Αποφασίστηκε η δημιουργία νέου σταδίου στ' Αφάντου

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΜΕΣΟΦΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Σήμερον το απόγευμα αφίκνειται δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον η διάσημος Ελληνίς πρωταγωνίστρια της Όπερας της Βιέννης κ. Ελένη Νικολαΐδου, προκειμένου αύριον, συνοδευομένη υπό του κ. Κυδωνιάτη, να δώση την 10ην νυκτερινήν εις το Εθνικόν Θέατρον Ρεσιτάλ τραγουδιού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Χαίντεν, Χάυδν, Σούμπερτ, Μπραμς, Γκρηγκ, Στράους, Ροσσίνι, Φωρέ, Ντεμπυσσύ κ.ά.

Την διακεκριμένην καλλιτέχνιδα θα υποδεχθούν εις το αεροδρόμιον εκπρόσωποι του Δήμου και του Μ.Ο.Ρ.

Η κ. Νικολαΐδου θα αναχωρήση επιστρέφουσα εις Αθήνας την Τρίτην.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ
Ανεχώρησεν χθες εις Αθήνας τα μέλη του περιοδευόμενος Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών, περατωθέντος του εν Ρόδω έργου αυτών.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, αργότερον το Συμβούλιον θα μεταβή και εις λοιπάς νήσους της Δωδεκανήσου προς επιλογήν των στρατευσίμων.

ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Δι’ εγκυκλίου του το Υπουργείον Γεωργίας προς τας Γεωργικάς Διευθύνσεις παρέχει οδηγίας δια την χορήγησιν ευθηνής βενζίνης εις τους αγρότας, τους κατόχους βενζινοκινήτων ελκυστήρων.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΛΙΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΗΣΑΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΧΟΝ ΣΥΛΛΗΦΘΗ ΠΡΟ ΜΗΝΟΣ
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα Ρόδου προερχομένη εκ Τάτσας Τουρκίας, η λέμβος “Ευτυχία”, λεμβολογίου Ρόδου 287, με πλήρωμα τους Σταμάτιον Κωνσταντινίδην, Μερκούριον Χατζηστράτην και Γεώργιον Πατινιώτην.

Ούτοι ανέφερον ότι την 20ην Αυγούστου είχαν αποπλεύσει εκ Καλύμνου, όπου είναι το μόνιμον αγκυροβόλιον της λέμβου των, συνελήφθησαν δε την επομένην από τουρκικόν περιπολικόν και ακτοφρουρούς καθ’ ον χρόνον παρέπλεον τας τουρκικάς ακτάς μεταφέροντες 80 κιλά περίπου ιχθύων.

Μετά φυλάκισιν ενός μηνός, και οι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι την 20η τρέχοντος.

 

 

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Προχθές συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Α.Ε.Ρ., Αφάντου, προς εξέτασιν του θέματος της κατασκευής αθλητικού γηπέδου εις την κοινότητα.

Ομιλών ο πρόεδρος της κοινότητος κ. Βενετοκλής ανέφερεν ότι το γήπεδον εις την θέσιν όπισθεν του νεοκτίστου σχολικού κτιρίου είναι ακατάλληλον και εισηγήθη την δημιουργίαν νέου γηπέδου εις την θέσιν “Αλώνια”.  Εν συνεχεία εδήλωσεν ότι δια τον σκοπόν αυτόν θα ενισχύση τον σύλλογον με 30.000 δρχ.

Κατόπιν τούτου το Διοικ. Συμβούλιον, ηυχαρίστησε τον πρόεδρον και απεφασίσθη όπως καταβληθούν προσπάθειαι προς δημιουργίαν του νέου γηπέδου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Προχθές, μηχανικός της ΤΥΔΚ μετέβη εις την κοινότητα Πλατανίων και παρέλαβε διάφορα έργα.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Αναχωρεί σήμερον επ’ αδεία εις Αθήνας ο Κεντρικός Λιμενάρχης κ. Γιάκος.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
Εγνώσθη ότι την προσεχή εβδομάδα θα συνέλθη εις συνεδρίασιν, το Τοπικόν Συμβούλιον Προστασίας Εφέδρων προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Δια διαταγής της Νομαρχίας εζητήθησαν από τας κοινότητας Αρκάσης, Μεσοχωρίου, Ολύμπου, Απερείου, Πυλών και Σπόων, καταστάσεις επί της κινήσεως των χορηγηθεισών εις αυτάς πιστώσεων εκ του προγράμματος Μικρών Κοινωρελών Έργων.