Εκδικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση της εφημερίδας "Πρόοδος"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Προς τον νυμφευθέντα δικηγόρον κ. Γεώργιον Λογ. Χιωτάκην εύχομαι κάθε ευτυχίαν.
Ι. ΝΙΤΤΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ

Παρακαλώ όπως διευκρινίσητε εις την εφημερίδα σας ότι η ασκηθείσα ποινική δίωξις δια κατοχήν όπλου εναντίον του Μιχαήλ Χατζηγεωργίου δεν αφορά εμέ αλλά τον ομώνυμόν μου, ΜΙχαήλ Χατζηγεωργίου του Παναγιώτου.
Με εκτίμησιν
ΜΙΧ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΗΡΧΙΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΡΓΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ
Χθες την 9ην πρωινήν ήρχισαν εις το Εργατικόν Κέντρον τα μαθήματα δι’ εργάτας, προκειμένου αριθμός εξ αυτών να μεταβή εις Αμερικήν προς μετεκπαίδευσιν.

Μετά σύντομον εισήγησιν του κ. Γ. Λάσκαρη, ο πρόεδρος του ΕΚΡ κ. Λαμπριανός εχαιρέτισε τους καθηγητάς, εν συνεχεία δε ωμίλησαν ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και ο Επιθεωρητής Εργασίας κ. Δημητρίου.

Ακολούθως ωμίλησεν ο κ. Γ. Λάσκαρης με θέμα «Η Οικονομία της Ελλάδος» και ο κ. Κ. Λάσκαρης με θέμα: «Ορισμοί, Εννοια, Σκοποί και προβλήματα της παραγωγικότητος», επηκολούθησε δε συζήτησις.

Σήμερον θα ομιλήσουν ο Αμερικανός εμπειρογνώμων κ. Βάλ Μπουράτι με θέμα: Τεχνολογική εξέλιξις και κοινωνική πολιτική-Συστήματα Μισθών και Ημερομισθίων» και ο κ. Α. Βογιατζής με θέμα «Η επίδρασις των Τεχνολογικών Εξελίξεων επί της διαμορφώσεως των Μισθών και Ημερομισθίων».
Τα μαθήματα, τα οποία λήγουν την 27ην τρέχοντος, παρακολουθούνται από 30 εργάτας διαφόρων κλάδων.

ΣΙΩΠΗΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΚΩ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Οδύνην και απερίγραπτον οργήν ηστάνθη ο Κωακός λαός δια το νέον στυγερόν έγκλημα των Βρεττανών εις την μαρτυρικήν μεγαλόνησον την εκτέλεσιν τριών νεαρών Κυπρίων αγωνιστών, Κουτσόφτη Παναγίδη και Μαυρομάτη.

Ευθύς ως εγνώσθη ενταύθα. η θλιβερά είδησις οι μαθηταί των Δημοτικών σχολείων, τα οποία είχαν ανοίξει την ημέραν εκείνην εγκατέλειψαν τα μαθήματά των και διηθύνθησαν εις την πλατείαν Ελευθερίας όπου ωρκίσθησαν ότι θα εκδικηθούν το αίμα των νεαρών ηρώων. Μετά ταύτα διελύθησαν ηρέμως.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Υπό της Γραμματείας της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων απεστάλη εγκύκλιος προς τους Δήμους και τας Κοινότητας του Νομού, δια της οποίας ζητείται όπως καταβάλλουν την εισφοράν των προς την Τοπικήν Ενωσιν.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
Μετεφέρθη χθες εις το Νοσοκομείον εξ Αφάντου ο Αντώνιος Καβάδας, ετών 48, υποστάς εγκαύματα α’ και β’ βαθμού εις τα άκρα και την δεξιάν κινήμην.
Ούτος υπέστη τα εγκαύματα εξ αναφλέξεως βενζίνης, δια της οποίας είχον βραχή εξ απροσεξίας αι χείρες και πόδες του.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ
Υπό του Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου συνελήφθη και απεστάλη αυθημερόν την 23ην τρέχοντος η φυγόποινος Ελπινίκη Κουτελά του Ιωάννου, ετών 20, γεννηθείσα εις Κάλυμνον και κατοικούσα ενταύθα, διωκομένη δυνάμει της υπ’ αριθ. 403/56 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου Ρόδου δι’ ης κατεδικάσθη εις φυλάκισιν 15 ημερών, επί εξυβρίσει.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΝ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ “ΠΡΟΟΔΟΣ”
Σήμερον την πρωΐαν υπό του Τριμελούς Εφετείου της πόλεως μας θα εκδικασθή η έφεσις του υπεθύνου της εφημερίδος “Πρόοδος” Γ. Διαμαντίδη καταδικασθέντος την 17ην Αυγούστου υπό του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εις 5 1/2 μηνών φυλάκισιν και δίμηνον άρσιν της ατελείας δημοσιογραφικού χάρτου, δια περιύβρισιν Αρχής.