Πυρκαγιά σε χρυσοχοείο της Ρόδου προκάλεσε ζημιά 1.000 δραχμών

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ ΧΘΕΣ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ΖΗΜΙΑΣ 1000 ΔΡΧ.
Πυρκαϊά εσημειώθη χθες την 2αν μεταμεσημβρινή εις το επί της οδού Θεοφιλίσκου 2 εργαστήριον Χρυσοχοΐας του κ. Κωνσταντίνου Χριστοδούλου.
Το πυρ μετεδόθη  εις δοχείον βενζίνης καθ’ ον χρόνον ηνάπτετο πλησίον αυτού καμινέτον, εξ αυτού δε κατεστράφησαν καθίσματα και λοιπά έπιπλα του εργαστηρίου αξίας 1000 περίπου δραχμών.
Επεμβάσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία την 23’ μ.μ. κατώρθωσε να εντοπίση και να κατασβέση το πυρ μετά ημίωρον.


ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, υπό της Νομαρχιακής Επιθεωρήσεως Σωματικής Αγωγής συνιστάται η τοποθέτησις εις εμφανές σημείο όλων των σχολείων της Δωδεκανήσου, πίνακος, περιλαμβάνοντος τα ονόματα των μέχρι σήμερον εκτελεσθέντων Κυπρίων πατριωτών υπό την Άγγλων, ίνα οι μαθηταί διατηρήσουν εις την μνήμην των τα ονόματα των ηρώων της Κυπριακής Ελευθερίας.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ Φ.Δ.Ε.
Αφίκετο χθες δια αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον, ο ναύαρχος Τούμπας οργανωτικός γραμματεύς της “Φιλελευθέρας Δημοκρατικής Ενώσεων” και βουλευτής Αθηνών.
Ο κ. Τούμπας, κατ’ εντολήν του Αρχηγού της ΕΔΕ κ. Βενιζέλου θα ασχοληθή με τα τοπικά ζητήματα της Δωδεκανήσου και με οργανωτικά ζητήματα του Κόμματος.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΟΝ
ΤΗΛΟΣ, (ιδιαίτερα αναπόκρισις). Σημαντικήν ανάπτυξιν εσημείωσεν εφέτος εις την νήσον μας η μελισσοκομία παραχθεισών μεγάλων ποσοτήτων μέλιτος. Εις την ανάπτυξιν ταύτης, συνετέλεσε, η εκπαίδευσης Τηλίων εις την Γεωργικήν Σχολήν Καλαμώνος επί του τομέως της μελισσοκομίας.
Σημειωτέον ότι κατά κυψέλην παρήχθησαν 25 περίπου κιλά, έναντι 2 μόνον κιλών που παρήγοντο κατά το παρελθόν.


ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΘΑ ΕΚΛΕΓΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ “ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ”
Την Κυριακήν και ώραν 10ην πρωινήν θα λάβη χώραν εις τα Γραφεία του Εργατικού Κέντρου Ρόδου η Α’ Γενική Συνέλευσις των μελών του νεοσύστατου Μορφωτικού Συλλόγου Ρόδου “Η Ατλαντίς” προς εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΥ
Δι’ επιστολής του ο Επιθεωρητής Σωμ. Αγωγής κ. Δημητριάδης προς τον αντιπρόσωπον της Δωδεκανήσου εις τον ΣΕΓΑΣ κ. Σταματίου, εζήτησε την μεσολάβησίν του διά την κάθοδον εις Ρόδον του Τζιμ Λόντου.

ΕΚΟΜΙΣΘΗ ΣΙΤΟΣ
Διά του πετρελαιοκινήτου “Αναστάσιος” εκομίσθησαν εκ Θεσσαλονίκης 200 τόννοι σίτου.


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
Χθες ανεχώρησεν εις Αθήνας ο πρώην υπολιμενάρχης Ρόδου υποπλοίαρχος Σανιός.


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
Ανεχώρησε χθες εις ταξίδιον ανά την Ευρώπην ο γνωστός καρδιολόγος ιατρός κ. Σταύρος Αυγουστάκης.