποπληξίας, εξέπνευσε.

ΤΟ ΒΗΜΑ, 27.5.1949. Εξέπνευσε προ τινων ημερών εξέχουσα φυσιογωνμία της παλαιάς αθηναϊκής κοινωνίας, η Μαρία Αλεξανδρίδου, μήτηρ του Κωνστ. Νικολετοπούλου, κόρη του Ηπειρώτου Κωνστ. Χρηστίδου, καθηγητού εν Ρουμανία των Υψηλαντών, συζυγ. του Αντωνίου Αλεξανδρίδου, διατελέσαντος πρώτου δημάρχου της Κωστάντζας όπου υπάρχει και τώρα φερώνυμος προς τιμήν του οδός.